1 166 odsłony

Konto Outlook z hasłem

Można powiedzieć, że prawie każdy internauta posiada swój własny adres e-mail. Z reguły logując się do poczty używamy przeglądarki internetowej, co wiele osób uważa za najwygodniejszy sposób odbierania wiadomości. Dzięki klientowi poczty internetowej, jakim jest Outlook nie musimy używać przeglądarki do sprawdzania poczty. Wszystko sprawdzimy w programie, który wystarczy odpowiednio skonfigurować z naszym mailem i nadać stosowne hasło zabezpieczające, które standardowo nie jest ustawione przez program. Artykuł oparty jest o Outlook 2007.

1. Outlo­ok jest klien­tem pocz­to­wym dostar­cza­nym razem z pakie­tem MS Offi­ce. Dla­te­go aby w peł­ni z nie­go sko­rzy­stać musi­my posia­dać wspo­mnia­ny wyżej pakiet biu­ro­wy.

2. Zakła­da­my, że Offi­ce mamy już zain­sta­lo­wa­ny. Włą­cza­my klien­ta Outlo­ok. W tej chwi­li nie mamy utwo­rzo­ne­go żad­ne­go kon­ta i zoba­czy­my z regu­ły pustą stro­nę. Two­rzy­my nowe kon­to kli­ka­jąc na Narzę­dzia — - — > Usta­wie­nia kont :

outlook

3. Teraz kli­ka­my na przy­cisk Przed nami pro­sty kre­ator two­rze­nia i kon­fi­gu­ro­wa­nia kon­ta pocz­to­we­go. Musi­my prze­nieść dane z pocz­ty do klien­ta więc domyśl­nie zosta­wia­my usta­wie­nia takie, jak na scre­enie poni­żej:

dodawanie-konta

4. Musi­my wypeł­nić poniż­sze dane zgod­nie z taki­mi, jakie posia­da­my na naszej skrzyn­ce. Poni­żej przed­sta­wi­łem spo­sób two­rze­nia kon­ta testo­we­go. Wpi­su­je­my więc imię i nazwi­sko ( nie muszą być praw­dzi­we), nasz adres e-mail oraz hasło, jakie uży­wa­my do logo­wa­nia na to kon­to:

dodawanie-konta25. Przy odro­bi­nie cier­pli­wo­ści po chwi­li zoba­czy­my, że klient popraw­nie spraw­dził, czy poda­ne przez nas kon­to w ogó­le ist­nie­je. Jak widać wszyst­kie ptasz­ki są zie­lo­ne co ozna­cza, że kon­to zosta­ło odna­le­zio­ne pra­wi­dło­wo:

ddd

6. Kon­to jest już zało­żo­ne i powin­no dzia­łać pra­wi­dło­wo. Dla spraw­dze­nia war­to wysłać testo­wą wia­do­mość. Ale kon­to pocz­to­we nie­za­bez­pie­czo­ne hasłem sta­je się bez­u­ży­tecz­ne zwłasz­cza wte­dy, gdy z kom­pu­te­ra korzy­sta wię­cej osób. Domyśl­nie Outlo­ok nie usta­wia hasła, więc musi­my zro­bić to sami.

7. Pra­wym kli­kiem naci­ska­my na Fol­de­ry Oso­bi­ste i z roz­wi­nię­te­go menu wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści fol­de­ru:

foldery

 

8. W oknie, któ­re nam się poja­wi kli­ka­my na Zaawan­so­wa­ne:

zaawansowane

9. Przed nami kolej­ne okien­ko. Po pro­stu naci­ska­my na przy­cisk Zmień hasło:

zmien-haslo

10. W okien­ku doty­czą­cym zmia­ny hasła wpi­su­je­my po pro­stu wybra­ne przez nas hasło, któ­re­go będzie­my uży­wać do logo­wa­nia w Outlo­ok. Pole Sta­re hasło zosta­wia­my puste, ponie­waż nie posia­da­my wcze­śniej­sze­go hasła:

outlook-haslo11. To wszyst­ko. Teraz po włą­cze­niu klien­ta Outlo­ok zoba­czy­my na samy począt­ku okno, któ­re zachę­ca nas do poda­nia stwo­rzo­ne­go wcze­śniej hasła. Podaj­my je i logu­je­my się na ser­we­rze. Pocz­ta dzia­ła pra­wi­dło­wo:

haslo

By | 2016-11-26T10:07:21+00:00 Marzec 24th, 2015|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz