1 121 odsłony

Konto Admina — Windows 8

System Windows 8, jako następca Windows 7 również zyskał na popularności. Jego obsługa może wydawać się bardziej skomplikowana dla zwykłego użytkownika, aczkolwiek wystarczy poświęcić trochę czasu, aby „opanować” Ósemkę. W tym artykule pokażę, jak uaktywnić ukryte konto Administrator. Wielu z was może zadać sobie pytanie – ale po co mam ja włączać?

Już wyja­śniam – takie kon­to może być potrzeb­ne np. pod­czas insta­la­cji nie­któ­rych pro­gra­mów lub wte­dy, gdy chce­my „pod­nieść” upraw­nie­nia admi­ni­stra­to­ra sys­te­mu. Może­my je odblo­ko­wać tak­że jako zwy­kłą cie­ka­wost­kę. Prze­cież nikt nie zabro­ni nam pozna­wać nowych funk­cji nasze­go sys­te­mu ;-) Pamię­taj­my jed­nak o roz­wa­dze i zacho­wa­niu ostroż­no­ści.

  • Prze­cho­dząc do inter­fej­su Metro w wyszu­ki­war­kę wpi­su­je­my pole­ce­nie cmd (tak samo, jak w poprzed­nich wer­sjach sys­te­mu Win­dows):

cmd

  • Uka­że nam się teraz ikon­ka Wier­sza pole­ceń. Pra­wym klik­nię­ciem myszy uru­cha­mia­my narzę­dzie jako admi­ni­stra­tor, aby mieć do nie­go pełen dostęp:

cmd2

  • Teraz przy­szedł czas na akty­wa­cję nasze­go ukry­te­go kon­ta. W kon­so­li wier­sza pole­ceń wpi­su­je­my pole­ce­nie zazna­czo­ne na poniż­szy scre­enie. Dla uła­twie­nia skład­nia pole­ce­nia zosta­ła przy­bli­żo­na z wyszcze­gól­nie­niem:

cmd3

  • Uru­cha­mia­my teraz ponow­nie kom­pu­ter – pod­czas logo­wa­nia zoba­czy­my wyłą­czo­ne wcze­śniej kon­to admi­ni­stra­to­ra. Domyśl­nie nie posia­da ono hasła. Dla bez­pie­czeń­stwa powin­ni­śmy je usta­wić (naj­le­piej zgod­nie z regu­łą Micro­soft).

***NA MARGINESIE – jeśli nie czu­jesz się na siłach lub zwy­czaj­nie nie masz potrze­by włą­czać ukry­te­go kon­ta – nie rób tego. Wstrzy­maj się z tym lub zleć to oso­bie , któ­ra ma o tym poję­cie. Łatwo coś popsuć – zresz­tą wszy­scy o tym wie­my . Prze­cież każ­dy z nas w jakiś spo­sób zaczy­nał swo­ją przy­go­dę z kom­pu­te­ra­mi, praw­da? ;-)

By | 2016-11-26T10:07:25+00:00 Wrzesień 29th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz