3 644 odsłony

Multimedialny słownik — diki.pl

Chciał­bym Wam przed­sta­wić inter­ne­to­wy słow­nik onli­ne diki.pl któ­ry według mnie jest cie­ka­wą alter­na­ty­wą z google trans­la­to­ra, z któ­re­go dotych­czas korzy­sta­łem. Ponie­waż uczę się sys­te­ma­tycz­nie angiel­skie­go to wypró­bo­wa­nie cze­goś nowe­go bar­dzo mnie zain­te­re­so­wa­ło. Wnio­ski są cie­ka­we, gdyż zna­la­złem spo­ro plu­sów, z któ­rych korzy­sta­łem na innych stro­nach. Teraz mam pra­wie wszyst­ko na diki.pl. Opi­szę czym róż­nią się te dwa słow­ni­ki mul­ti­me­dial­ne.

Od daw­na już wia­do­mo, że zwy­kły słow­nik nie jest zbyt cie­ka­wą meto­dą nauki. Trze­ba zaofe­ro­wać coś wię­cej aby zain­te­re­so­wać więk­szą gru­pę użyt­kow­ni­ków. W tym przy­pad­ku to inter­nau­ci, a ci już są wyjąt­ko­wo wybred­ni. Bo podob­nych stron moż­na zna­leźć wie­le. W diki.pl przede wszyst­kim odpo­wia­da mi wie­le cie­ka­wych opcji:

1. Otrzy­mu­je­my przej­rzy­sty i pro­sty w obsłu­dze inter­fa­ce.

Dzię­ki cze­mu na pew­no każ­dy sobie pora­dzi z obsłu­gą tego słow­ni­ka. Na szczę­ście nie ma uciąż­li­wych reklam. Z pod­sta­wo­wych funk­cji, któ­re przy­pa­dły mi do gustu to:

- dyna­micz­ne łado­wa­nie się pod­po­wie­dzi, zarów­no pol­skich jak i angiel­skich,

- moż­li­wość odsłu­cha­nia słów­ka w ory­gi­nal­nym angiel­skim języ­ku, w google rów­nież jest, ale jak dla mnie brzmi sztucz­nie i raczej jest to syn­te­za­tor mowy niż praw­dzi­wy ludzi głos,

choć w diki mógł­bym zarzu­cić zbyt szyb­kie czy­ta­nie nie­któ­rych zdań przez lek­to­ra, jest to nie­zaw­sze zro­zu­mia­łe dla począt­ku­ją­ce­go ucznia… ale słu­cha­jąc np BBC odno­szę wra­że­nie, że takie tem­po jest natu­ral­ne…

- dodat­ko­wo otrzy­mu­je­my rów­nież zdję­cia, podob­ne zwro­ty, idio­my i tłu­ma­cze­nia, któ­re zawsze się przy­da­ją gdy np musi­my napi­sać opo­wia­da­nie lub wygło­sić spe­ach itp

tego wła­śnie bra­ko­wa­ło mi w google trans­la­te,

2. Tłu­ma­cze­nie zdań.

Wpi­su­jąc zda­nie nawet bez pol­skich zna­ków chciał­bym aby diki.pl zacho­wał się podob­nie jak google trans­la­tor, gdyż wła­śnie taka reak­cja mi odpo­wia­da­ła. Czy­li wpi­su­ję np: “dzis jest wol­ne” i co otrzy­mu­ję…

Jak widać diki posłu­gu­je się sil­ni­kiem google. Czy to plus? Mi to odpo­wia­da, choć na pew­no moż­na coś lep­sze­go opra­co­wać.

3. Połą­cze­nie z eTutor.pl.

Diki.pl jest połą­czo­ny z eTutor.pl. Jest to stro­na gdzie samo­dziel­nie może­my uczyć się języ­ka. Korzy­sta­łem z tego jakiś czas, ale wyma­ga­ło to ode mnie dużej samo­dy­scy­pli­ny, któ­rej zwy­czaj­nie mi brak. Choć nie mam wąt­pli­wość, że połą­cze­nie moż­li­wość tych dwóch stron daje użyt­kow­ni­ko­wi dobrej jako­ści kurs za nie­wiel­kie pie­nią­dze (choć trze­ba zazna­czyć że diki jest bez­płat­ny). Więc jeśli znaj­dzie­my jakieś słów­ko w diki.pl, któ­re chcie­li­by­śmy sobie utrwa­lić to wystar­czy dodać je do powtó­rek. W diki mamy ikon­kę plu­sa i goto­we.

3. Gadże­ty dla iGo­ogle i prze­glą­da­rek.

Codzien­nie korzy­stam z iGo­ogle, gdyż jest to moja stron star­to­wa. Spraw­dzam tam maile, kur­sy walut, pro­gram tv itp. Ostat­nio doda­łem sobie gadżet diki słów­ko dnia. Dla osób uczą­cych się języ­ka taki doda­tek jest bar­dzo przy­dat­ny. Bo tak jak na głów­nej stro­nie słow­ni­ka może­my odsłu­chać brzmie­nie słów­ka, lecz w tym przy­pad­ku nie ma prze­kie­ro­wa­nia na stro­nę diki po klik­nię­ciu na ikon­kę gło­śnicz­ka (na szczę­ście). Wyglą­da to tak:

Doda­tek dla prze­glą­da­rek to doda­nie opcji tłu­ma­cze­nia już w pasku wyszu­ki­wa­nia. Jak dla mnie nie jest to przy­dat­ne, gdyż przy­zwy­cza­iłem się już do tego, że jest tam wyszu­ki­war­ka google, a korzy­stam z fire­fo­xa. War­to pod­kre­ślić, że dla naj­po­pu­lar­niej­szych obec­nie prze­glą­da­rek doda­tek jest i dzia­ła bez pro­ble­mu.

4. Cze­go mi bra­ku­je.

Bra­ku­je mi plu­gi­na, któ­ry po zazna­cze­niu tek­stu by od razu tłu­ma­czył jak jest to np we wtycz­ce Nice­ly­Tran­sla­te:

Czy­li zazna­czam tekst i wybie­ram pra­wym przy­ci­skiem myszy “tłu­macz” i otrzy­mu­ję bły­ska­wicz­nie odpo­wiedź w dyna­micz­nie poja­wia­ją­cym się okien­ku (nie wyma­ga­ją­cym prze­kie­ro­wa­nia na inna stro­nę).

Jak widać tłu­ma­cze­nie jest. Choć tak duże okno diki lepiej by wyko­rzy­stał (wymo­wa, dodaj do powtó­rek, itp). Nice­Tran­sla­tor czę­sto nie dzia­ła i nie wiem dla­cze­go, a pro­jekt ten podob­no nie jest już roz­wi­ja­ny. Tym bar­dziej liczę na podob­ny pomysł dla diki.

Pod­su­mo­wa­nie.

Mogę szcze­rze pole­cić diki.pl gdyż wszyst­ko wska­zu­je na to, że nie tyl­ko mi się spodo­ba. Na pew­no doce­nią to począt­ku­ją­cy, któ­rzy naj­le­piej chcie­li­by mieć wszyst­ko w jed­nym miej­scu. Zauwa­ży­łem też, że uczeń ma dostęp do pod­ca­stów. Jest to miej­sce gdzie moż­na prze­słu­chać publi­ka­cje dźwię­ko­we. Może to przy­cią­gnie zaawan­so­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Jak widać diki ofe­ru­je wię­cej niż tyl­ko słow­nik i jest duże praw­do­po­do­bień­stwo, że przyj­mie się wśród inter­nau­tów, jeśli nadal będzie się roz­wi­jał i doda­wał nowe fuk­cje.

By | 2016-11-26T10:07:39+00:00 Grudzień 8th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Artus2007 15/12/2010 w 19:06- Odpowiedz

    Muszę to wypró­bo­wać :)

Zostaw komentarz