1 544 odsłony

Konfigurujemy nowo zainstalowany system

Poradnik ten postanowiłem napisać z myślą o tych użytkownikach, którzy chcą się dowiedzieć, jak poprawnie skonfigurować nowo zainstalowany system operacyjny. W skrócie — od czego powinniśmy zacząć instalację? Sterowniki, oprogramowanie, aktualizacje,  filmy, gry — tego wszystkiego dowiecie się z przygotowanego poradnika. Wszystko przedstawiłem w postaci stosownego schematu.

Konfigurujemy nowo zainstalowany system

[su_a­ni­ma­te type=“fadeInDown” delay=“4”] [su_no­te] KROK PIERWSZY — INSTALUJEMY STEROWNIKI[/su_note] [/su_animate]

Pierw­szy krok to zain­sta­lo­wa­nie wszyst­kich ste­row­ni­ków do nasze­go sprzę­tu. Powin­ni­śmy zain­sta­lo­wać je w takiej kolej­no­ści:

[su_list]
  • ste­row­ni­ki do Pły­ty głów­nej
  • ste­row­ni­ki do Kar­ty gra­ficz­nej
  • ste­row­ni­ki do kar­ty dźwię­ko­wej
  • pozo­sta­łe ste­row­ni­ki — Inter­net (LAN), sie­ci bez­prze­wo­do­we, urzą­dze­nia wska­zu­ją­ce, dru­kar­ka, blu­eto­oth, pod­czer­wień, czyt­nik kart pamię­ci, inne ste­row­nik do nasze­go sprzę­tu np kar­ta tele­wi­zyj­na
[/su_list]
Z regu­ły więk­szość pod­sta­wo­wych ste­row­ni­ków powin­ni­śmy zna­leźć na pły­tach dołą­czo­nych do nowo zaku­pio­ne­go kom­pu­te­ra. Jeśli jed­nak oka­że się, że nie może­my pora­dzić sobie ze zna­le­zie­niem ste­row­ni­ków, pole­cam zapo­znać się z tym arty­ku­łem Spraw­dza­nie para­me­trów kom­pu­te­ra
[su_a­ni­ma­te type=“fadeInDown” delay=“4”] [su_no­te] KROK DRUGI — INSTALUJEMY AKTUALIZACJE[/su_note] [/su_animate]

Gdy wszyst­kie pod­sta­wo­we ste­row­ni­ki sprzę­to­we mamy już zain­sta­lo­wa­ne, powin­ni­śmy zain­sta­lo­wać wszyst­kie naj­waż­niej­sze aktu­ali­za­cje nasze­go sys­te­mu. W tym celu prze­cho­dzi­my kolej­no do: Panel ste­ro­wa­nia -> Sys­tem i zabez­pie­cze­nia -> Win­dows Upda­te i spraw­dza­my, czy dostęp­ne są jakieś aktu­ali­za­cje dla nasze­go sys­te­mu. Jeśli tak — pobie­ra­my je i insta­lu­je­my zgod­nie z wyświe­tla­ny­mi komu­ni­ka­ta­mi. Przy­kład opar­łem na sys­te­mie Win­dows 7 Home Pre­mium, na któ­rym opra­co­wa­łem porad­nik:

Konfigurujemy nowo zainstalowany system

[su_a­ni­ma­te type=“fadeInDown” delay=“4”] [su_no­te] KROK TRZECI — INSTALUJEMY NIEZBĘDNE BIBLIOTEKI[/su_note] [/su_animate]

Teraz powin­ni­śmy sku­pić się na insta­la­cji pod­sta­wo­wych biblio­tek dla nasze­go sys­te­mu. Są to nastę­pu­ją­ce biblio­te­ki:

* Micro­soft .NET Fra­me­work  - oczy­wi­ście w wer­sji naj­now­szej prze­zna­czo­nej dla nasze­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go

* DirectX - z regu­ły tej biblio­te­ki nie musi­my insta­lo­wać, ponie­waż każ­dy nowo zain­sta­lo­wa­ny sys­tem posia­da już jej naj­now­szą wer­sją — wyjąt­kiem mogą być sys­te­my Win­dows w wer­sji star­szej niż Win­dows XP z dodat­kiem Servi­ce Pack 3.

* Micro­soft Visu­al C++ 2008 Redi­stri­bu­ta­ble - zestaw biblio­tek uru­cho­mie­nio­wych.

* opro­gra­mo­wa­nie Java- nie­zbęd­ne śro­do­wi­sko wyma­ga­ne do uru­cho­mie­nia wie­lu apli­ka­cji inter­ne­to­wych np czat inter­ne­to­wy.

* Ado­be Flash Play­er- pod­sta­wo­wy plu­gin do więk­szo­ści prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych.

[su_a­ni­ma­te type=“fadeInDown” delay=“4”] [su_note]KROK CZWARTY — INSTALUJEMY POZOSTAŁE NAJWAŻNIEJSZE PROGRAMY[/su_note] [/su_animate]

Ostat­ni krok to zain­sta­lo­wa­nie wszyst­kich pozo­sta­łych pro­gra­mów, któ­re są nie­zbęd­ne pod­czas pra­cy z nowo zain­sta­lo­wa­nym sys­te­mem. Są to nastę­pu­ją­ce pro­gra­my:

* pro­gram anty­wi­ru­so­wy - tutaj może­my zain­sta­lo­wać jeden z dostęp­nych na ryn­ku dar­mo­wych pro­gra­mów anty­wi­ru­so­wych do użyt­ku domo­we­go lub jeśli sytu­acja finan­so­wa nam na to pozwa­la może­my poku­sić się o płat­ne opro­gra­mo­wa­nie do ochro­ny kom­pu­te­ra np NOD32 Anti­vi­rus.

* pro­gram anty­spy­wa­re- w inter­ne­cie znaj­dzie­my mnó­stwo dar­mo­wych apli­ka­cji do ochro­ny przed mal­wa­re, spy­wa­re, tro­ja­na­mi czy root­ki­ta­mi.

* zapo­ra ognio­wa- tutaj może­my pozo­stać przy sys­te­mo­wej zapo­rze ognio­wej lub zain­sta­lo­wać inną dar­mo­wą (bądź płat­ną) alter­na­ty­wę zapo­ry, jeśli ta nam nie wystar­cza.

* prze­glą­dar­ka stron www- prze­glą­dar­kę może­my sobie wybrać wedle wła­snych upodo­bań — ja pole­cam Mozil­le Fire­fox.* pozo­sta­ła część pro­gra­mów, któ­ra jest nam potrzeb­na — mogą to być nastę­pu­ją­ce apli­ka­cje: archi­wi­za­tor Win­RAR — do roz­pa­ko­wy­wa­nia archi­wów, Ado­be Reader — do prze­glą­da­nia doku­men­tów PDF, jetAu­dio — do słu­cha­nia muzy­ki i odtwa­rza­nia fil­mów, kLi­te Codec Pack — pod­sta­wo­we kode­ki nie­zbęd­ne do popraw­ne­go odtwa­rza­nia fil­mów, pakiet biu­ro­wy — dar­mo­wy Ope­nOf­fi­ce lub płat­ny Micro­soft Offi­ce.

***ISTOTNA UWAGA — przed­sta­wio­ne prze­ze mnie nazwy pro­gra­mów są tyl­ko przy­kła­da­mi — w rze­czy­wi­sto­ści jest tak, że każ­dy z was zain­sta­lu­je takie opro­gra­mo­wa­nia, jakie mu będzie odpo­wia­dać. Ten porad­nik ma za zada­nie nakie­ro­wać użyt­kow­ni­ka kom­pu­te­ra, jaka powin­na być kolej­ność insta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia.***

By | 2016-11-26T10:07:26+00:00 Listopad 30th, 2013|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz