2 163 odsłony

Konfiguracja NetiaSpot pod ADSL

Zawierając umowę z netią możemy otrzymać router NetiaSpot. Działa on w kilku trybach. W tym przypadku opisze wraz ze screenami tryb pod łącze ADSL czyli z gniazdka telefonicznego. Sygnał główny podłączony kablem telefonicznym do portu ADSL (końcówka telefoniczna). Tym sposobem nie wykorzystamy portu WAN, który działa w innej technologii (ETTH) i też jest sygnałowym.

netiaspot-opis1. Zalo­guj się do usta­wień route­ra wyko­rzy­stu­jąc hasło admi­ni­stra­to­ra.

Wpisz w prze­glą­dar­kę 192.168.1.254
admin
admin_ne­tia

2. W zakład­ce “Połą­cze­nie z inter­ne­tem” wybierz usta­wie­nia.

3. Odznacz “ptasz­ka” włą­czo­ne auto­ma­tycz­ne usta­wie­nia WAN.
Dzię­ki temu będzie­my mogli sami wpi­sać usta­wie­nia.

4. W sek­cji “WAN ATM over DSL (ADSL)” wybierz typ połą­cze­nia PPPoA.

adsl1
5. Wpisz swój login i hasło. Masz to na umo­wie. Jeśli nie możesz zna­leźć to zadzwoń na info­li­nie 801 – 802-803
gdzie po wery­fi­ka­cji Two­ich danych oso­bo­wych otrzy­masz login i hasło np smsem. Jak widać na scre­enie, w pierw­szym smsie są para­me­try kon­fi­gu­ra­cji nie­zbęd­ne dla route­rów innych niż netia­spot.

sms-netia

6. Po wpię­ciu kabla tele­fo­nicz­ne­go w port ADSL router NS powi­nien na czer­wo­no kil­ka sekund pomru­gać następ­nie zapa­lić się na bia­ło co suge­ru­je połą­cze­nie z inter­ne­tem. Teraz zakład­ka połą­cze­nia powin­na wyglą­dać tak:

adsl2

7. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz w instruk­cji, któ­rą otrzy­ma­łeś wraz z urzą­dze­niem. Jeśli jej nie masz to wejdź na elek­tro­nicz­ną wer­sję.

Instruk­cja Netia­Spot
By | 2016-11-26T10:07:17+00:00 Marzec 29th, 2015|Categories: hardware, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz