6 095 odsłony

Konfiguracja Flashget do rapidshare

Jeże­li jeste­śmy posia­da­cza­mi kon­ta rapid­sha­re i chce­my ścią­gać dużą licz­bę pli­ków naraz to Fla­sh­get jest naj­lep­szym pro­gra­mem do obsłu­gi tego kon­ta. Moż­na rów­nież sko­rzy­stać z innych pro­gra­mów, ale ten jest zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy i naj­ła­twiej­szy w obsłu­dze i kon­fi­gu­ra­cji, o czym się zaraz prze­ko­nasz.

Na począ­tek musisz ścią­gnąć pro­gram fla­sh­get (fre­ewa­re) link , jest to bez­płat­na wer­sja. Naj­le­piej uży­wać wer­sji 1.9.6. gdyż z wer­sją 2.0 i wyż­szą mie­wa­łem pro­ble­my, ale nie tyl­ko ja. O czym moż­na prze­czy­tać w necie. Po zain­sta­lo­wa­niu pro­gra­mu widzi­my:

flashget

Następ­nie przy­go­tuj­my sobie już hasło i login kon­ta rapid­sha­re. W powyż­szym oknie wybie­ra­my Narzę­dzia, czy­li dokład­nie to co jest na poniż­szym obraz­ku:

flashget2

flashget3

W miej­scu Loguj się na ser­we­rze zazna­cza­my pta­ka ;) i wsta­wia­my login i hasło.

Dobrze jesz­cze usta­lić gdzie pobie­ra­ne pli­ki mają być zapi­sy­wa­ne — Brow­ser.

Po zazna­cze­niu jed­ne­go lub kil­ku lin­ków fla­sh­get już sam zapro­po­nu­je ścią­ga­nie i wyświe­tli komu­ni­kat:

flashget4

Kli­ka­my OK i teraz już tyl­ko cze­kać :)

By | 2016-11-26T10:08:00+00:00 Marzec 31st, 2009|Categories: News, software|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] Pole­cam sko­rzy­stać z bez­płat­ne­go FlashGet’a gdzie sami sobie usta­la­my pręd­kość pobie­ra­nych pli­ków. Moż­na ten pro­gram usta­wić jako domyśl­ny mana­ger pobie­ra­nia pli­ków, zresz­tą już dość powszech­ny. Naj­lep­sza wer­sja to 1.96 któ­ra nie przy­spo­rzy­ła mi jesz­cze żad­nych kło­po­tów. W now­szych wer­sjach był pro­blem z kon­figuracją pod rapid­share co opi­sa­łem tutaj. […]

Zostaw komentarz