2 972 odsłony

Komputer nie chce się włączyć

Kom­pu­ter, któ­ry jesz­cze przed chwi­lą dzia­łał, teraz nie reagu­je. Winą może tu być kil­ka czyn­ni­ków i/lub urzą­dzeń jak rów­nież insta­lo­wa­nych ostat­nio sterowników/programów lub po ska­no­wa­niu antywirusowym(przez ska­so­wa­nie jakie­goś pli­ku).

Komputer nie włącza się

Kom­pu­ter nie włą­cza się

2.) Awa­ria mogła nastą­pić poprzez ewen­tu­al­ne prze­grza­nie się: pro­ce­so­ra, kar­ty gra­ficz­nej, zasi­la­cza a co naj­gor­sze mogła spa­lić się kar­ta gra­ficz­na i/lub pły­ta głów­na (naj­czę­ściej kondensator/y).

spalony procesor

spa­lo­ny pro­ce­sor

3.) Trze­ba odłą­czyć wszyst­kie pod­ze­spo­ły kom­pu­te­ra, któ­re mogą być uszko­dzo­ne, czy­li: pro­ce­sor, pamięć RAM, kar­ta gra­ficz­na i zasi­lacz. Potem każ­dą rzecz spraw­dzić ewen­tu­al­nie zamie­nić (czy­li zamontować/zainstalować inne pasu­ją­ce) do prze­te­sto­wa­nia. Tym samym po kolei eli­mi­no­wać źró­dło przy­czy­ny awa­rii kom­pu­te­ra.

wypukłe kondensatory

wypu­kłe kon­den­sa­to­ry

4.) Jeże­li na pły­cie głów­nej kom­pu­te­ra lub na kar­cie gra­ficz­nej widać tak uwy­pu­klo­ne kon­den­sa­to­ry, to być może to wła­śnie jest jedy­na przy­czy­na awa­rii, jeśli zaś jest ina­czej, to trze­ba eli­mi­no­wać usterkę/i poprzez wła­śnie „pod­mian­kę” pod­ze­spo­łów.

złe podkręcanie procesora

złe pod­krę­ca­nie pro­ce­so­ra

spalona płyta główna

spa­lo­na pły­ta głów­na

5.) Jest jesz­cze inna przy­czy­na awarii/usterki komputera/laptopa, mia­no­wi­cie nie­umie­jęt­ne pod­krę­ca­nie pro­ce­so­ra i/lub kar­ty gra­ficz­nej, któ­re to spo­wo­do­wa­ło prze­pa­le­nie się jakie­goś ukła­du lub ścież­ki na któ­rymś z tych pod­ze­spo­łów.

temperatura w twoim komputerze

tem­pe­ra­tu­ra w two­im kom­pu­te­rze

Tem­pe­ra­tu­ry obec­ne w kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym wyglą­da­ją nastę­pu­ją­co (na obraz­ku)

Zapew­nij swo­je­mu kom­pu­te­ro­wi wła­ści­we chło­dze­nie poprzez swo­bod­ną wen­ty­la­cję jaką pro­du­cent prze­wi­dział w obu­do­wach (czy­li nie zasła­nia­my żad­nych otwor­ków) a nawet może­my zamon­to­wać dodat­ko­wy wen­ty­la­tor z tyłu obu­do­wy, tak aby wycią­gał gro­ma­dzą­ce się cie­płe powie­trze z oko­lic pro­ce­so­ra, dys­ku twar­de­go, kar­ty gra­ficz­nej i/lub chip­se­tu.

PODSUMOWANIE

Aby w przy­szło­ści uni­kać takich awa­rii kom­pu­te­ra, to trze­ba czę­sto czy­ścić wen­ty­la­to­ry z kurzu, sma­ro­wać pro­ce­sor spe­cjal­ną pastą odcią­ga­ją­cą nad­miar cie­pła, nie uży­wać kom­pu­te­ra przy kalo­ry­fe­rze lub w cia­snych miej­scach. Kom­pu­ter musi mieć dostęp do świe­że­go powie­trza, tak aby był chło­dzo­ny pra­wi­dło­wo.

Myślę, że pomo­głem na tyle, żebyś sam spro­stał zada­niu wyeli­mi­no­wa­niu usterki/awarii.

By | 2016-11-26T10:07:29+00:00 Styczeń 21st, 2013|Categories: hardware, News|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. Artus2007 23/02/2014 w 12:23- Odpowiedz

  U mnie te tem­pe­ra­tu­ry są zna­czą­co mniej­sze niż na scre­enie ;) przy­kła­do­wo dla pro­ce­so­ra Core 2 Duo mam ok 25 stop­ni, a dla GPU ok 45 stop­ni ;)

  • Civil 09/04/2014 w 22:14- Odpowiedz

   Hey Artek :)
   To masz powód być szczę­śli­wym posia­da­czem kom­pu­te­ra nie robią­ce­go sobie żar­tów

Zostaw komentarz