Kom­pu­ter, który jesz­cze przed chwilą dzia­łał, teraz nie reaguje. Winą może tu być kilka czyn­ni­ków i/lub urzą­dzeń jak rów­nież insta­lo­wa­nych ostat­nio sterowników/programów lub po ska­no­wa­niu antywirusowym(przez ska­so­wa­nie jakie­goś pliku).

Komputer nie włącza się

Kom­pu­ter nie włą­cza się

2.) Awa­ria mogła nastą­pić poprzez ewen­tu­alne prze­grza­nie się: pro­ce­sora, karty gra­ficz­nej, zasi­la­cza a co naj­gor­sze mogła spa­lić się karta gra­ficzna i/lub płyta główna (naj­czę­ściej kondensator/y).

spalony procesor

spa­lony procesor

3.) Trzeba odłą­czyć wszyst­kie pod­ze­społy kom­pu­tera, które mogą być uszko­dzone, czyli: pro­ce­sor, pamięć RAM, karta gra­ficzna i zasi­lacz. Potem każdą rzecz spraw­dzić ewen­tu­al­nie zamie­nić (czyli zamontować/zainstalować inne pasu­jące) do prze­te­sto­wa­nia. Tym samym po kolei eli­mi­no­wać źró­dło przy­czyny awa­rii komputera.

wypukłe kondensatory

wypu­kłe kondensatory

4.) Jeżeli na pły­cie głów­nej kom­pu­tera lub na kar­cie gra­ficz­nej widać tak uwy­pu­klone kon­den­sa­tory, to być może to wła­śnie jest jedyna przy­czyna awa­rii, jeśli zaś jest ina­czej, to trzeba eli­mi­no­wać usterkę/i poprzez wła­śnie „pod­miankę” podzespołów.

złe podkręcanie procesora

złe pod­krę­ca­nie procesora

spalona płyta główna

spa­lona płyta główna

5.) Jest jesz­cze inna przy­czyna awarii/usterki komputera/laptopa, mia­no­wi­cie nie­umie­jętne pod­krę­ca­nie pro­ce­sora i/lub karty gra­ficz­nej, które to spo­wo­do­wało prze­pa­le­nie się jakie­goś układu lub ścieżki na któ­rymś z tych podzespołów.

temperatura w twoim komputerze

tem­pe­ra­tura w twoim komputerze

Tem­pe­ra­tury obecne w kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym wyglą­dają nastę­pu­jąco (na obrazku)

Zapew­nij swo­jemu kom­pu­te­rowi wła­ściwe chło­dze­nie poprzez swo­bodną wen­ty­la­cję jaką pro­du­cent prze­wi­dział w obu­do­wach (czyli nie zasła­niamy żad­nych otwor­ków) a nawet możemy zamon­to­wać dodat­kowy wen­ty­la­tor z tyłu obu­dowy, tak aby wycią­gał gro­ma­dzące się cie­płe powie­trze z oko­lic pro­ce­sora, dysku twar­dego, karty gra­ficz­nej i/lub chipsetu.

PODSUMOWANIE

Aby w przy­szło­ści uni­kać takich awa­rii kom­pu­tera, to trzeba czę­sto czy­ścić wen­ty­la­tory z kurzu, sma­ro­wać pro­ce­sor spe­cjalną pastą odcią­ga­jącą nad­miar cie­pła, nie uży­wać kom­pu­tera przy kalo­ry­fe­rze lub w cia­snych miej­scach. Kom­pu­ter musi mieć dostęp do świe­żego powie­trza, tak aby był chło­dzony prawidłowo.

Myślę, że pomo­głem na tyle, żebyś sam spro­stał zada­niu wyeli­mi­no­wa­niu usterki/awarii.