1 209 odsłony

Kim jest Exclusive Author?

Kim jest “Exc­lu­si­ve Author”? Wła­śnie o tym będzie ten wpis, a tak­że dodat­ko­we pyta­nia z nim zwią­za­ne. Zaczy­na­jąc współ­pra­cę na enva­to musisz wybrać czy Two­je “ite­my”, czy­li pra­ce na sprze­daż będą na wyłącz­ność mar­ke­tu enva­to czy też nie. Wią­że się z tym kil­ka dodat­ko­wych kwe­stii.
Zanim przej­dziesz dalej zapo­znaj się z ter­mi­na­mi i skró­ta­mi, któ­re zosta­ną uży­te w arty­ku­le.

Exc­lu­si­ve Author — twór­ca na wyłącz­ność, czy­li to co wysta­wiasz na sprze­daż nie może zara­biać na innym mar­ke­cie.

Non-exc­lu­si­ve — twór­ca, któ­ry zara­bia na enva­to mniej lecz może swo­je ite­my rów­nież sprze­da­wać na innych mar­ke­tach.

Item — przed­miot, pra­ca, pro­jekt, któ­ry wysta­wiasz na sprze­daż.

1. Autor na wyłączność?

Jeśli decy­du­jesz się na taki wybór to każ­da z Two­ich prac musi być sprze­da­na wyłącz­nie na na Enva­to Mar­ket. Nie może być sprze­da­wa­na na innych mar­ke­tach onli­ne. Pamię­taj, że na wyłącz­ność są tyl­ko Two­je przed­mio­ty, a nie TY. Zatem współ­pra­co­wać z inny­mi mar­ke­ta­mi możesz, lecz sprze­da­jąc inne przed­mio­ty.

2. Czy mogę posiadać dodatkowe konto na Non-Exclusive przedmioty?

Tak! Każ­dy twór­ca może mieć dwa kon­ta. Auto­ra na wyłącz­ność i nie na wyłącz­ność. Czy­li jeśli posia­dasz pra­ce, któ­re gdzieś jesz­cze sprze­da­jesz to wte­dy zakła­dasz kon­to Non-Exc­lu­si­ve Author.

3. Co jeśli przygotuję “podobną” wersję już sprzedawanego przedmiotu? Mogę sprzedawać go na innym markecie?

Trud­no okre­ślić jak bar­dzo będzie podob­na wer­sja, któ­ra na enva­to okre­śla­na jest jako “lite”. Porów­na­nie jest moty­wu Word­Press z Lan­ding Page’em. Jak to będzie w przy­pad­ku vide­ohi­ve? Myślę, że nie war­to nara­żać się na nie­ja­sno­ści i po pro­stu tego nie robić. Czy­li sku­pić się wyłącz­nie na jed­nym mar­ke­cie np. enva­to. W razie pytań sko­rzy­staj z poniż­szych przy­ci­sków gdzie znaj­dziesz wie­le arty­ku­łów na ten temat, oraz for­mu­larz bez­po­śred­nio do enva­to.

Help Cen­ter
For­mu­larz

4. Czy muszę kupić swój plik aby użyć go dla klienta w ramach swojej pracy freelancer’a?

Nie. Swój plik możesz ponow­nie użyć w swo­im pro­jek­cie pod­czas pra­cy fre­elan­ce­ra bez potrze­by kupo­wa­nia go na enva­to. Jeśli pra­cu­jesz dla klien­ta, on nie musi kupo­wać Two­je­go pli­ku ponie­waż Ty jesteś auto­rem i zezwa­lasz na jego uży­cie. Wię­cej info kim jest autor znaj­dziesz tutaj.

your-items5. Czy mogę ofe­ro­wać moje pli­ki za dar­mo?

Auto­rzy nie mogą ofe­ro­wać swo­ich pli­ków za dar­mo lub w pro­mo­cji na żad­nej ze stron Enva­to Mar­ket.
Pamię­taj jeśli jesteś Exc­lu­si­ve Author’em swo­je pli­ki nie możesz ofe­ro­wać za dar­mo na innych mar­ke­tach. Jed­nak­że EA może two­rzyć dar­mo­we przed­mio­ty na swo­im pry­wat­nym blo­gu lub stro­nie, któ­re nie sprze­da­je obec­nie na Enva­to.

6. Jestem Exclusive Author. Ktoś zaproponował mi zakup mojego przedmiotu bezpośrednio ode mnie na innych warunkach niż obecne na envato. Mogę się na to zgodzić?

Nie. Jeśli jesteś auto­rem na wyłącz­ność powi­nie­neś zwró­cić uwa­gę kupu­ją­ce­mu, aby sko­rzy­stał z licen­cji enva­to.
Jeśli kupu­ją­cy jest zain­te­re­so­wa­ny więk­szą ilo­ścią licen­cji (np na 100 przed­mio­tów), to powi­nien skon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio z zespo­łem pomo­cy enva­to. Tak jak to było w przy­pad­ku auto­ra Code­Ca­ny­on gdzie sprze­da­ne zosta­ło 4500 licen­cji w jed­ną noc :)

7. Czy mogę pozwolić innemu autorowi użyć mojego przedmiotu w ich projekcie?

Tak. Jeśli wyra­zisz na to zog­dę moż­na uży­wać Two­je­go przed­mio­tu. Wyjąt­kiem są przed­mio­ty Exc­lu­si­ve.

8. Mogę zmienić typ mojego konta? Z exclusive na non-exclusive?

Tak. Musisz odcze­kać 30 dni zanim zmia­ny przy­nio­są efekt. To wpły­nie na pro­cent przy­cho­du, któ­ry otrzy­masz po tym jak zmie­nisz swój sta­tus.
Pamię­taj, że możesz posia­dać dwa kon­ta. Exc­lu­si­ve oraz non-exc­lu­si­ve.

9. Co się stanie jeśli nie będę przestrzegał wyłączności?

To zale­ży od roz­mia­rów naru­sze­nia wyłącz­no­ści. Two­je kon­to może zmie­nić sta­tus na non-exc­lu­si­ve lub w naj­gor­szym wypad­ku zostać usu­nię­te.

Źró­dłem wpi­su jest Exc­lu­si­ve Author Infor­ma­tion.

By | 2016-11-26T10:07:14+00:00 Wrzesień 15th, 2015|Categories: envato, Grafika, internet|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz