7 790 odsłony

Karty graficzne — rozwiewamy wszystkie Wasze wątpliwości!

Kar­ty Gra­ficz­ne — Temat rze­ka. Obec­nie rynek kart gra­ficz­nych szyb­ko ule­ga zmia­nom. Posta­ram się opi­sać wszyst­ko tak jasno, aby nawet oso­ba nie­wta­jem­ni­czo­na w spra­wy kom­pu­te­ro­we wie­dzia­ła jak dobrać kar­tę gra­ficz­ną ade­kwat­ną do swo­ich potrzeb i jed­nost­ki.

Czym się kie­ro­wać przy wybo­rze kar­ty gra­ficz­nej?

Przede wszyst­kim musi­my się zasta­no­wić do cze­go kar­ta będzie wyko­rzy­sty­wa­na. Mniej wyma­ga­ją­cym gra­czom wystar­czą kar­ty gra­ficz­ne z prze­dzia­łu 200zł-450zł. Nato­miast “zawo­do­wym” gra­czom potrzeb­ne są kar­ty z wyż­szej pół­ki ceno­wej i wydaj­no­ścio­wej, tj. 600zł i wię­cej. Nale­ży rów­nież zwró­cić uwa­gę na port roz­sze­rzeń jaki posia­da­my w pły­cie głów­nej. Jeże­li jest to PCI-Express, w tym arty­ku­le dowiesz się wszystkiego.Ostatnią waż­ną spra­wą jest budżet jaki może­my prze­zna­czyć na kar­tę gra­ficz­ną. Jeśli posia­da­my więk­szą sum­kę moż­na się tak­że zasta­no­wić nad lep­szym chło­dze­niem. Waż­ne jest aby posia­dać mar­ko­wy zasi­lacz, ponie­waż moc­na kar­ta na nie­mar­ko­wym zasi­la­czu bez zabez­pie­czeń to śmierć dla kom­pu­te­ra.

TechReport.com spo­rzą­dził wykres gdzie widać jak dużo prą­du pobie­ra­ją kar­ty gra­ficz­ne. W try­bie małe­go obcią­że­nia (idle) oraz mak­sy­mal­ne­go (load).

Nale­ży pamię­tać też, że now­sze kar­ty o dużych roz­mia­rach nie zmiesz­czą się w każ­dej obu­do­wie.

Wydaj­ność kar­ty gra­ficz­nej, czy­li co jest naj­waż­niej­sze…

Więk­szość ludzi sądzi że im wię­cej kar­ta posia­da pamię­ci tym jest lep­sza. To twier­dze­nie jest błęd­ne! Wydaj­ność kar­ty gra­ficz­nej zale­ży głów­nie od rodza­ju zasto­so­wa­nej pamię­ci oraz tak­to­wa­nia gra­ficz­ne­go. Nie myśl że 8600gt 256mb (DDR3) będzie mniej wydaj­na od 9400gt 1024mb (DDR2). Będzie na odwrót tzn. star­sza 8600gt będzie ok. 3 razy wydaj­niej­sza od 9400gt.
Rodza­je pamię­ci: DDR Sta­ra pamięć wyko­rzy­sty­wa­na głów­nie w kar­tach AGP, DDR2 Pamięć wyko­rzy­sty­wa­na głów­nie w kar­tach prze­zna­czo­nych do oglą­da­nia fil­mów (w grach nie spraw­dza się naj­le­piej), DDR3 Rodzaj pamię­ci zapew­nia­ją­cy dobrą wydaj­ność w grach (obec­nie naj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj pamię­ci), DDR4 Rzad­ko spo­ty­ka­ny rodzaj pamię­ci wyko­rzy­sty­wa­ny w kar­tach ATI Rade­on HD3870, DDR5 Obec­nie naj­wy­daj­niej­szy rodzaj pamię­ci sto­so­wa­ny głów­nie w kar­tach ATI.
Duża pamięć kar­ty gra­ficz­nej jest przy­dat­na tyl­ko przy grach w wyso­kich roz­dziel­czo­ściach (HD). Mając moni­tor w roz­dziel­czo­ści np 1280x1024 wystar­czy kar­ta z mniej­szą ilo­ścią pamię­ci (256 – 512mb), jeże­li nato­miast posia­dasz moni­tor lub tele­wi­zor pra­cu­ją­cy w roz­dziel­czo­ści Full HD (1920x1080) do kom­for­to­wej gry potrzeb­na jest kar­ta z więk­szą ilo­ścią pamię­ci (1024 – 2048mb) — nie musisz prze­pła­cać.
Następ­ną waż­ną spra­wą jest obec­nie uży­wa­na kon­fi­gu­ra­cja sprzę­to­wa. Zna­czy to tyle, że nie war­to kupo­wać wydaj­nej kar­ty do mało wydaj­ne­go pro­ce­so­ra, ponie­waż nie wyko­rzy­sta ona całe­go swo­je­go poten­cja­łu. Np. GTS 250 do Intel Pen­tium D.

Arte­fak­ty, jak sobie z nimi radzić?

Arte­fak­ty — zmia­ny wizu­al­ne wyświe­tla­ne­go obra­zu. Wystę­pu­ją w wie­lu posta­ciach takich jak: Prze­kła­ma­nia w kształ­tach, prze­kła­ma­nia w kolo­rach, krop­ki na ekra­nie, paski na ekra­nie, zni­ka­ją­ce tek­stu­ry, prze­źro­czy­ste tek­stu­ry i inne tego typu nie­po­praw­ne wyświe­tla­nie obra­zu. Naj­czę­ściej spo­wo­do­wa­ne są prze­grze­wa­niem się rdze­nia i pamię­ci kar­ty gra­ficz­nej. Aby unik­nąć arte­fak­tów nale­ży zaopa­trzyć się w wydaj­ne chło­dze­nie, bądź tanie radia­tor­ki na pamię­ci kar­ty gra­ficz­nej. Przy­kła­do­we arte­fak­ty:
[/fusion_builder_column][fusion_builder_column row_column_index=

ATI ver­sus Nvi­dia — decy­du­ją­ce star­cie!

Trud­no jed­no­znacz­nie to okre­ślić ale obec­nie kar­ty ATI są na ryn­ku naj­wy­daj­niej­sze i w przy­stęp­nej cenie. Ist­nie­je mit o ste­row­ni­kach do kart gra­ficz­nych ATI. Kon­kret­nie cho­dzi o to, że przez nie­do­pra­co­wa­nie ste­row­ni­ków kar­ty ATI są mniej wydaj­ne niż GeForce’y. Na szczę­ście doty­czy to tyl­ko star­szych kart ATI z serii HD2xxx. Każ­dy ma swo­je odręb­ne zda­nie na temat, któ­ra staj­nie wyda­je lep­sze kar­r­ty gra­fi­ki. W jed­nym prze­dzia­le ceno­wym wygry­wa ATI, a w dru­gim GeFor­ce — tak samo jak z AMD i Inte­lem. Oczy­wi­ście rów­nież i w tej kwe­stii nie zabra­kło Fan­Boy­ów…

Pamięć kar­ty gra­ficz­nej, a pamięć RAM.

Z uwa­gi na to, że wie­le osób wybie­ra nie­wy­daj­ne i nie­opła­cal­ne kar­ty na DDR 2 napi­sa­łem odpo­wiedź na nur­tu­ją­ce wie­le osób pyta­nie. Otóż jeże­li przy­kła­do­wa pły­ta głów­na obsłu­gu­je pamięć ram typu DDR 2 (nie­za­leż­ne ile Mhz) nie zna­czy to, że kar­ta gra­ficz­na jaką mamy zamiar nabyć musi mieć pamię­ci DDR 2. Nie­waż­ne czy pły­ta obsłu­gu­je pamięć ram typu DDR, DDR 2, DDR 3, może­my zain­sta­lo­wać w niej kar­tę gra­ficz­ną z dowol­nym rodza­jem pamię­ci (od DDR, aż po DDR5). Róż­ni­ca mię­dzy rodza­jem pamię­ci ram, a typem pamię­ci kar­ty gra­ficz­nej nie ma żad­ne­go nega­tyw­ne­go wpły­wu na wydaj­ność jed­nost­ki.

By | 2016-11-26T10:07:50+00:00 Czerwiec 14th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz