4 616 odsłony

Kamera IP w sieci LAN

Kame­ra IP róż­ni się od zwy­kłej kamer­ki inter­ne­to­wej tym, że do dzia­ła­nia nie wyma­ga kom­pu­te­ra. Dzię­ki takiej kame­rze może­my oba­czyć obraz z całe­go świa­ta lub sami nada­wać obraz z dowol­ne­go miej­sca. Kamer­kę taką moż­na pod­łą­czyć tak, aby była widocz­na w całej sie­ci lub tyl­ko w sie­ci LAN. Z arty­ku­łu dowiesz się, jak wyko­rzy­stać taką kamer­kę w sie­ci LAN.

1.) Na począ­tek musi­my spraw­dzić para­me­try naszej sie­ci. Aby tego doko­nać musi­my zalo­go­wać się do pane­lu kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go nasze­go route­ra — w tym celu poda­je­my jego adres IP w pasku prze­glą­dar­ki i wpi­su­je­my dane logo­wa­nia (domyśl­ny login to admin, hasło to 1234 — tak też będzie pew­nie w Two­im przy­pad­ku):

2.) Teraz musi­my spraw­dzić, jakie IP przy­dzie­la router oraz zakres adre­sów IP przy­dzie­la­nych przez ser­wer. W moim przy­pad­ku (router Edi­max) wystar­czy klik­nąć na pozy­cję LAN:

3.) I teraz przy sek­cji LAN IP odczy­tu­je­my adres IP, a przy sek­cji DHCP Server odczy­tu­je­my zakres adre­sów IP przy­dzie­la­nych przez router. Nie­zbęd­ne dane zapi­su­je­my (np na kart­ce) i zamy­ka­my kon­fi­gu­ra­cję route­ra:

4.) Teraz pod­łą­cza­my router kablem sie­cio­wym do kame­ry IP i włą­cza­my ją. Otwie­ra­my prze­glą­dar­kę i wpi­su­je­my adres IP naszej kame­ry (powi­nien zostać poda­ny w instruk­cji wraz z dany­mi do logo­wa­nia). Logo­wa­nie naj­praw­do­po­dob­niej nie powie­dzie się — w tym celu otwie­ra­my Panel Ste­ro­wa­nia i Połą­cze­nia Sie­cio­we. Odnaj­du­je­my połą­cze­nie lokal­ne (nasza kamer­ka), kli­ka­my na nie PPM i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści.

5.) Zazna­cza­my ptasz­kiem pozy­cję Pro­to­kół inter­ne­to­wy (TCP/IP) i kli­ka­my Wła­ści­wo­ści. W oknie wybie­ra­my Użyj nastę­pu­ją­ce­go adre­su IP i poda­je­my adres “następ­ny” po naszym adre­sie IP route­ra np jeśli mamy IP 111.222.3.4 to wpi­su­je­my 111.222.3.5:

6.) Kli­ka­my na OK i zamy­ka­my Panel Ste­ro­wa­nia. Od tej chwi­li otwie­ra­jąc prze­glą­dar­kę i wpi­su­jąc adres IP route­ra, a następ­nie poda­jąc dane logo­wa­nia uzy­ska­my obraz kame­ry na ekra­nie moni­to­ra. Tyczy się to wszyst­kich kom­pu­te­rów, któ­re pod­łą­czą się do route­ra — adres IP musi być dostęp­ny z tych, któ­re router przy­dzie­la.

PODSUMOWANIE

Kame­ra inter­ne­to­wa to cie­ka­we zasto­so­wa­nie dla wszyst­kich, któ­rzy chcą poka­zać dowol­ny obraz nie tyl­ko wte­dy, gdy kom­pu­ter jest włą­czo­ny. Z pew­no­ścią przy­da się ona do wie­lu zasto­so­wań np moni­to­rin­gu domu czy pomiesz­czeń.

By | 2016-11-26T10:07:32+00:00 Październik 24th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz