2 178 odsłony

Joystick zamiast myszki?

W poprzedniej części artykułu na temat programu JoyToKey skupiliśmy się w całości na zastąpieniu klawiatury komputera Padem.  W tej części pokażę, jak zastąpić myszkę komputerową Joystickiem. Przydatne jest to szczególnie graczom —  nie trzeba używać myszki do obracania postaci, wystarczy do tego Pad.

1. JoyToKey

Pro­gram Joy­To­Key został po czę­ści opi­sa­ny już na łamach nasze­go por­ta­lu. Zachę­cam do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem pt.  Joy­stick zamiast kla­wia­tu­ry. Dzię­ki zapo­zna­niu się z cało­ścią skon­fi­gu­ru­je­my urzą­dze­nie w peł­ni tak, aby wyko­rzy­stać je pod­czas gra­nia.

2. Do testu wykorzystałem zwykły tani Joy o nazwie Esperanza.

3. Gałki.

Wyko­rzy­sta­ny prze­ze mnie Pad posia­da dwie gał­ki tzw. „grzyb­ki” – to dzię­ki nim moż­li­wy jest ruch w pio­nie i pozio­mie tak, jak za pomo­cą mysz­ki. Pod­łą­cza­my go i uru­cha­mia­my pro­gram Joy­To­Key.

4. Dodajemy Profil.

Two­rzy­my nowy pro­fil do naszej gry przy­ci­skiem Cre­ate , a następ­nie prze­cho­dzi­my do zakład­ki Pre­fe­ren­ces.  Usta­wia­my wszyst­ko tak, jak na poniż­szym scre­enie:

5. Dodatkowe opcje.

Pozy­cje te umoż­li­wia­ją nam usta­wie­nie „grzyb­ka” na Joy­stic­ku w ten spo­sób, aby zacho­wy­wał się jak przy poru­sza­niu mysz­ką (oś X i oś Y). Oczy­wi­ście nie usta­wia­my wszyst­kich pozy­cji – te wybra­ne zosta­ną wyszcze­gól­nio­ne.

6. Analog jako mysz.

Może­my wybrać, któ­ry ana­log ma nam posłu­żyć jako mysz. Ja wybra­łem ana­log pra­wy – sko­ro jestem pra­wo­ręcz­ny to mysz też trzy­mam w pra­wej ręce. Kli­ka­my na Axis3(<0) i prze­cho­dzi­my o zakład­ki Sto­su­je­my takie usta­wie­nie, jak na scre­enie poni­żej.

Zatwier­dza­my usta­wie­nia i dwu­kli­kiem prze­cho­dzi­my do pozy­cji Axis3(>0). Usta­wie­nie prze­sta­wio­ne jest na scre­enie poni­żej:

Goto­we. Ruchy „lewo-pra­wo” mamy już usta­wio­ne. Dla­cze­go pozy­cja Cur­sor Move­ments usta­wio­na jest na 70 i -70  ? Już wyja­śniam – te funk­cje może­my usta­wić wedle upodo­bań – jest to szyb­kość kur­so­ra. Dla wygo­dy naj­pew­niej jest usta­wić jakąś war­tość i po pro­stu ją prze­te­sto­wać. War­to­ści opty­mat­ne to gra­ni­ca 70 i -70 oraz 80 i -80.

Przy­szedł czas na ruch „góra-dół”. Aby skon­fi­gu­ro­wać ten spo­sób poru­sza­nia odnaj­du­je­my pozy­cję Axis6(<0). Mody­fi­ku­je­my teraz szyb­kość kur­so­ra „góra-dół”. Odpo­wia­da za to funk­cja Whe­el Rota­tion:

Edy­tu­je­my teraz Axis6(>0) (może­my zasto­so­wać usta­wie­nia takie, jak poni­żej):

Edy­tu­jąc usta­wie­nia Axi­s3 i Axi­s6 pamię­taj­my o tym, aby pierw­sza poda­na war­tość zawsze była ujem­na, a dru­ga doda­nia (kolej­ność jest na scre­enach zacho­wa­na). Dzię­ki temu unik­nie­my kom­pli­ka­cji np. mysz­ka będzie poru­sza­ła się tyl­ko w jed­nym kie­run­ku.

Wszyst­kie usta­wie­nia mamy już popraw­nie przy­go­to­wa­ne. Zapisz­my je. Mini­ma­li­zu­jąc pro­gram włą­cza­my dowol­ną grę i spraw­dza­my efek­ty. Prze­te­sto­wa­łem dzia­ła­nie tych usta­wień w grze Far­Cry 2.
Usta­wie­nia te war­to połą­czyć z usta­wie­nia­mi kla­wi­szy i guzi­ków – odsy­łam do poprzed­niej czę­ści arty­ku­łu. Wszyst­kim gra­czom życzę nato­miast przy­jem­niej zaba­wy.

By | 2016-11-26T10:07:23+00:00 Luty 20th, 2015|Categories: hardware, News|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. […] Sprawdź kolej­ny tuto­rial Joy­stick zamiast mysz­ki. […]

  2. […] poprzed­nich arty­ku­łach opi­sy­wa­li­śmy, jak skon­fi­gu­ro­wać pro­gram Joy­To­Key, aby przy jego pomo­cy korzy­stać z kom­pu­tera wyko­rzy­stu­jąc pada. W dzi­siej­szym […]

Zostaw komentarz