2 997 odsłony

Joystick zamiast klawiatury — tutorial

Temat tego artykułu może wydać się co niektórym dosyć dziwny – joystick zamiast klawiatury? Jedni mogą powiedzieć – po co? Dlaczego? Już wyjaśniam – zastąpienie klawiatury joystickiem dedykowane jest przede wszystkim graczom, którzy chcą pograć w swoje ulubione gry joystickiem ( lub padem). Gracze dobrze wiedzą, że wiele gier nie posiada takich opcji, które umożliwiają ustawienie sterowania na innym urządzeniu, niż klawiatura. W poradniku zobaczycie, jak za pomocą jednego programu zastąpić sterowanie klawiatury joystickiem. Oczywiście pokazany sposób nie odnosi się tylko i wyłącznie do gier – możemy sterować urządzeniem także w innych programach lub nawet z poziomu pulpitu – zależy od tego, jakie przypiszemy klawisze.

Arty­kuł oprę na sys­te­mie Win­dows 7 oraz na pro­stej grze Sonic Adven­tu­re 2, w któ­rej nie ma moż­li­wo­ści zmia­ny kla­wia­tu­ry na inne urzą­dze­nie.

 • Zaczy­na­my od pobra­nia pro­gra­mu Joy­To­Key w wer­sji trial, któ­ra w zupeł­no­ści wystar­czy do domo­wych zasto­so­wać i testów. Pro­gram pobie­ra­my z tej stro­ny: http://hostuje.net/file.php?id=7e14c7f7f5090a9e4dd4868e1eb0c5dc
 • Pobra­ne archi­wum wystar­czy roz­pa­ko­wać w dowol­ne miej­sce na dys­ku twar­dym i uru­cho­mić plik .exe – pro­gra­mu się nie insta­lu­je.
 • Teraz uru­cha­mia­my naszą grę i prze­cho­dzi­my do ste­ro­wa­nia. W moim przy­pad­ku w grze Sonic Adven­tu­re 2 wyglą­da to tak:
Sonic

Jak widać wybra­nie innej opcji niż Key­bo­ard jest nie moż­li­we.

 • Przyj­rzyj­my się ste­ro­wa­niu – jak widać, każ­da czyn­ność ma przy­pi­sa­ny swój kla­wisz co jest zobra­zo­wa­ne nawet rysun­ka­mi. W tej czę­ści ste­ro­wa­nia nic nie musi­my zmie­niać, ponie­waż te kla­wi­sze przy­pi­sze­my w Uru­cha­mia­my więc pro­gram – widzi­my jego głów­ne okno:ssa
 • Postę­pu­jąc tak, jak na rysun­ku powy­żej, zakła­da­my nowy pro­fil np. z tytu­łem gry, któ­rą będzie­my kon­fi­gu­ro­wać. U mnie przy­kła­dem jest pro­fil Toin ;-)

Zakła­dam, że joy­stick mie­li­śmy już wcze­śniej pod­łą­czo­ny do kom­pu­te­ra – musi zostać prze­cież popraw­nie wykry­ty przez sys­tem i nasze opro­gra­mo­wa­nie.

 • Popa­trz­my teraz na zakład­kę Joy­stick 1 – tutaj mamy po kolei wypi­sa­ne kla­wi­sze nasze­go Pada, któ­ry musi­my odpo­wied­nio skon­fi­gu­ro­wać. Wystar­czy, że naci­śnie­my dowol­ny kla­wisz na naszym urzą­dze­niu, to zosta­nie na pod­świe­tlo­ny na żół­to - dzię­ki temu wie­my, któ­ry kla­wisz za co odpo­wia­da:

ssa1

 • Przejdź­my więc do zazna­czo­ne­go kla­wi­sza POV – na moim joy­stic­ku odpo­wia­da on za ruch w górę. Dwu­kli­kiem otwie­ra­my więc kolej­ne okien­ko da tego guzi­ka – zoba­czy­my coś takie­go:

ssa2

 • W sek­cji Key­bo­ard emu­la­tion: Basic widzi­my kil­ka pozy­cji z okien­ka­mi, w któ­rych wszę­dzie wid­nie­je pozy­cja Disa­bled. To wła­śnie te pola są nam potrzeb­ne, pozo­sta­łe może­my zosta­wić w spo­ko­ju i nic tam nie zmie­niać. Co praw­da wystar­czy edy­to­wać jed­no pole z napi­sem Disa­bled – no chy­ba, że chce­my jed­ne­mu guzi­ko­wi przy­pi­sać kil­ka innych, ale nie oto tutaj cho­dzi:

ssa3

 • Tak, jak pre­zen­tu­je to powyż­szy scre­en przy­pi­su­je­my lite­rę taką, jaka odpo­wia­da w grze za poru­sza­nie się do przo­du. W naszym przy­pad­ku jest to lite­ra
 • Gdy już pierw­szy kla­wisz mamy przy­pi­sa­ny, ana­lo­gicz­nie postę­pu­je­my z pozo­sta­łym kla­wi­sza­mi zwra­ca­jąc uwa­gę na to, jaka lite­ra z kla­wia­tu­ry odpo­wia­da ste­ro­wa­niu w grze. Tak jak już wspo­mnia­łem pro­gram ofe­ru­je nam uła­twie­nie – jeśli nie wie­my, któ­ry kla­wisz z listy odpo­wia­da za daną funk­cję, po pro­stu naci­ska­my go i pod­świe­tli się on na żół­to. Wte­dy np. naci­ska­jąc przy­cisk „w dół” na joy­stic­ku dowie­my się, któ­ry przy­cisk z listy odpo­wia­da wła­śnie za tą ope­ra­cję.
 • Gdy wszyst­kie kla­wi­sze mamy już skon­fi­gu­ro­wa­ne zapi­su­je­my zmia­ny SAVE.
 • Na koniec mini­ma­li­zu­je­my pro­gra­mik do zasob­ni­ka i włą­cza­my grę cie­sząc się z pra­wi­dło­wo skon­fi­gu­ro­wa­ne­go ste­ro­wa­nia. Pamię­taj­my o tym, że pod­czas gra­nia pro­gram musi pra­co­wać, nie może­my go wyłą­czyć! Ina­czej utra­ci­my moż­li­wość ste­ro­wa­nia padem.

Sprawdź kolej­ny tuto­rial Joy­stick zamiast mysz­ki.

 

By | 2016-11-26T10:07:25+00:00 Wrzesień 30th, 2014|Categories: hardware, News|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

 1. […] już na łamach nasze­go por­talu. Zachę­cam do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem pt.  Joy­stick zamiast kla­wia­tury. Dzię­ki zapo­zna­niu się z cało­ścią skon­fi­gu­ru­jemy urzą­dze­nie w peł­ni tak, […]

Zostaw komentarz