Win­dows 7 pod­bija rynek, sztur­mem pró­bu­jąc zdo­być jak naj­więk­szą liczbę użyt­kow­ni­ków. Co jed­nak, jeśli nasza maszyna jest za słaba na nowy sys­tem lub nie mamy na niego pie­nię­dzy? Wcale nie musimy opie­rać się na pirac­twie i ścią­gać sys­tem. Możemy w pro­sty spo­sób prze­ro­bić naszego kocha­nego XP, żeby wyglą­dał jak Seven. W arty­kule pokażę,  jak m.in zmie­nić motyw gra­ficzny (tzn. theme), zmie­nić ekran star­towy i ikony.

1.)Pierw­szy krok to mody­fi­ka­cja sys­temu, żeby moż­liwa była insta­la­cja moty­wów nie pod­pi­sa­nych cyfrowo przez MS. Jeśli mamy Xp z Service Pac­kiem 2 to pobie­ramy TEN PLIK i wrzu­camy do kata­logu C:\WINDOWS\system32 (naj­le­piej przed sko­pio­wa­niem zro­bić kopię pod­mie­nia­nego pliku — uxtheme.dll). Jeśli posia­damy Xp z Service Pac­kiem 3, to sprawa jest prost­sza, pobie­ramy tylko TEN PLIK, uru­cha­miamy i potwier­dzamy zamianę pliku uxtheme.dll. Potem restar­tu­jemy kom­pu­ter i możemy mody­fi­ko­wać the­mesy. Gdyby sys­tem z jakich kol­wiek przy­czyn nie chciał przy­jąć nowego motywu to pobie­ramy jesz­cze TEN PLICZEK i po roz­pa­ko­wa­niu insta­lu­jemy (w paczce 2 wer­sje insta­la­cyjne x64 i x86).

2.)Nasz sys­tem jest już odpo­wied­nio zmo­dy­fi­ko­wany, pora przejść do kon­kret­nych dzia­łań. Na począ­tek musimy pobrać paczkę z moty­wami, iko­nami i pozo­sta­łymi ele­men­tami. Wszystko znaj­dziemy w jed­nej paczce DO POBRANIA TUTAJ , a opi­sy­wać będę każdy ele­ment osobno.

Zmiana motywu (theme)

Od zmiany motywu zaczniemy nasz eks­pe­ry­ment. Po pobra­niu poda­nej wyżej paczki roz­pa­ko­wu­jemy ją np na pul­pit. W środku ujrzymy taką oto zawartość:


Każdy z fol­de­rów odpo­wiada za wygląd naszego sys­temu. W pierw­szym kroku zain­sta­lujmy czcionki, żeby nasza kom­po­zy­cja po zain­sta­lo­wa­niu nie wyglą­dała a’la Win­dows 98. Wcho­dzimy więc do fol­deru Fonts, kli­kamy na zawarte w fol­de­rze samo­roz­pa­ko­wu­jące się archi­wum i instalujemy.

*Przy­szła pora na doin­sta­lo­wa­nie motywu (themes’u). Otwie­ramy fol­der Theme, w środku widzimy archi­wum z taką samą nazwą, kli­kamy na nie i instalujemy.

Nie zmie­niajmy domyśl­nej ścieżki insta­la­cji motywu, bo jest ona prawidłowa!

Po zain­sta­lo­wa­niu motywu powinno poka­zać nam się stan­dar­dowe okienko Właściwości:Ekran — zatwier­dzamy wtedy naszą nową kom­po­zy­cję. Nasam koniec zain­sta­lujmy jesz­cze doda­tek do upięk­sze­nia naszego sys­temu. Otwie­ramy w tym celu fol­der o nazwie Ico­ni­zed Task­bar Hack. W środku znaj­duje się wpis do reje­stru. Dwu kli­kiem doda­jemy go do naszego reje­stru. Prze­cho­dzimy jesz­cze do fol­deru o nazwie Sty­ler Tool­bar i insta­lu­jemy plik First Install Me. Po zain­sta­lo­wa­niu dwu kli­kiem insta­lu­jemy archi­wum znaj­du­jące się w tym samym fol­de­rze, co wcze­śniej wspo­mniany plik. Teraz uru­cha­miamy ponow­nie sys­tem, powin­ni­śmy zoba­czyć m.in nowe menu start i cały wygląd systemu:

Przed­sta­wiony wyżej screen jest tylko przy­kła­dem, który ma poka­zać jak wygląda zmie­nione m.in menu start i ikony. O zmia­nie ikon prze­czy­tasz niżej

Zmiana domyśl­nych ikon

Przy­szła kolej na zmianę ikon. Wygląd mamy już zmie­niony, ale stare ikony mogą “męczyć oko”.  Pobie­ramy w tym celu TEN PROGRAM do zmiany ikon. Pro­gram jest w wer­sji prób­nej, ale to nie powinno w niczym prze­szka­dzać. Po pobra­niu insta­lu­jemy program.

Kolej­nym kro­kiem jest pobra­nie ikon takich, jak w Win­dows 7. Znaj­dziemy je TUTAJ. Roz­pa­ko­wu­jemy pobrane ikony w wyraź­nie miej­sce np na pul­pit. Teraz otwie­ramy pobrany pro­gram do zmiany ikon, w głów­nym menu pro­gramu kli­kamy na Add Icon Pac­kege i z menu wybie­ramy Install from disk. W otwar­tym oknie znaj­du­jemy fol­der z roz­pa­ko­wa­nym wcze­śniej iko­nami i znaj­du­jemy plik o nazwie Seve­nVG (to nasze ikony) i otwie­ramy. W oknie pro­gramu powi­nien poka­zać się zestaw ikon o nazwie Seve­nVG, wybie­ramy ten wła­śnie zestawi kli­kamy na Apply Icon Pac­kage. Wła­śnie zmie­ni­li­śmy nasze ikony.

Zmiana ekranu startowego

Ostat­nim ele­men­tem jest zmiana ekranu star­to­wego sys­temu XP. Doko­namy tego przy pomocy TEGO PROGRAMIKU. Odpa­lamy pro­gram. Tak wygląda jego menu główne:

Teraz pobie­ramy ekran star­towy  TEGO LINKU i po pobra­niu dwu kli­kiem go otwie­ramy. Otwo­rzy nam się pro­gram TuneUp wraz z wybo­rem ekranu startowego:

Pozo­stało nam tylko klik­nąć na Zain­sta­luj i cie­szyć się nowym ekra­nem star­towy a’la Win­dows 7 :)

PODSUMOWANIE

Dzięki meto­dom opi­sa­nym przez mnie wyżej bez pro­blemu możemy odmie­nić naszego sta­rego XP.  Jeśli inte­re­suje Cię więk­sza por­cja ele­men­tów do roz­bu­dowy wyglądu sys­temu, zapra­szam na stronę http://www.deviantart.com/