22 761 odsłony

Jak zmienić Windows XP w Windows 7

Win­dows 7 pod­bi­ja rynek, sztur­mem pró­bu­jąc zdo­być jak naj­więk­szą licz­bę użyt­kow­ni­ków. Co jed­nak, jeśli nasza maszy­na jest za sła­ba na nowy sys­tem lub nie mamy na nie­go pie­nię­dzy? Wca­le nie musi­my opie­rać się na pirac­twie i ścią­gać sys­tem. Może­my w pro­sty spo­sób prze­ro­bić nasze­go kocha­ne­go XP, żeby wyglą­dał jak Seven. W arty­ku­le poka­żę,  jak m.in zmie­nić motyw gra­ficz­ny (tzn. the­me), zmie­nić ekran star­to­wy i iko­ny.

1.)Pierw­szy krok to mody­fi­ka­cja sys­te­mu, żeby moż­li­wa była insta­la­cja moty­wów nie pod­pi­sa­nych cyfro­wo przez MS. Jeśli mamy Xp z Servi­ce Pac­kiem 2 to pobie­ra­my TEN PLIK i wrzu­ca­my do kata­lo­gu C:\WINDOWS\system32 (naj­le­piej przed sko­pio­wa­niem zro­bić kopię pod­mie­nia­ne­go pli­ku — uxtheme.dll). Jeśli posia­da­my Xp z Servi­ce Pac­kiem 3, to spra­wa jest prost­sza, pobie­ra­my tyl­ko TEN PLIK, uru­cha­mia­my i potwier­dza­my zamia­nę pli­ku uxtheme.dll. Potem restar­tu­je­my kom­pu­ter i może­my mody­fi­ko­wać the­me­sy. Gdy­by sys­tem z jakich kol­wiek przy­czyn nie chciał przy­jąć nowe­go moty­wu to pobie­ra­my jesz­cze TEN PLICZEK i po roz­pa­ko­wa­niu insta­lu­je­my (w pacz­ce 2 wer­sje insta­la­cyj­ne x64 i x86).

2.)Nasz sys­tem jest już odpo­wied­nio zmo­dy­fi­ko­wa­ny, pora przejść do kon­kret­nych dzia­łań. Na począ­tek musi­my pobrać pacz­kę z moty­wa­mi, iko­na­mi i pozo­sta­ły­mi ele­men­ta­mi. Wszyst­ko znaj­dzie­my w jed­nej pacz­ce DO POBRANIA TUTAJ , a opi­sy­wać będę każ­dy ele­ment osob­no.

Zmia­na moty­wu (the­me)

Od zmia­ny moty­wu zacznie­my nasz eks­pe­ry­ment. Po pobra­niu poda­nej wyżej pacz­ki roz­pa­ko­wu­je­my ją np na pul­pit. W środ­ku ujrzy­my taką oto zawar­tość:


Każ­dy z fol­de­rów odpo­wia­da za wygląd nasze­go sys­te­mu. W pierw­szym kro­ku zain­sta­luj­my czcion­ki, żeby nasza kom­po­zy­cja po zain­sta­lo­wa­niu nie wyglą­da­ła a’la Win­dows 98. Wcho­dzi­my więc do fol­de­ru Fonts, kli­ka­my na zawar­te w fol­de­rze samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce się archi­wum i insta­lu­je­my.

*Przy­szła pora na doin­sta­lo­wa­nie moty­wu (themes’u). Otwie­ra­my fol­der The­me, w środ­ku widzi­my archi­wum z taką samą nazwą, kli­ka­my na nie i insta­lu­je­my.

Nie zmie­niaj­my domyśl­nej ścież­ki insta­la­cji moty­wu, bo jest ona pra­wi­dło­wa!

Po zain­sta­lo­wa­niu moty­wu powin­no poka­zać nam się stan­dar­do­we okien­ko Właściwości:Ekran — zatwier­dza­my wte­dy naszą nową kom­po­zy­cję. Nasam koniec zain­sta­luj­my jesz­cze doda­tek do upięk­sze­nia nasze­go sys­te­mu. Otwie­ra­my w tym celu fol­der o nazwie Ico­ni­zed Task­bar Hack. W środ­ku znaj­du­je się wpis do reje­stru. Dwu kli­kiem doda­je­my go do nasze­go reje­stru. Prze­cho­dzi­my jesz­cze do fol­de­ru o nazwie Sty­ler Tool­bar i insta­lu­je­my plik First Install Me. Po zain­sta­lo­wa­niu dwu kli­kiem insta­lu­je­my archi­wum znaj­du­ją­ce się w tym samym fol­de­rze, co wcze­śniej wspo­mnia­ny plik. Teraz uru­cha­mia­my ponow­nie sys­tem, powin­ni­śmy zoba­czyć m.in nowe menu start i cały wygląd sys­te­mu:

Przed­sta­wio­ny wyżej scre­en jest tyl­ko przy­kła­dem, któ­ry ma poka­zać jak wyglą­da zmie­nio­ne m.in menu start i iko­ny. O zmia­nie ikon prze­czy­tasz niżej

Zmia­na domyśl­nych ikon

Przy­szła kolej na zmia­nę ikon. Wygląd mamy już zmie­nio­ny, ale sta­re iko­ny mogą “męczyć oko”.  Pobie­ra­my w tym celu TEN PROGRAM do zmia­ny ikon. Pro­gram jest w wer­sji prób­nej, ale to nie powin­no w niczym prze­szka­dzać. Po pobra­niu insta­lu­je­my pro­gram.

Kolej­nym kro­kiem jest pobra­nie ikon takich, jak w Win­dows 7. Znaj­dzie­my je TUTAJ. Roz­pa­ko­wu­je­my pobra­ne iko­ny w wyraź­nie miej­sce np na pul­pit. Teraz otwie­ra­my pobra­ny pro­gram do zmia­ny ikon, w głów­nym menu pro­gra­mu kli­ka­my na Add Icon Pac­ke­ge i z menu wybie­ra­my Install from disk. W otwar­tym oknie znaj­du­je­my fol­der z roz­pa­ko­wa­nym wcze­śniej iko­na­mi i znaj­du­je­my plik o nazwie Seve­nVG (to nasze iko­ny) i otwie­ra­my. W oknie pro­gra­mu powi­nien poka­zać się zestaw ikon o nazwie Seve­nVG, wybie­ra­my ten wła­śnie zesta­wi kli­ka­my na Apply Icon Pac­ka­ge. Wła­śnie zmie­ni­li­śmy nasze iko­ny.

Zmia­na ekra­nu star­to­we­go

Ostat­nim ele­men­tem jest zmia­na ekra­nu star­to­we­go sys­te­mu XP. Doko­na­my tego przy pomo­cy TEGO PROGRAMIKU. Odpa­la­my pro­gram. Tak wyglą­da jego menu głów­ne:

Teraz pobie­ra­my ekran star­to­wy  TEGO LINKU i po pobra­niu dwu kli­kiem go otwie­ra­my. Otwo­rzy nam się pro­gram TuneUp wraz z wybo­rem ekra­nu star­to­we­go:

Pozo­sta­ło nam tyl­ko klik­nąć na Zain­sta­luj i cie­szyć się nowym ekra­nem star­to­wy a’la Win­dows 7 :)

PODSUMOWANIE

Dzię­ki meto­dom opi­sa­nym przez mnie wyżej bez pro­ble­mu może­my odmie­nić nasze­go sta­re­go XP.  Jeśli inte­re­su­je Cię więk­sza por­cja ele­men­tów do roz­bu­do­wy wyglą­du sys­te­mu, zapra­szam na stro­nę http://www.deviantart.com/

By | 2016-11-26T10:07:53+00:00 Kwiecień 21st, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |9 komentarzy

9 komentarzy

 1. covalic 28/04/2010 w 22:14- Odpowiedz

  Zacznę od tego że jeże­li ktoś ma za sła­bą maszy­nę na insta­la­cję W7 to nie wyda­je mi się aby insta­la­cja wodo­try­sków mia­ła jaki­kol­wiek sens. W XP odkąd pamię­tam zaraz po insta­la­cji zawsze wyłą­cza­łem Lunę, sys­tem ma dzia­łać, nie wyglą­dać — moim zda­niem.
  Poza tema­tem. Nowa odsło­na stro­ny. Bar­dzo przy­jem­na i przej­rzy­sta. Gra­tu­lu­ję wybo­ru dobre­go the­ma.

 2. aa 14/01/2011 w 18:22- Odpowiedz

  wyszst­ko faj­nie itd, ale mam pro­blem z czcion­ka­mi. Wszyst­kie niby zmie­ni­łam, ale nie­któ­re cią­gle są jakieś takie duże…

 3. piotr 25/06/2011 w 11:45- Odpowiedz

  Jak to wszyst­ko przy­wró­cić z powro­tem ma pro­blem tyl­ko z wyświe­tla­niem okie­nek w pasku, kie­dyś były sze­ro­kie a teraz są małe kwa­dra­ci­ki

 4. Adam 16/12/2011 w 15:24- Odpowiedz

  Bar­dzo przy­dat­ne i wszyst­ko pięk­nie dzia­ła :D

 5. p2tomi 15/01/2012 w 14:40- Odpowiedz

  DZie­ki

 6. Laudrup 21/01/2012 w 15:50- Odpowiedz

  Witam! A ja tak tro­chę z innej becz­ki: chciał­bym się Was zapy­tać, co trze­ba zro­bić, aby w Win­dows 7 lista przy­pię­tych pro­gra­mów była pogru­bio­na jak na jed­nym z obraz­ków powy­żej. Kwe­stia kosme­ty­ki menu start, ale przed for­ma­tem mia­łem tak usta­wio­ne, a teraz nijak nie mogę do tego dojść :)
  Pozdra­wiam.

 7. czacha520 28/02/2012 w 17:22- Odpowiedz

  A czy będzie moż­na zno­wu zmie­nić na nor­mal­ne­go xp?

 8. Michał 24/09/2012 w 21:38- Odpowiedz

  A moż­na dać inny link bo przyklej.pl zosta­ło zamknię­te

 9. Najnowsze hacki do gier za darmo 25/04/2013 w 11:03- Odpowiedz

  Sie­ma, zawsze bez­płat­ne hac­ki znaj­dzie­cie na mojej stron­ce.

  Ztru­dze­ni szu­ka­niem czi­tów do two­jej uko­cha­nej gry?

  Wejdź tę stro­nę i ścią­gnij za dar­mo to co chcesz!

  Naj­lep­sze hac­ki w sie­ci tyl­ko dla Pol­ski znaj­dzie­cie na mojej
  witry­nie.

Zostaw komentarz