2 916 odsłony

Jak zmienić kolory ważnych folderów?

Ten bar­dzo pro­sty arty­kuł poka­że nam, jak w bar­dzo łatwy spo­sób moż­na zmie­nić kolor dane­go fol­de­ru. Jeśli męczy cię już stan­dar­do­wy żół­ty kolor każ­de­go fol­de­ru, to ten arty­kuł jest wła­śnie dla Cie­bie. Może­my bez pro­ble­mu wyróż­nić np inny kolor dla fol­de­ru ze zdję­cia­mi, a inny dla tego z muzy­ką czy gra­mi. W ten spo­sób wyszu­ki­wa­nie ulu­bio­nych fol­de­rów i kata­lo­gów sta­je się jesz­cze prost­sze.

1.) Pro­gram o nazwie Fol­de­ri­co znaj­dzie­my tutaj (Wer­sja dla XP) KLIK. Dodat­ko­wo może­my pobrać tak­że spo­lsz­cze­nie z tego lin­ku KLIK. Po pobra­niu pro­gra­mu i zain­sta­lo­wa­niu go spo­lsz­cze­nie wrzu­ca­my do fol­de­ru langs, któ­ry znaj­du­je się w kata­lo­gu z zain­sta­lo­wa­nym pro­gra­mem. Następ­nie zmie­nia­my język tak, jak na obraz­ku poni­żej, kli­ka­jąc dwu­krot­nie na fla­gę nasze­go kra­ju:

2.) Kli­ka­jąc na Zmień iko­nę może­my wybrać kate­go­rię fol­de­rów i ich kolo­ry. Pro­gram nie jest spo­lsz­czo­ny do koń­ca, ale naj­waż­niej­sze funk­cje są w ojczy­stym języ­ku. Kli­ka­my na Select fol­der, by wybrać fol­der:

3.) Teraz kli­ka­my Wybierz iko­nę, by wybrać zestaw kolo­rów:

4.) Po zasto­so­wa­niu zmian od razu widać rezul­ta­ty. Naj­cie­kaw­sze jest to, że taki fol­der po prze­nie­sie­niu na inny kom­pu­ter nadaj zacho­wu­je przy­pi­sa­ny kolor nawet wte­dy, gdy na innym kom­pu­te­rze nie ma zain­sta­lo­wa­ne­go pro­gra­mu Fol­de­ri­co!

PODSUMOWANIE

Kolo­ro­we fol­de­ry to dobre roz­wią­za­nie dla osób, któ­re posia­da­ją boga­tą kolek­cję kata­lo­gów i fol­de­rów. Dzię­ki zmia­nie kolo­ru wyszu­ki­wa­nie zbio­rów sta­je się pro­ste i bar­dziej sku­tecz­ne.

By | 2016-11-26T10:07:30+00:00 Styczeń 6th, 2012|Categories: News, windows|Tags: , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. winrarus 07/06/2012 w 19:38- Odpowiedz

    Ja uwa­żam to za nie­po­trzeb­ny bajer i zbęd­ny syf w sys­te­mie. Kie­dy mam nawi­go­wać po kata­lo­gach uży­wam kla­wia­tu­ry. Poza tym ilość kolo­rów jest ogra­ni­czo­na…

  2. proargi 9 plus 30/11/2012 w 11:49- Odpowiedz

    Za dużo z tym zaba­wy.
    Cie­kwost­ka: w kom­pu­te­rach Mac moż­na to zro­bic sys­te­mo­wo kil­ko­ma klik­nie­cia­mi juz od 20 lat :)

Zostaw komentarz