4 755 odsłony

Jak zmienić kolor tła w danym folderze?

Zapew­ne zasta­na­wia­łeś się kie­dy­kol­wiek, czy moż­na zmie­nić tło w danym fol­de­rze. Z regu­ły tło jest bia­łe, może się oka­zać nud­ne i mono­ton­ne dla nie­któ­rych posia­da­czy kom­pu­te­rów. Jest spo­sób na to, żeby korzy­sta­nie z nasze­go kom­pu­te­ra i prze­glą­da­nie danych nie było mono­ton­ne i żeby nie opie­ra­ło się tyl­ko na jed­nym kolo­rze. Przed­sta­wię małą sztucz­kę, dzię­ki któ­rej bez pro­ble­mów moż­na zmie­nić tło dane­go fol­de­ru…

1.)Two­rzy­my na dowol­nym dys­ku nasze­go kom­pu­te­ra dowol­ny fol­der o dowol­nej nazwie, któ­re­mu chce­my zmie­nić tło. Przed mody­fi­ka­cją nale­ży w tym fol­de­rze umie­ścić zdjęcie/obrazek, któ­ry ma nam posłu­żyć jako tło. W moim przy­pad­ku jest to fol­der o loso­wej nazwie didi:

2.)Pora na uczy­nie­nie nasze­go fol­de­ra fol­de­rem sys­te­mo­wym. Kli­ka­my więc na menu i wybie­ra­my . W okien­ku Uru­cha­mia­nie wpi­su­je­my fra­zę cmd i wci­ska­my Enter:

3.)W linii pole­ceń, któ­ra nam się poka­że wpi­su­je­my: attrib +s d:\didi (zamiast d:\didi wpi­sać nale­ży loka­li­za­cję wcze­śniej stwo­rzo­ne­go fol­de­ru):

4.)Zamy­ka­my wiersz pole­ceń. Nasz fol­der stał się wła­śnie fol­de­rem sys­te­mo­wym. Teraz two­rzy­my np na pul­pi­cie dowol­ny plik tek­sto­wy i wpi­su­je­my do nie­go dane takie jak na scre­enie poni­żej:

Zamiast obraz.jpg nale­ży wpi­sać nazwę wła­sne­go obra­zu, któ­ry został wrzu­co­ny do fol­de­ru, w któ­rym zmie­nia­my tło. Nie nale­ży zapo­mnieć rów­nież o wła­ści­wym roz­sze­rze­niu nasze­go obra­zu (w moim przy­pad­ku jest to jpg).

5.)Całość zapi­su­je­my pod nazwą desktop.ini do nasze­go fol­de­ru (w moim przy­pad­ku fol­de­ru didi).

6.)Nasze tło zosta­ło zmie­nio­ne. Jeśli nie widać zmian, wystar­czy ponow­nie otwo­rzyć fol­der:

Tło nie musi być wca­le obra­zem, może to być dowol­ny kolor. Żeby usta­wić kolor zamiast tła wystar­czy, że w notat­ni­ku, w któ­rym wpi­sy­wa­li­śmy kod do zmia­ny tła (scre­en z notat­ni­ka wyżej) zmie­ni­my ostat­nią linij­kę kodu (pod­kre­ślo­na na czer­wo­no) na któ­rąś z poda­nych niżej (w kodzie jest zero, nie liter­ka O):

0x00000000   = czar­ny

0x000000FF  = czer­wo­ny

0x00C000C0  = różo­wy

0x00F­F0000   = nie­bie­ski

0x0000F­F00  = zie­lo­ny

Oczy­wi­ście wcze­śniej musi­my wyka­so­wać z kodu linij­kę bo ina­czej nie ujrzy­my kolo­ru, tyl­ko obraz, któ­ry zasto­so­wa­li­śmy wcze­śniej.

By | 2016-11-26T10:07:53+00:00 Kwiecień 12th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

 1. Michał 06/08/2010 w 15:07- Odpowiedz

  To był jeden z plu­sów sys­te­mów Win­dows 9x. Moż­na było za pomo­cą kre­ato­ra dosto­so­wy­wa­nia fol­de­rów zmie­nić tło fol­de­ru.

  • winrarus 07/06/2012 w 20:03- Odpowiedz

   @Michał, popraw­ka: jedy­nie Win­dows 98 i Me. :]
   Rzecz faj­na, lecz jak dla mnie zupeł­nie nie­przy­dat­na…

Zostaw komentarz