12 741 odsłony

Jak złamać hasło wifi?

Bezprzewodowa sieć Wi-Fi jest bardzo popularna niemalże wśród wszystkich internautów, czy zwykłych użytkowników domowego komputera. Praktycznie każdy z nas używając własnej sieci bezprzewodowej posiada do niej odpowiednie hasło zabezpieczające. Z reguły najpowszechniejsze zabezpieczenie sieci bezprzewodowej to standard WPA-Personal ze standardem minimum 8 znaków na hasło. Z tym zabezpieczeniem spotkamy się praktycznie wszędzie.

Hasło mamy ustawione i jesteśmy zadowoleni, że nikt nieuprawniony nie będzie „podkradał” nam Internetu. Co jednak mamy zrobić, gdy zapomnieliśmy tego hasła? Przecież wpisywaliśmy je bardzo dawno temu, a komputer nie prosi nas non stop o jego podanie, ponieważ po pierwszej próbie podania prawidłowego hasła łączy się on z siecią automatycznie. A my akurat musimy podać hasło, ponieważ chcemy się połączyć z Internetem powiedzmy w komórce. 

Nie pani­kuj­my – jest banal­ne roz­wią­za­nie. Przy­kład opar­ty na Win­dows 7 , lecz na wszyst­kich innych wer­sjach sys­te­mu wyglą­da to nie­mal­że iden­tycz­nie.

 • Nie musi­my insta­lo­wać żad­ne­go dodat­ko­we­go opro­gra­mo­wa­nia. Sztucz­ka jest na tyle pro­sta, że powin­no sobie z nią pora­dzić nawet dziec­ko. Spójrz­my do zasob­ni­ka sys­te­mo­we­go – wśród sze­re­gu ikon odnaj­du­je­my sym­bol sie­ci bez­prze­wo­do­wej:

wifi1

 • Lewym przy­ci­skiem myszy kli­ka­my na tą iko­nę – wyświe­tli się lista dostęp­nych sie­ci bez­prze­wo­do­wych. Odszu­ku­je­my sieć, z któ­rą jeste­śmy aktu­al­nie połą­cze­ni – w moim przy­pad­ku jest to nazwa Dom . :

wifi2

 • Pra­wym kli­kiem prze­cho­dzi­my do wła­ści­wo­ści tej­że sie­ci:

wifi3

 • Stan­dar­do­wo nasze hasło jest przed­sta­wio­ne w posta­ci kro­pek. Wystar­czy więc zazna­czyć ptasz­kiem pozy­cję Pokaż zna­ki – wła­śnie podej­rze­li­śmy nasze hasło, któ­re­go tak szu­ka­li­śmy:

wifi4

Pora­da może i bar­dzo pro­sta, wie­le osób może zadać pyta­nie „Po co takie coś wsta­wiasz, jak to każ­dy wie?” …

Każ­dy? Wie­le razy spo­tka­łem się z pyta­nia­mi „jak przy­po­mnieć sobie hasło do sie­ci wi-fi” , „zapo­mnia­łem hasła do Inter­ne­tu, pomo­żesz mi? „ 

Moż­na tak wymie­niać i wymie­niać. Więc zanim coś skry­ty­ku­je­cie – pro­szę jed­nak się zasta­no­wić.

By | 2016-11-26T10:07:24+00:00 Październik 3rd, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , , |8 komentarzy

8 komentarzy

 1. krystian3w 03/02/2015 w 16:18- Odpowiedz

  Dzię­ki

 2. Krystian 15/02/2015 w 10:01- Odpowiedz

  Eh.. Ale ja chcia­łem się dowie­dzieć jak to zro­bić ale na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym ;-; Nie­ste­ty widać ‚że nikt nie pomo­że2

  • slasho 18/02/2015 w 11:51- Odpowiedz

   Tak samo, tyl­ko że sta­cjo­nar­ny pew­nie nie łączy się po wifi a ma kar­tę sie­cio­wą.

 3. artur 23/02/2015 w 21:17- Odpowiedz

  Jeśli w sta­cjo­nar­ny masz kar­tę Wi-Fi i łaczysz się bez­prze­wo­do­wo to spo­sób powi­nien dzia­łać. Jeśli łaczysz się przez kabel to tak już nie spraw­dzisz. Wte­dy musisz spraw­dzić hasło w usta­wie­niach route­ra.

 4. Juliusz 15/01/2016 w 12:07- Odpowiedz

  a nie pro­ściej http://www.hackor.pl ? :>

 5. Jacek 23/01/2016 w 09:49- Odpowiedz

  Ale to nie jest łama­nie hasła tyl­ko poka­za­nie gdzie znaj­du­je się nasze hasło ‚bzdu­ra total­na

 6. Damian 09/04/2016 w 18:57- Odpowiedz

  http://www.jak-zlamac-haslo-wifi.cba.pl Łamie hasło w cią­gu paru minut, pole­cam.

 7. DarkPeter 26/04/2017 w 21:45- Odpowiedz

  Ale ja chcę ZHACKOWAĆ WIFI, do któ­re­go NIE MAM I NIGDY NIE MIAŁEM DOSTĘPU!!!

Zostaw komentarz