Jeśli zda­rzy Ci się, że któ­ryś z kla­wi­szy prze­staje dzia­łać, a pil­nie go potrze­bu­jesz to nie martw się. Nie musisz kupo­wać nowej kla­wia­tury, bo łatwo zastą­pić uszko­dzony przy­cisk innym, rzadko potrzeb­nym. Przyda nam się do tego odpo­wiedni pro­gram — Sharp­Keys. Działa na zasa­dzie zmian doko­ny­wa­nych w reje­strze sys­temu — jest w pełni bez­pieczny i przetestowany.

Naj­pierw jed­nak ścią­gnij program:

download1 - download2

Po zain­sta­lo­wa­niu pojawi się okno:

Naszym zada­niem będzie pod­mie­nić dzia­ła­jący kla­wisz na nie­dzia­ła­jący. Np pro­blem z forum.toin.pl

Mam zepsutą kla­wia­turę. Nie działa mi tab.
Czy jest jakiś skrót kla­wi­szowy, który zastą­piłby tabulator?

Stre­etPL 26.07.2010

W tym celu wci­skam Add

Po lewej stro­nie mamy kla­wi­sze i funk­cje, które chcemy zastą­pić tym co wybie­rzemy po pra­wej stronie.

Nie chce mi się szu­kać TAB na liście więc wci­skam Type Key i naci­skam TAB (bo mi działa ;))

Oczy­wi­ście gdyby nie dzia­łał to wybrał bym go z listy:

W tym przy­padku kla­wisz TAB dzia­łać będzie pod przy­ci­skiem Insert (bo rzadko go uży­wam). Zatwier­dzam to kli­ka­jąc w OK. Następ­nie Write to Regi­stry.

Teraz wystar­czy się wylo­go­wać lub zre­star­to­wać sys­tem i zamiana będzie już działać.

Co cie­kawe pro­gram może też usta­wić funk­cje kla­wi­szy dla kal­ku­la­tora, e-maila, mes­sen­gera, mojego kom­pu­tera. Także łatwiej można te opcje uruchomić.