48 905 odsłony

Jak zastąpić niedziałający klawisz? SharpKeys

Jeśli zda­rzy Ci się, że któ­ryś z kla­wi­szy prze­sta­je dzia­łać, a pil­nie go potrze­bu­jesz to nie martw się. Nie musisz kupo­wać nowej kla­wia­tu­ry, bo łatwo zastą­pić uszko­dzo­ny przy­cisk innym, rzad­ko potrzeb­nym. Przy­da nam się do tego odpo­wied­ni pro­gram — Sharp­Keys. Dzia­ła na zasa­dzie zmian doko­ny­wa­nych w reje­strze sys­te­mu — jest w peł­ni bez­piecz­ny i prze­te­sto­wa­ny.

Naj­pierw jed­nak ścią­gnij pro­gram:

down­lo­ad1 - down­lo­ad2

Po zain­sta­lo­wa­niu poja­wi się okno:

Naszym zada­niem będzie pod­mie­nić dzia­ła­ją­cy kla­wisz na nie­dzia­ła­ją­cy. Np pro­blem z forum.toin.pl

Mam zepsu­tą kla­wia­tu­rę. Nie dzia­ła mi tab.
Czy jest jakiś skrót kla­wi­szo­wy, któ­ry zastą­pił­by tabu­la­tor?

StreetPL 26.07.2010

W tym celu wci­skam Add

Po lewej stro­nie mamy kla­wi­sze i funk­cje, któ­re chce­my zastą­pić tym co wybie­rze­my po pra­wej stro­nie.

Nie chce mi się szu­kać TAB na liście więc wci­skam Type Key i naci­skam TAB (bo mi dzia­ła ;))

Oczy­wi­ście gdy­by nie dzia­łał to wybrał bym go z listy:

W tym przy­pad­ku kla­wisz TAB dzia­łać będzie pod przy­ci­skiem Insert (bo rzad­ko go uży­wam). Zatwier­dzam to kli­ka­jąc w OK. Następ­nie Wri­te to Regi­stry.

Teraz wystar­czy się wylo­go­wać lub zre­star­to­wać sys­tem i zamia­na będzie już dzia­łać.

Co cie­ka­we pro­gram może też usta­wić funk­cje kla­wi­szy dla kal­ku­la­to­ra, e-maila, mes­sen­ge­ra, moje­go kom­pu­te­ra. Tak­że łatwiej moż­na te opcje uru­cho­mić.

By | 2016-11-26T10:07:46+00:00 Lipiec 26th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |38 komentarzy

38 komentarzy

 1. artus2007 27/07/2010 w 12:27- Odpowiedz

  No sla­sho, odwa­li­łeś kawał dobrej robo­ty! :)

  • slasho 27/07/2010 w 22:59- Odpowiedz

   Dzię­ki :D

   • roboluch 22/02/2011 w 14:18- Odpowiedz

    a powiedz mi czy bedzie dzia­lac ten pro­gram do przy­ci­ska “power” jak np. bede musial uru­cho­mic kom­pu­ter? pozdra­wiam

    • slasho 22/02/2011 w 21:15- Odpowiedz

     Tego nie testo­wa­łem. Cho­dzi Ci o przy­cisk na obu­do­wie kom­pu­te­ra … a ten pro­gra­mik jedy­nie kla­wi­sze kla­wia­tu­ry pro­gra­mu­je…

 2. freedek 03/08/2010 w 22:54- Odpowiedz

  Świet­ny arty­kuł. Gra­tu­la­cje.

 3. nord 05/11/2010 w 17:20- Odpowiedz

  piek­nie tyl­ko nie­dzia­ła

 4. nord 05/11/2010 w 17:33- Odpowiedz

  remap­key jest lep­szy i przede wszyst­kim dzia­ła :)

  • zenek 14/01/2012 w 22:14- Odpowiedz

   slu­chaj mam pro­blem zadzia­ła­ło mi z F1 ale na F2 jak bio­re to chy­ba w tym spi­sie nie ma takiej nazwy kla­wi­sza bo go nie wyszu­ku­je. Więc co teraz?

   • slasho 14/01/2012 w 22:26- Odpowiedz

    Z tego co widzę jest F2 jako “Func­tion: F2 (00_3C)”. Jaki sys­tem posia­dasz?

 5. Magda 17/01/2012 w 20:57- Odpowiedz

  mam pytan­ko czy ten pro­gram zadzia­ła jeśli wogu­le nie mam F2?

 6. Klawisze 04/02/2012 w 15:59- Odpowiedz

  Bra­ku­ja­ce kla­wi­sze do kla­wia­tur kupic mozna na stro­nie klawiszedolaptopa.pl

 7. tomek 29/12/2012 w 13:31- Odpowiedz

  a pod­po­wie mi ktoś jaki kod ma kla­wisz menu (kla­wisz znaj­du­ją­cy się pomię­dzy pra­wy­mi kla­wi­sza­mi alt i ctrl)

 8. Sylwia 08/01/2013 w 14:12- Odpowiedz

  Ten kla­wisz pomie­dzy ALTem a CTR ma kod: Spe­cial: Apli­ca­tion (E0_5D).
  Spraw­dzi­lam to za pomo­ca tego pro­gra­mu. Mi nato­miast nie dzia­la pra­wy ALT GR i nie moge spraw­dzic jego kodu. Czy to jest popro­stu Right Alt? Bo pro­gram nie chce mi zadzia­lac, praw­do­po­dob­nie dla­te­go, ze mam Win­dows 7. Czy to moze byc przy­czy­na? Chce zamie­nic pra­wy ALT GR (nie dzia­la mi po zala­niu, a jest odpo­wie­dzial­ny za pisa­nie pol­skich liter) na ten kla­wisz menu, kto­ry znaj­du­je sie wla­snie obok, pomie­dzy ALT GR a CTR (taki ze znacz­kiem okna z kur­so­rem). Jaki inny pro­gram dzia­la na Win­dows 7?

  • slasho 08/01/2013 w 18:56- Odpowiedz

   Powi­nien dzia­łać na win7, spró­buj now­szej wer­sji np Sharp­Keys 3.5 lub podob­ne­go pro­gra­mu Key­Twe­ak :)

 9. bez esc 21/11/2013 w 22:50- Odpowiedz

  A ja mam taki pro­blem: zmie­ni­łem mapo­wa­nie kla­wia­tu­ry, kla­wisz dzia­ła, wszyst­ko faj­nie. Ale gra (fifa 2014) nie czy­ta mi tego przy­ci­sku. Co cie­ka­we w innych grach dzia­ła

 10. Łukasz 14/02/2014 w 02:00- Odpowiedz

  ja pod­mie­ni­łem kla­wisz Esc na kla­wisz Num + zre­se­to­wa­łem kom­pu­ter i nie­ste­ty nie dzia­ła.. mam win xp

 11. marius 30/07/2014 w 18:36- Odpowiedz

  a na win 8 ? badzie dzia­łać »>???»>

 12. PIOTR 08/08/2014 w 13:42- Odpowiedz

  TO DZIAŁA TYLKO JAKO PIERWSZY KLAWISZ W RAMCE Z LEWEJ STRONY PO NADUSZENIU ADD PODAJEMY KLAWISZ ZASTĘPOWANY A PO PRAWEJ TEN KTORY JEST POPSUTY

 13. Damian 11/11/2014 w 04:13- Odpowiedz

  Witam. Mam powa­zny pro­blem z kla­wia­tu­ra w moim lap­to­pie Acer tra­vel­ma­te 6293. Ostat­nio roz­la­lem tro­che soku na kla­wia­tu­re i prze­sta­ly dzia­lac nie­kto­re kla­wi­sze. Zamo­wi­lem wiec nowa kla­wia­tu­re a doklad­nie nie­miec­ka. Wymie­ni­lem i cyr­ki sie dzie­ja. Kla­wisz F1 , F2 nie dzia­la, kla­wisz x i d wyska­ku­je jako xd i itp. Pro­bo­wa­lem ze ste­row­ni­ka­mi, zmia­na­mi jezy­kow ale nic to nie pomo­glo. Pro­sze o jakas pod­po­wiedz , ponie­waz prze­szu­ka­lem juz chy­ba caly inter­net i nic kon­kret­ne­go odno­snie tego pro­ble­mu nie zna­la­zlem. Pozdra­wiam Damian

  • slasho 11/11/2014 w 14:11- Odpowiedz

   Hmm wygla­da na nie­po­praw­nie zain­sta­lo­wa­ną. Powyż­szy pro­gram wiec nie bar­dzo pomo­że. Ale spró­buj zamie­nić co sie da.

 14. Sebastian 24/01/2015 w 18:19- Odpowiedz

  Witam .. zepsuł mi się kla­wisz back­spa­ce… robi­łem tak jak jest napi­sa­ne wyżej jeśli cho­dzi o pod­mia­ne … nie­ste­ty na wndows 8 chy­ba mi to to nie zadzia­ła … ?

 15. Dominik 11/02/2015 w 18:12- Odpowiedz

  sla­sho zro­bi­łem tak jak napi­sa­łeś mi nie dzia­ła kla­wisz ESC i zamie­ni­łem go na insert zre­se­to­wa­łem kom­pu­ter lecz przy­cisk nadal nie dzia­ła pomóż

  • slasho 11/02/2015 w 23:31- Odpowiedz

   Jaki masz sys­tem?

 16. Dominik 12/02/2015 w 23:27- Odpowiedz

  Win7

 17. Kas 01/10/2015 w 18:56- Odpowiedz

  A ja zamie­ni­łam kla­wisz esc, na nume­rycz­ną dzie­wiąt­kę. Nor­mal­nie dzia­ła bez zarzu­tu, nie­ste­ty gry kom­plet­nie tego nie czy­ta­ją… co unie­moż­li­wia nie­któ­re funk­cje gry, czy moż­na coś z tym zro­bić?

 18. Jasonicos 03/10/2015 w 19:03- Odpowiedz

  Pro­sze o pomoc!
  Nor­mal­nie kla­wisz enter mi dzia­la.
  Ale w grach typu mad max czy cry­sis 3 nie.
  ENter jest bar­dzxo potrzebny,poniewaz slu­zy on do zatwier­dze­nia akcji.
  Nie da sie go zmie­nic w menu gry.
  Bla­gam o pomoc.

 19. Jasonicos 03/10/2015 w 19:09- Odpowiedz

  PS.Gram KOMPUTERZE nie lap­to­pie.

 20. Wojciech 06/10/2015 w 10:11- Odpowiedz

  Mam pyta­nie co do tego (jak wyni­ka z opi­su) cudow­ne­go pro­gra­mu:
  czy to cudo dzia­ła pod Win­dows 98 (nor­mal­nie prze­pro­wa­dził­bym roz­po­zna­nie wal­ką, ale w tej chwi­li jestem w pra­cy i liczę, że jakimś cudem ktoś zaspo­koi moją cie­ka­wość zanim z niej wyj­dę)?

 21. Greg 25/12/2015 w 12:51- Odpowiedz

  w vista nie dzia­la. chce zamie­nic p na [ lub na pg dn i nic z tego

 22. Aśka 06/04/2016 w 10:30- Odpowiedz

  Dzię­ku­ję za info o tym pro­gra­mie. W mojej kla­wia­tu­rze w ogó­le nie ist­nie­je pra­wy ctrl, więc pro­gram się przy­dał.
  Dodam tyl­ko, że w instruk­cji jest błąd — jeśli nie dzia­ła tab, to trze­ba go usta­wić w dru­giej kolum­nie “to this key”. Może dla­te­go nie­któ­rzy piszą w komen­ta­rzach, że im nie dzia­ła — podob­nie jak ja za bar­dzo zasu­ge­ro­wa­li się instruk­cją i prze­oczy­li wyraź­ne “map this key (from key) to this key (to key)”
  Pozdra­wiam

 23. rcs 04/09/2016 w 12:39- Odpowiedz

  w pierw­szej tabe­li to na co chce­my zamie­nić w dru­giej to co nie dzia­ła!!

 24. Rutek 29/11/2016 w 20:29- Odpowiedz

  ej a np jak wyla­cze i wla­cze lap­ka to zadzia­la?

 25. Silvan 09/01/2017 w 14:43- Odpowiedz

  fak­tycz­nie dzia­ła odwrot­nie:)

 26. Szykowny kokos 23/02/2017 w 19:35- Odpowiedz

  Zaje­bi­ste! thx

Zostaw komentarz