21 934 odsłony

Jak zainstalować phpBB by przemo

phpbb-logo-przemo_1193360190Skrypt phpBB to goto­wy sys­tem zarzą­dza­nia i pro­wa­dze­nia forum. Jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych i co waż­ne bez­płat­nym. Ofe­ru­je wie­le dodat­ków przez co jest napraw­dę god­ny uwa­gi. Jest kil­ka wer­sji zmo­dy­fi­ko­wa­nych, lecz naj­cie­kaw­szą jest wer­sja by prze­mo, któ­ra łącz­nie zawie­ra oko­ło 300 dodat­ków z moż­li­wo­ścią wyłą­cze­nia w pane­lu admi­na. Nie­któ­rym może spra­wić pro­blem z insta­la­cją dla­te­go opi­sze dokład­nie jak ja to robię, a korzy­stać będę z ser­we­ra home.pl. Wła­śnie… z ser­we­ra. Otóż to będzie jedy­ne w co trze­ba zain­we­sto­wać (lub sko­rzy­stać bez­płat­nych ser­wer­ków). W każ­dym  razie musi speł­niać nastę­pu­ją­ce warun­ki:

PHP 3.0.9
MySQL — dostęp do jed­nej bazy danych (wer­sja co naj­mniej 3.22)

lub
Post­gre­SQL w wer­sji co naj­mniej 7.0.3.

Oczy­wi­ście insta­la­cje moż­na prze­pro­wa­dzić rów­nież lokal­nie, aby spraw­dzić funk­cjo­nal­ność forum. Chy­ba naj­ła­twiej do tego użyć server Kra­snal. No ale nas inte­re­su­je aby nasze forum było zain­sta­lo­wa­ne na zewnętrz­nym ser­we­rze — goto­we do korzy­sta­nia w sie­ci.

Naj­pierw ścią­gnij skrypt, któ­ry będzie­my insta­lo­wać phpBB by prze­mo 2.03mb.

Przy­da się rów­nież pro­gram do wysła­nia skryp­tu na ser­wer file­zil­la 3.82mb.

Być może wie­lu z Was ma ser­wer w home.pl więc poka­żę co trze­ba tam zro­bić, aby zało­żyć bazę danych. Inni usłu­go­daw­cy ofe­ru­ją podob­ne moż­li­wo­ści więc napew­no sobie pora­dzi­cie.

Zakła­da­nie bazy danych w home.pl

baza1

Oczy­wi­ście aby taką bazę danych zało­żyć naj­pierw trze­ba mieć miej­sce wyku­pio­ne na ser­we­rze. Jeże­li już mamy to logu­je­my się na home.pl i wybie­ra­my Kon­fi­gu­ra­cja WWW, następ­nie po lewej Kon­fi­gu­ra­cja SQL. Jak widać mam już 3 bazy danych, w moim przy­pad­ku są to 3 osob­ne stro­ny. Kli­ka­my na Dodaj.baza2

W miej­scu gdzie mamy Hasło wpi­su­je 12345678 (i to będzie nasze hasło). A w opi­sie np. moje forum. Zapisz. Powin­no się uka­zać coś takie­go:

baza3

Goto­we. Do insta­la­cji forum będzie­my potrze­bo­wa­li nazwy bazy danych iphon3g (dla­cze­go taka? bo już wcze­śniej nazwę kon­ta w home.pl taką poda­łem) i hasło: 12345678.

Wysy­ła­nie pli­ków na ser­wer

filezilla1

Podob­nie zalo­gu­jesz się do kon­ta inne­go usłu­go­daw­cy.

Po zalo­go­wa­niu się na swo­je kon­to utwo­rzy­łem fol­der “forum” i tam wrzu­ce wszyst­kie pli­ki, któ­re wcze­śniej roz­pa­ko­wa­łem phpBB by prze­mo. Wyglą­da to dokład­nie tak:

file

Insta­la­cja phpBB by prze­mo

Gdy wszyst­kie pli­ki mamy już na ser­we­rze może­my uro­cho­mić pro­ces insta­la­cji. W prze­gla­dar­kę wpi­su­je­my adres, w moim przy­pad­ku to:

Widzi­my tabe­le, któ­ra trze­ba wypeł­nić. Wyko­rzy­stu­je­my do tego goto­we już infor­ma­cje, czy­li nazwa bazy danych, hało, mail itp.

przemo

Zaczy­na­my insta­la­cję. Jeże­li dane są popraw­ne to powin­na nam sie uka­zać infor­ma­cja:

“Kon­to admi­ni­stra­to­ra zosta­ło utwo­rzo­ne. W tej chwi­li pod­sta­wo­wa insta­la­cja jest zakoń­czo­na. Pamię­taj o spraw­dze­niu Kon­fi­gu­ra­cji Głów­nej i zmia­nie tych opcji, któ­re tego wyma­ga­ją. Pamię­taj też o spraw­dze­niu w Pane­lu Admi­ni­stra­cyj­nym w sek­cji “Kon­tro­la Sys­te­mu” czy wyma­ga­ją­ce tego pli­ki i kata­lo­gi w kata­lo­gu forum mają pra­wa do zapi­su, w prze­ciw­nym wypad­ku część funk­cji nie będzie dzia­łać pra­wi­dło­wo.
Dzię­ku­je­my, za wybór phpBB modi­fied by Prze­mo. ”

Aby dostać się do pane­la admi­ni­stra­cyj­ne­go wpi­su­jesz:

Hasło i login admi­ni­stra­to­ra taki jaki poda­łeś przy insta­la­cji.

Powo­dze­nia :)

By | 2016-11-26T10:07:59+00:00 Lipiec 12th, 2009|Categories: internet, News|Tags: |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] na ser­wer i zabie­ra­my się do two­rze­nia bazy danych czy­li dokład­nie tak jak ja to zro­bi­łem w jak zain­sta­lo­wać phpBB by prze­mo. Fol­der na ser­we­rze nazy­wam “noah”. Po wgra­niu się wszyst­kie­go na ser­wer wpi­su­je­my […]

Komentarze zostały wyłączone.