124 609 odsłony

Jak zablokować stronę internetową?

Załóżmy, że nie tylko Ty korzystasz z domowego komputera. Może Cie irytować, że np Twoje dzieci za długo przesiadują przy kompie, a wszystko przez jedną stronę, którą najlepiej byś usunął z sieci. W dzisiejszych czasach, gdzie portale społecznościowe są tak powszechne, że aż niezbędne do życia (dla niektórych;) ludzie przesiadują tam sporo czasu. Jeżeli uważasz, że za dużo i chcesz zablokować stronę np facebook to przedstawię metodę, gdzie bez zbędnych programików (Benjamin itp) możesz to zrobić szybko i skutecznie.

1. Edycja pliku hosts

Jeśli Two­im celem jest tyl­ko kil­ka stron do zablo­ko­wa­nia, to ten spo­sób będzie ide­al­ny. Cho­dzi tu o mody­fi­ka­cje tyl­ko jed­ne­go pli­ku, któ­ry otwo­rzy­my przez notat­nik. Plik hosts znaj­du­je się w:

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

Wystar­czy go “chwy­cić mysz­ką” i prze­rzu­cić do notat­ni­ka, podob­nie jak na scre­enie.
Inte­re­su­ją nas 2 ostat­nie wier­sze:
127.0.0.1       localhost
::1             localhost

Zamiast local­host wpisz adres stro­ny, któ­rą chcesz zablo­ko­wać np nasza-klasa.pl

127.0.0.1       nasza-klasa.pl
::1             localhost

Teraz wpi­su­jąc w prze­glą­dar­kę nasza-klasa.pl zosta­niesz prze­kie­ro­wa­ny na adres, któ­ry nic nie zna­czy czy­li 127.0.0.1

War­to zro­bić prze­kie­ro­wa­nie na stro­nę np google.pl wte­dy zamiast 127.0.0.1 wpisz adres ip google.pl czy­li 209.85.135.147

Ostat­nie 2 wier­sza hosts będą wte­dy wyglą­da­ły tak:

209.85.135.147      nasza-klasa.pl
::1             localhost

2. Jak odczytać ip strony internetowej?

Wystar­czy uru­cho­mić wiesz pole­ceń CMD.

 • Naj­pierw naci­śnij
 • Klik­nij
 • Wpisz CMD.
 • Wpisz ping google.pl (lub jakiś inny adres któ­ry chcesz odczy­tać)

Dla win­dows Vista ten wiersz pole­ceń poka­że się gdy klik­niesz w start i wpi­szesz CMD w miej­sce zaraz powy­żej gdzie miga kur­sor:

3. Co jeśli przez wyszukiwarkę google nadal strony się otwierają?

Cał­kiem pro­sto zablo­ko­wać stro­nę z googla. Po pro­stu dodaj nowy wiersz w pli­ku hosts z przed­rost­kiem www.

Ja mam to tak:
195.93.178.6    strona.com
195.93.178.6    www.strona.com

Po wpi­sa­niu strona.com użyt­kow­nik zosta­je wysła­ny na stro­nę nk.pl gdyż taki IP poda­łem (195.93.178.6). Nato­miast jeśli spró­bu­je wejść przez wyszu­ki­war­kę np google.pl to ona auto­ma­tycz­nie prze­kie­ru­je go na stro­nę www.strona.com czy­li róż­ni się tym że ma “www”.

Więc adre­sy typu:
strona.com/channels
www.strona.com/channels

(Rów­nież inne pod­stro­ny tej dome­ny.)

Od teraz będą zablo­ko­wa­ne.

Pod­su­mo­wa­nie

Mody­fi­ku­jąc hosts możesz zablo­ko­wać lub prze­kie­ro­wać dowol­ną ilość stron, bez więk­sze­go wysił­ku. Insta­lo­wa­nie pro­gra­mów, któ­re dzia­ła­ją na podob­nej zasa­dzie może dopro­wa­dzić do tego, że zablo­ko­wa­ne stro­ny będą poza Two­ją kon­tro­lą.. co zazwy­czaj koń­czy się usu­nię­ciem takie­go pro­gra­mi­ku z kom­pu­te­ra.

Pamię­taj, że możesz w każ­dym momen­cie odwró­cić pro­ces blo­ko­wa­nia wska­za­nych adre­sów. Wystar­czy robić sobie kopie pli­ku hosts lub wkle­ić ostat­nie 2 wier­sze tak jak było na począt­ku.

Jeże­li chcesz wię­cej niż jed­ną stro­nę zablo­ko­wać lub prze­kie­ro­wać to wpi­suj adre­sy jeden pod dru­gim np:

127.0.0.1       nk.pl
209.85.135.147  wp.pl
209.85.135.147    onet.pl

itp.

W tej wer­sji win­dow­sa tro­chę jest ina­czej. Naj­pierw uru­chom notat­nik jako admi­ni­stra­tor aby nie poja­wił się monit “odmo­wa dostę­pu”.

Wrzuć zawar­tość hosts do notat­ni­ka i dopisz nowe wier­sze np:

127.0.0.1       nk.pl
209.85.135.147  wp.pl
209.85.135.147    onet.pl

Waż­ne aby wiersz nie zaczy­nał się od # gdyż ozna­cza to komen­tarz.

Jak zablo­ko­wać face­bo­ok ?

127.0.0.1 facebook.pl #
127.0.0.1 facebook.com #
127.0.0.1 pl-pl.facebook.com #

By | 2016-11-26T10:07:56+00:00 Grudzień 20th, 2009|Categories: internet, News|Tags: , , |99 komentarzy

99 komentarzy

 1. covalic 31/12/2009 w 21:29- Odpowiedz

  Pro­ste i łatwe do zro­bie­nia, a to naj­waż­niej­sze. Nie ma potrze­by insta­lo­wa­nia dodat­ko­we­go opro­gra­mo­wa­nia. Faj­ne.

  • QWERTYUI 12/03/2013 w 18:17- Odpowiedz

   Żal mi cie kole­go.…
   Faj­nie !

 2. misha 01/01/2010 w 14:43- Odpowiedz

  bosko :)
  powin­nam zro­bić to już wcze­śniej ;p

 3. Monia. 09/01/2010 w 13:10- Odpowiedz

  Nie dzia­ła x.x

  • admin 09/01/2010 w 13:14- Odpowiedz

   musi;) napew­no zapi­sa­las usta­wie­nia w notat­ni­ku pli­ku hosts?

 4. marcin 10/01/2010 w 17:18- Odpowiedz

  Witam, mam win 7, pró­bu­je tak zro­bić ale jak zapi­su­je plik to pisze “odmo­wa dostę­pu”

  • Stahu 13/01/2017 w 17:08- Odpowiedz

   YYY jest takie cos jak ukry­ty admi­ni­stra­tor w w7 8 visa i innych

 5. admin 12/01/2010 w 13:29- Odpowiedz

  zak­tu­ali­zo­wa­łem wpis, gdyż na win­dow­s7 tez mia­łem pro­blem, napisz czy zadzia­ła­ło

 6. omg 16/01/2010 w 16:27- Odpowiedz

  mam pro­blem ostat­ni wiersz to tyl­ko 127.0.0.1 local­host
  a nnie mam tego ::1

 7. omg 16/01/2010 w 16:37- Odpowiedz

  jak wpi­su­je
  127.0.0.1 wypas.eu
  ::1 local­host
  to dalej moge wejsc na ta stro­ne ;/ dla­cze­go ?

 8. slasho 26/01/2010 w 02:15- Odpowiedz

  musi dzia­lac, jak nie to po restar­cie prze­gla­dar­ki lub kom­pa, spró­buj
  a te dwa wier­sze na kon­cu to wca­le nie musisz ich tam miec,
  waze aby cos same­mu dopi­sac np 127.0.0.1 nk.pl

 9. Agata 06/02/2010 w 14:51- Odpowiedz

  hmmm wszyst­ko zro­bi­lam tak jak jest napi­sa­ne ale plik notat­ni­ka juz na samym kon­cu nie chce sie zapisac.…mam sie upew­nić czy ścież­ka i nazwa pli­ku są popraw­ne .…

 10. capone 08/02/2010 w 13:31- Odpowiedz

  zapisz na pul­pi­cie i pod­mień pli­ki

 11. Koksik 21/02/2010 w 21:08- Odpowiedz

  Witam. Zapi­sa­łem ten plik na pul­pi­cie i pod­mie­ni­łem, czy­li usu­ne­łem sta­ry i dałem nowy. Nie­ste­ty, nic to nie dało. Efekt jest ten sam, tzn. dalej mogę wejsc na stro­nę. Muszę ją zablo­ko­wac, stro­na jest inter­ne­to­wym dzien­ni­kiem ocen, i rodzi­ce mogą zoba­czyc oce­ny, a nie chciał bym miec kary xD

 12. Ervo 09/03/2010 w 16:20- Odpowiedz

  Witam :)
  Gdyż musi­cie dodać przed­ro­stek www. w 1 a dru­gi bez zapi­sac wte­dy stro­na nie zadzia­ła napew­no. :)
  127.0.0.1 http://www.wp.pl
  127.0.0.1 wp.pl

 13. Michał 11/03/2010 w 18:31- Odpowiedz

  Witam, w jaki spo­sób mogę zablo­ko­wać dostęp do wszyst­kich stron, z wyjąt­kiem kil­ku wybra­nych?

 14. ewa 06/06/2010 w 13:19- Odpowiedz

  PROSZE O POMOC!
  mam viste. robie wszyst­ko tak jak w instuk­cji nie­ste­ty nie wiem cze­mu ale kie­dy chce zapi­sac zmia­ny wyska­ku­je mi komu­ni­kat, ze nie mona utwo­rzyc pli­ku i mam spraw­dzic czy sciez­ka i nazwa pli­ku sa popraw­ne.
  nie wiem co mam zro­bic.
  pozdra­wiam

  • slasho 06/06/2010 w 22:25- Odpowiedz

   hmm przy­znam że dziw­ny błąd… w każ­dym razie nie masz two­rzyć ale nad­pi­sać plik hosts, użyj do tego w notat­ni­ka PLIK>ZAPISZ i powin­no być ok…

 15. marta 08/06/2010 w 17:19- Odpowiedz

  ja mam podob­ny pro­blem, mam viste i tez mi wyska­ku­je komu­ni­kat ze nie moze utwo­zryc pli­ku i dalej nie moge zablo­ko­wac stro­ny

 16. ozi 13/06/2010 w 10:48- Odpowiedz

  pro­ste do zro­bie­nia i pro­ste do omi­nię­cia wystar­czy wyko­rzy­stać bram­kę pro­xy

 17. krdkam 22/06/2010 w 18:35- Odpowiedz

  Mi dzia­ła ale gdy np. wcho­dzę na google i kli­kam na ten link któ­ry zablo­ko­wa­łem wte­dy ta stro­na wcho­dzi.

 18. koral19989 28/06/2010 w 21:56- Odpowiedz

  Dla wszyst­kich posia­da­czy visty i 7 musi­cie plik host sko­pio­wać na pul­pit tam go edy­to­wać a następ­nie pod­mie­nić z powro­tem ta meto­da dzia­ła na 100%

 19. Mimosa 10/07/2010 w 11:55- Odpowiedz

  Mi też to nie dzia­ła zro­bi­łam wszyst­ki­mi spo­so­ba­mi któ­re opi­su­je­cie, ;(

 20. Mimosa 10/07/2010 w 11:56- Odpowiedz

  nie dzia­ła zro­bi­łam wszyst­ki­mi spo­so­ba­mi któ­re opi­su­je­cie, ;(
  Moż macie jakiś­po­mysł?

 21. DestiX 11/07/2010 w 13:20- Odpowiedz

  mam win­dows 7 ale nie mam tam pli­ku hosts co zro­bic ??

  • slasho 08/08/2010 w 01:03- Odpowiedz

   musi być, ewen­tu­al­nie masz ukry­te pli­ki , szu­kaj pomo­cy na naszym forum.toin.pl

 22. shadow 12/07/2010 w 11:49- Odpowiedz

  a jaka zro­bić to na xp

 23. Monia 24/07/2010 w 14:02- Odpowiedz

  Nie dzia­ła ;( chce zablo­ko­wać wyspę gier pro­szę pomóż­cie :)

 24. xadi 08/08/2010 w 01:03- Odpowiedz

  Plik HOSTS nie zadzia­ła, jeśli łączy­my się z Inter­ne­tem poprzez Ser­wer pro­xy , lepiej wyłą­czyć pro­xy niż pozby­wać się tego narzę­dzia.

 25. artus2007 26/08/2010 w 10:34- Odpowiedz

  Sla­sho dzia­ła, ale co mam zro­bic, aby zno­wu zablo­ko­wa­na stro­na dzia­ła­ła? :D zablo­ko­wa­łem, usu­ną­łem wszyst­ko z hosts i nadal nie poka­zu­je mi stro­ny :D help

  • slasho 26/08/2010 w 11:49- Odpowiedz

   Nie mia­łeś wszyst­kie­go usu­wać tyl­ko to co dopi­sa­łeś.

   Usu­nię­te wpi­sy powin­ny odblo­ko­wać stro­ny. Usuń cookie lub sprawdź na innej prze­glą­dar­ce.

 26. bubba 29/08/2010 w 13:01- Odpowiedz

  Witam,
  Pro­ble­my nie­któ­rych osób z nad­pi­sa­niem pli­ku hosts bio­rą się ze spe­cy­ficz­nych zabez­pie­czeń w viście. Jesli nie pomo­że odpa­le­nie notat­ni­ka jako admi­ni­stra­tor, to plik hosts nale­ży prze­nieść na pul­pit, zedy­to­wać go z pul­pi­tu i tam nie będzie pro­ble­mu z zapi­sa­niem go. Następ­nie znów prze­no­si­my plik hosts do fol­de­ru etc, i po spra­wie:)

  Pozdra­wiam

 27. strony www 27/10/2010 w 18:22- Odpowiedz

  Super arty­kul!!!

 28. Arek 29/10/2010 w 12:17- Odpowiedz

  mam pyta­nie: a jeśli cho­dzi o stro­ny inter­ne­to­we któ­re wynaj­du­je nam wyszu­ki­war­ka , dla przy­kła­du: redtube.com/new , jeśli cho­dzi o zablo­ko­wa­nie stro­ny po wpi­sa­niu adre­su redtube.com lub red­tu­be dzia­ła oczy­wi­ście, jed­nak po klik­nię­ciu na adres zna­le­zio­ny w wyszu­ki­war­ce stro­na nadal wcho­dzi, jak sobie z tym pora­dzić ? i jesz­cze jed­no pyta­nie odczy­tu­jąc ping (np. pod­stro­ny (swo­jej inter­ne­to­wej)) zało­żo­nej na home.pl , nie wyświe­tla mi mojej stro­ny tyl­ko home.pl (cho­ciaż ping (ostat­nie 2cy­fry) się róż­nią).
  Wiem, że jestem lame­rem i raczej to będą śmiesz­ne pyta­nia. Dzię­ki za Re:

  • slasho 29/10/2010 w 17:48- Odpowiedz

   Cał­kiem pro­sto zablo­ko­wać stro­ny z googla. Popro­stu dodaj nowy wiersz w pli­ku hosts z przed­rost­kiem www. Ja mam to tak:
   195.93.178.6 redtube.com
   195.93.178.6 http://www.redtube.com

   Po wpi­sa­niu redtube.com użyt­kow­nik zosta­je wysła­ny na stro­ne nk.pl gdyż taki IP poda­łem (195.93.178.6). Nato­miast jeśli spró­bu­je wejść przez wyszu­ki­war­kę np google.pl to ona auto­ma­tycz­nie prze­kie­ru­je go na stro­ne http://www.redtube.com czy­li róż­ni się tym że ma “www” (nie wpi­suj­cie “http://” gdyż nie jest potrzeb­ne, a sys­tem mode­ra­cji komen­ta­rzy sam mi to dodał)

   Więc adre­sy typu:
   redtube.com/channels
   http://www.redtube.com/channels
   i inne pod­stro­ny

   Nie są już obsłu­gi­wa­ne.

   Dru­gie­go pyta­nia nie rozu­miem hmm…

 29. pomoc 09/11/2010 w 23:20- Odpowiedz

  Zro­bi­ła tak jak jest napi­sa­ne w instruk­cji i uda­ło mi się zablo­ko­wać 2 stro­ny i chcę zablo­ko­wać 3 i nie blo­ku­je mi jej. Robię wszyst­ko tak samo. Czy moż­li­we jest by admi­ni­stra­tor stro­ny zablo­ko­wał jej blo­ko­wa­nie?

  • slasho 10/11/2010 w 10:23- Odpowiedz

   Nie spo­tka­łem się z czymś takim jak ochro­na stro­ny przed blo­ko­wa­niem…
   Możesz napi­sać co to za stro­na? Prze­te­stu­ję i odpi­szę. Jeśli nie chcesz by była widzia­na tutaj wyślij tą infor­ma­cję tu: http://toin.pl/kontakt/

 30. Kuśmier 14/11/2010 w 00:54- Odpowiedz

  witam. co do nie­któ­rych pro­ble­mów w viscie że pisze żeby upew­nić się że ścież­ka jest pra­wi­dło­wa. kli­kasz na plik hosts pra­wym przy­ci­skiem myszy i bedzie tam (udo­stęp­nia­nie) – kli­kasz – szu­kasz przy­ci­sku udo­stęp­nij– kli­kasz– cze­kasz i cze­kasz i dalej tak jak w instruk­cji. u mnie dzia­ła. pozdra­wiam

 31. glamour 27/11/2010 w 15:38- Odpowiedz

  Posia­dam win­dows 7, zro­bi­łam wszyst­ko wg wska­zó­wek i nie­ste­ty, ale stro­ny nadal się włączają:/
  Tutaj zdję­cie ekra­nu pli­ku hosts:
  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/deea49c22e68e102.html

  Co mam zro­bić by te stro­ny się już nie poja­wia­ły?

  • slasho 27/11/2010 w 15:48- Odpowiedz

   Nie uży­wać zna­ku “#” :) Czy­li adre­sy, któ­re doda­łaś nie powin­ny mieć przed sobą “#”, a u Cie­bie są.

 32. glamour 27/11/2010 w 17:01- Odpowiedz

  Dzię­ki:* Teraz jest już wszyst­ko poblo­ko­wa­ne:)

 33. kilof 05/01/2011 w 21:42- Odpowiedz

  Dzia­ła wszyst­ko ok na XP z wyjąt­kiem stro­ny http://www.facebook.com .
  Uda­ło mi się zablo­ko­wać pol­ską wer­sję pl-pl.facebook.com ale to nie wystar­czy, bo logo­wać moż­na się z głów­nej. Spró­buj sam, a jak ci się uda to napisz tutaj.
  Mój mail jest nie teges, ale tutaj jesz­cze zaj­rzę :)

 34. sarita 14/01/2011 w 22:03- Odpowiedz

  Mam pro­blem, ale on nie doty­czy blo­ko­wa­nia stron. Mia­no­wi­cie nie mogę oglą­dać fil­mów zarów­no z dys­ków jak i na YouTu­be. Za każ­dym razem jak włą­czam film nawet na YouTu­be to wyłą­cza mi się moni­tor. Nie ma zie­lo­ne­go poję­cia czym to jest spo­wo­do­wa­ne. Dodam jesz­cze że przy innych czyn­no­ściach na kom­pu­te­rze takie coś się nie dzie­je. Liczę na Waszą pomoc.
  Z góry dzię­ku­ję

  • slasho 15/01/2011 w 18:40- Odpowiedz

   Pomoc na pew­no znaj­dziesz na naszym forum.toin.pl zapra­szam.

 35. Natalia 26/01/2011 w 23:25- Odpowiedz

  Świet­na stro­na, wszyst­ko łopa­to­lo­gicz­nie wyja­śnio­ne, że każ­dy się w tym odnaj­dzie.
  Ja mam takie pyta­nie: Uda­ło mi się zablo­ko­wać całą stro­nę gry.pl, ale cho­dzi mi o jed­ną kon­kret­ną grę: Good­Ga­me-Far­mer. Kie­dy wpi­su­je się jej adres www ona dalej się poja­wia. Wiem, że jest ona też na róż­nych innych stro­nach z gra­mi onli­ne. Czy moż­na coś temu zara­dzić? Dodam jesz­cze, że mam Vistę:)
  Z góry dzię­ki za odpo­wiedź

 36. Bartek 01/02/2011 w 23:01- Odpowiedz

  Dzia­ła mi jak wpi­szę np. 209.85.135.147 gry.pl, ale po wpi­sa­niu 86.111.241.165 http://www.gry.pl/, gdy następ­nie wcho­dzę w wyszu­ki­war­kę i wybie­ram gry.pl nie dzia­ła.

 37. szpilberg 21/03/2011 w 15:00- Odpowiedz

  a czy da sie zro­bic aby dana meto­da dzia­ła­ła pod ope­ra? bo mi nie dzia­ła a pod inny­mi prze­gla­dar­ka­mi owszem

 38. Artus2007 26/03/2011 w 20:41- Odpowiedz

  To chy­ba zale­ży od tego, jakiej wer­sji Ope­ry kole­ga uży­wa. Bo w tych now­szych wer­sjach mogą poja­wić się pro­ble­my, wia­do­mo opro­gra­mo­wa­nie jest wciąż aktu­ali­zo­wa­ne i mogą ist­nieć inne spo­so­by.

 39. s 03/04/2011 w 13:24- Odpowiedz

  Słu­chaj­cie, zrób­cie wszyst­ko, powo­li zgod­nie z tym co jest napi­sa­ne, ja mia­łem pro­blem, gdyż nie­po­trzeb­nie pisa­łem http:// to musi dzia­łać, pró­bo­wa­łem na win 7, xp i viście. Jak coś nie wycho­dzi to szu­kaj­cie błę­dów, mi np komen­ta­rze pomo­gły, bo rów­nież zna­la­złem tam wyja­śnie­nia.

 40. Łukasz 11/11/2011 w 20:22- Odpowiedz

  Dzię­ku­je Już nie będę mieć pro­ble­mów :)

 41. Andrzej 23/11/2011 w 11:07- Odpowiedz

  Cześć, a jak zablo­ko­wać tę stro­nę http://www1.plus.pl/bsm/ ?
  Wpi­su­je w hosts na róż­ne spo­so­by i dalej moż­na otwie­rać
  Dzię­ki za pomoc.

 42. brylook 06/01/2012 w 09:49- Odpowiedz

  Wszyst­ko faj­nie wyja­śnio­ne tyl­ko dzi­wię się że komuś dzia­ła blo­ko­wa­nie stron. Zro­bi­łem wszyst­ko zgod­nie z instruk­cją, prze­czy­ta­łem wszyst­kie komen­ta­rze i ewen­tu­al­ne błę­dy i nie dzia­ła. Potwier­dza to więk­szość wpi­sów — niby pro­ste a nie dzia­ła.

  • slasho 06/01/2012 w 15:45- Odpowiedz

   Musisz mieć gdzieś błąd. Jakie stro­ny chcesz blo­ko­wać?

 43. Andrzej 26/02/2012 w 10:15- Odpowiedz

  mam 7 i nie dzia­ła

 44. Jan 21/03/2012 w 16:49- Odpowiedz

  Witam!
  A jak prze­kie­ro­wać np. na spre­pa­ro­wa­ną stro­nę :

  Nie mogę odczy­tać IP przez CMD :(((((

 45. Dominika 02/07/2012 w 19:18- Odpowiedz

  Cudow­nie! Wspa­nia­le! Jestem peł­na podzi­wu!
  Ale jak­by tak odwrot­nie, czy­li co uczy­nić, jak mam poblo­ko­wa­ne jakimś pro­gra­mem stro­ny, mimo że pro­gram został odin­sta­lo­wa­ny, stro­ny nadal są nie­do­stęp­ne. Och, pomo­cy!

 46. Andrzej 18/08/2012 w 11:06- Odpowiedz

  A jak odblo­ko­wać stro­ne przez “hosts” ? Wystar­czy tyl­ko usu­nąć
  np. 127.0.0.1 wp.pl ?

  • slasho 18/08/2012 w 11:19- Odpowiedz

   Tak. Pamię­taj by zapi­sać zmia­ny w pli­ku hosts. Cza­sa­mi po restar­cie sys­te­mu te zmia­ny zadzia­ła­ją.

 47. me 30/08/2012 w 19:28- Odpowiedz

  rewe­la­cja!!!!!!!!

 48. warm 03/09/2012 w 22:35- Odpowiedz

  witam mam 7 robi­łem juz róż­ne kom­bi­na­cje i dalej nic nie dzia­ła meto­da z pul­pi­tem prze­ro­bio­na wie­le razy. A jak zna­leźć IP na 7 bo kli­kam start i nie mam opcji uruchom;/ o te IP musze sko­pio­wać do pli­ku hosts tak? z góry dzię­ki za pomoc:)

 49. grze 09/10/2012 w 20:04- Odpowiedz

  witam, a jak zablo­ko­wać face­bo­oka z googla bo tutaj tak łatwo nie jest jak w innych przy­pad­kach

 50. Sonia 10/11/2012 w 13:18- Odpowiedz

  Witam. Kie­dy otwie­ram wer­sję admi­ni­stra­to­ra w notat­ni­ku nie mogę prze­rzu­cić pli­ku host do nie­go… przy zwy­kłej wer­sji nie ma pro­ble­mu, ale wte­dy nie mogę zapi­sy­wać zmian w pli­ku host. Co robić?

 51. Zwirun 05/03/2013 w 16:05- Odpowiedz

  Witam Ser­decz­nie zna­la­zlem roz­wia­za­nie dla wszyst­kich kto­zi tak ciez­ko szu­ka­li spo­so­bu na zablo­ko­wa­nie FACEBOOKA! :) otoz wcho­dzi­my : dysk C:/WINDOWS/system32/drivers/etc/ otwie­ra­my notat­ni­kiem plik hosts i na samym jego kon­cu wpi­su­je­my regul­ke : 31.13.80.7 pl-pl.facebook.com Stro­na glow­na sie otwie­ra lecz zalo­go­wa­nie sie jest nie mozli­we ! :) Powo­dze­nia

 52. Zwirun 05/03/2013 w 16:13- Odpowiedz

  Popraw­ka wpi­su­je­my te 3 regul­ki :

  127.0.0.1 facebook.pl #
  127.0.0.1 facebook.com #
  127.0.0.1 pl-pl.facebook.com #

  • slasho 05/03/2013 w 18:42- Odpowiedz

   Ok zatem doda­je do arty­ku­łu :)

   • marcin 11/03/2013 w 18:42- Odpowiedz

    nie mogę zablo­ko­wać face­bo­oka mam xp i pisze tak
    209.85.135.147 facebook.pl
    209.85.135.147 facebook.pl/
    209.85.135.147 http://www.facebook.pl
    209.85.135.147 http://www.facebook.pl
    209.85.135.147 http://www.facebook.com
    31.13.80.7 pl-pl.facebook.com
    127.0.0.1 facebook.pl #
    127.0.0.1 facebook.com #
    127.0.0.1 pl-pl.facebook.com #
    127.0.0.1 facebook.pl
    127.0.0.1 facebook.com
    127.0.0.1 pl-pl.facebook.com

    i nadal stro­ny dzia­ła­ją pomo­że ktoś ?

    • slasho 11/03/2013 w 18:47- Odpowiedz

     na pierw­szy rzut oka widze ze masz http:// a nie powin­no byc

 53. adamo 24/04/2013 w 14:34- Odpowiedz

  Witam.
  Mam pro­blem ze stro­na­mi któ­re same wyska­ku­ją i nie potra­fię ich zablokować.Poprostu jak prze­glą­dam to poja­wia­ją się dwie nie­chcia­ne stro­ny co godzi­nę.
  Jakie usta­wie­nia mogą pomóc ?
  Pozdra­wiam.

  • slasho 25/04/2013 w 14:32- Odpowiedz

   Oba­wiam się że masz zawi­ru­so­wa­ny sys­tem. Prze­ska­nuj anty­wi­ru­sem i narzę­dziem do usu­wa­nia zło­śli­we­go opro­gra­mo­wa­nia. Zawsze też możesz zablo­ko­wać popup’y np adblock’iem.

 54. adamo 24/04/2013 w 14:38- Odpowiedz

  Dodam jesz­cze że mam win8 .Pró­bo­wa­łem powyż­szym spo­so­bem ale gdy chcia­łem zapi­sać to wyska­ku­je info że nie mam upraw­nień .Jed­na ze stron to -vuupc.com

  • slasho 25/04/2013 w 14:34- Odpowiedz

   Musisz być na kon­cie admi­ni­stra­tora, jeśli tak jest to wszyst­kie ope­ra­cje wyko­nuj wci­ska­jąc pra­wy przy­cisk myszy i wybie­ra­jąc “otwórz jako admi­ni­stra­tor”.

 55. patr 16/06/2013 w 05:46- Odpowiedz

  Chciał­bym zablo­ko­wać stro­nę http://www.erodate.pl tyl­ko kur­wa nie wiem jak POMÓŻCIE !

  • slasho 17/06/2013 w 18:04- Odpowiedz

   Któ­ry z eta­pów tuto­ria­la spra­wia Ci trud­ność?

 56. sebo25 12/08/2013 w 08:33- Odpowiedz

  co jest?:( nie mam w ogó­le takich wer­sów w notat­ni­ku mam tyl­ko jakieś pora­dy jak to otwie­ram :((

 57. […] z inter­netu. Pisa­li­śmy już sztucz­ki na ten temat gdzie głów­nie cho­dziło o blo­kadę stron www np face­book itp. Poni­żej kolej­ny przy­kład na to, że w sys­te­mach win­dows kon­trola […]

 58. Rafal 13/12/2014 w 13:37- Odpowiedz

  A co, jeśli pró­bu­ję odwró­cić pro­ces blo­ko­wa­nia stro­ny i robię tak jak jest tu opi­sa­ne, czy­li wkle­jam tekst tak jak był na począt­ku i nadal blo­ku­je mi stro­nę?

  • slasho 13/12/2014 w 14:53- Odpowiedz

   Jeśli nie chcesz aby blo­ko­wa­ło stro­ne to usu­wasz doda­ny tekst (adres stro­ny).

 59. barcik 30/12/2014 w 15:44- Odpowiedz

  Wszyst­ko dzia­ła mia­łem mały pro­blem ale wystar­czy­ło usu­nąć “#” i dzia­ła pole­cam ;)

 60. Anbo 14/01/2015 w 00:38- Odpowiedz

  Witam!
  Zablo­ko­wa­ło mi 2 z 4 poda­nych stron. Jed­na z tych “nie­blo­ku­ją­cych się” to kwejk.pl
  Co mam zro­bić?

  • slasho 14/01/2015 w 01:58- Odpowiedz

   Prze­czy­taj wszyst­kie komen­ta­rze, być może restart sys­te­mu jest koniecz­ny. Jak nie pomo­że to daj tutaj wer­sy, któ­re wpi­sa­łeś.

 61. Arek 15/01/2015 w 08:21- Odpowiedz

  dzia­ła w stu pro­cen­tach face­bo­oka nie da rady odpa­lić w żaden spo­sób yupi w koń­cu :)
  dzię­ki wiel­kie

 62. grzegorz 02/02/2015 w 00:05- Odpowiedz

  witam ja pru­bu­je zablo­ko­wać sts.pl i poka­zu­je mi ze nie­mam upraw­nien i musze skon­tak­to­wac sie z administratorem.wogule to chciał­bym zablo­ko­wac wszyt­kie buk­ma­cher­skie stro­ny

  • slasho 02/02/2015 w 01:26- Odpowiedz

   Musisz być zalo­go­wa­ny na kon­cie admi­ni­stra­to­ra czy­li mieć peł­ne upraw­nie­nia do doko­ny­wa­nia takich zmian. Sprawdź w pane­lu ste­ro­wa­nia ilu użyt­kow­ni­ków ma swo­je kon­ta w sys­te­mie jaki uży­wasz. Ewen­tu­al­nie się wylo­guj i zalo­guj jako admin.

 63. gosia 25/02/2015 w 16:30- Odpowiedz

  Witam.
  Mam taka dziw­na stro­ne z fil­ma­mi xvx.io I nie chce mi sie zablokowac.Wszystko prze­szlo pomy­sl­nie ale otwie­ra sie dale. Jak sku­tecz­nie ja zablo­ko­wac?

  • gosia 25/02/2015 w 16:37- Odpowiedz

   Dodam tyl­ko ze jak otwie­ram to ta stro­na nie ma ani www. …ani kon­cow­ki pl lub com

  • gosia 25/02/2015 w 17:02- Odpowiedz

   Zre­se­to­wa­lam com­pu­ter I dzia­la. Dzie­ki.

 64. Nika 14/08/2015 w 12:54- Odpowiedz

  Cześć. Na kom­pu­te­rach mam zain­sta­lo­wa­ne­go Win8. Robię wszyst­ko według instruk­cji. Pró­bo­wa­łam na róż­ne spo­so­by zablo­ko­wać stro­ny. Nie­ste­ty nadal nie wycho­dzi. Czy Win8 jest odpor­ny? Czy macie jakieś pomy­sły? Dzię­ki za pomoc.

 65. Piotrek 23/08/2015 w 11:47- Odpowiedz

  a jak zablo­ko­wać por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we na urzą­dze­niach pod­łą­cza­ją­cych sie do moje­go fun boxa z oran­ge za pomo­cą wi fi?
  da sie ich zblo­ko­wać tak zeby nie dzia­ła­ły por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we na tych urzą­dze­niach?
  chciał­bym zablo­ko­wać kom­pu­te­ry i tele­fo­ny. głow­nie fb
  Pozdra­wiam,

 66. Marcin 04/09/2015 w 08:16- Odpowiedz

  Mam pro­blem z zapi­sa­niem zmian w hosts wyska­ku­je mi ze nie mam upraw­nien do zapi­sy­wa­nia w tej lokalizacji?oco cho­dzi?

  • slasho 05/09/2015 w 16:45- Odpowiedz

   Musisz korzy­stać z kon­ta admi­ni­stra­to­ra sys­te­mu. Praw­do­po­dob­nie korzy­stasz jako user lub gość.

 67. andrzej 24/10/2015 w 09:34- Odpowiedz

  Witam,
  Mam pro­blem z zablo­ko­wa­niem jed­nej z pod­stron alle­gro z pozio­mu Visty — mimo wpro­wa­dzo­nej i zapi­sa­nej zmia­ny w pli­ku hosts po otwo­rze­niu stro­ny alle­gro przez Google Chro­me i przej­ściu do blo­ko­wa­nej stro­ny — nadal się ona wyświe­tla. W nad­pi­sa­nej tre­ści nie ma: http://
  Co może być nie tak ?

 68. Rafał 10/12/2015 w 00:28- Odpowiedz

  Chcę zablo­ko­wać tą stro­nę https://chat-pl.com POMÓŻCIE

 69. Rafał 10/12/2015 w 00:29- Odpowiedz

  Chcę zablo­ko­wać tą stro­nę https://chat-pl.com POMÓŻCIE

 70. Rafał 10/12/2015 w 00:30- Odpowiedz

  Chcę zablo­ko­wać tą stro­nę https://chat-pl.com POMÓŻCIE

 71. Lord Alien 27/01/2016 w 10:38- Odpowiedz

  Witam
  Jak zablo­ko­wać stro­nę w ten spo­sób bądź inny na tel. z sys­te­mem Andro­id

 72. Krees 17/04/2016 w 12:07- Odpowiedz

  https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/s3menu-wizard/contribute/installed/ — przy każ­do­ra­zo­wym uru­cho­mie­niu prze­glą­dar­ki i przy restar­cie też, uru­cha­mia mi sie ta stro­na. To bar­dzo iry­tu­ją­ce. Jak to zli­kwi­do­wać???

Zostaw komentarz