Załóżmy, że nie tylko Ty korzy­stasz z domo­wego kom­pu­tera. Może Cie iry­to­wać, że np Twoje dzieci za długo prze­sia­dują przy kom­pie, a wszystko przez jedną stronę, którą naj­le­piej byś usu­nął z sieci. W dzi­siej­szych cza­sach, gdzie por­tale spo­łecz­no­ściowe są tak powszechne, że aż nie­zbędne do życia (dla nie­któ­rych;) ludzie prze­sia­dują tam sporo czasu. Jeżeli uwa­żasz, że za dużo i chcesz zablo­ko­wać stronę np face­book to przed­sta­wię metodę, gdzie bez zbęd­nych pro­gra­mi­ków (Ben­ja­min itp) możesz to zro­bić szybko i skutecznie.

1. Edy­cja pliku hosts

Jeśli Twoim celem jest tylko kilka stron do zablo­ko­wa­nia, to ten spo­sób będzie ide­alny. Cho­dzi tu o mody­fi­ka­cje tylko jed­nego pliku, który otwo­rzymy przez notat­nik. Plik hosts znaj­duje się w:

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

Wystar­czy go “chwy­cić myszką” i prze­rzu­cić do notat­nika, podob­nie jak na screenie.
Inte­re­sują nas 2 ostat­nie wiersze:
127.0.0.1       localhost
::1             localhost

Zamiast local­host wpisz adres strony, którą chcesz zablo­ko­wać np nasza-klasa.pl

127.0.0.1       nasza-klasa.pl
::1             localhost

Teraz wpi­su­jąc w prze­glą­darkę nasza-klasa.pl zosta­niesz prze­kie­ro­wany na adres, który nic nie zna­czy czyli 127.0.0.1

Warto zro­bić prze­kie­ro­wa­nie na stronę np google.pl wtedy zamiast 127.0.0.1 wpisz adres ip google.pl czyli 209.85.135.147

Ostat­nie 2 wier­sza hosts będą wtedy wyglą­dały tak:

209.85.135.147      nasza-klasa.pl
::1             localhost

2. Jak odczy­tać ip strony internetowej?

Wystar­czy uru­cho­mić wiesz pole­ceń CMD.

  • Naj­pierw naciśnij
  • Klik­nij
  • Wpisz CMD.
  • Wpisz ping google.pl (lub jakiś inny adres który chcesz odczytać)

Dla win­dows Vista ten wiersz pole­ceń pokaże się gdy klik­niesz w start i wpi­szesz CMD w miej­sce zaraz powy­żej gdzie miga kursor:

3. Co jeśli przez wyszu­ki­warkę google nadal strony się otwierają?

Cał­kiem pro­sto zablo­ko­wać stronę z googla. Po pro­stu dodaj nowy wiersz w pliku hosts z przed­rost­kiem www.

Ja mam to tak:
195.93.178.6    strona.com
195.93.178.6    www.strona.com

Po wpi­sa­niu strona.com użyt­kow­nik zostaje wysłany na stronę nk.pl gdyż taki IP poda­łem (195.93.178.6). Nato­miast jeśli spró­buje wejść przez wyszu­ki­warkę np google.pl to ona auto­ma­tycz­nie prze­kie­ruje go na stronę www.strona.com czyli różni się tym że ma “www”.

Więc adresy typu:
strona.com/channels
www.strona.com/channels

(Rów­nież inne pod­strony tej domeny.)

Od teraz będą zablokowane.

Pod­su­mo­wa­nie

Mody­fi­ku­jąc hosts możesz zablo­ko­wać lub prze­kie­ro­wać dowolną ilość stron, bez więk­szego wysiłku. Insta­lo­wa­nie pro­gra­mów, które dzia­łają na podob­nej zasa­dzie może dopro­wa­dzić do tego, że zablo­ko­wane strony będą poza Twoją kon­trolą.. co zazwy­czaj koń­czy się usu­nię­ciem takiego pro­gra­miku z komputera.

Pamię­taj, że możesz w każ­dym momen­cie odwró­cić pro­ces blo­ko­wa­nia wska­za­nych adre­sów. Wystar­czy robić sobie kopie pliku hosts lub wkleić ostat­nie 2 wier­sze tak jak było na początku.

Jeżeli chcesz wię­cej niż jedną stronę zablo­ko­wać lub prze­kie­ro­wać to wpi­suj adresy jeden pod dru­gim np:

127.0.0.1       nk.pl
209.85.135.147  wp.pl
209.85.135.147    onet.pl

itp.

W tej wer­sji win­dowsa tro­chę jest ina­czej. Naj­pierw uru­chom notat­nik jako admi­ni­stra­tor aby nie poja­wił się monit “odmowa dostępu”.

Wrzuć zawar­tość hosts do notat­nika i dopisz nowe wier­sze np:

127.0.0.1       nk.pl
209.85.135.147  wp.pl
209.85.135.147    onet.pl

Ważne aby wiersz nie zaczy­nał się od # gdyż ozna­cza to komentarz.

Jak zablo­ko­wać facebook ?

127.0.0.1 facebook.pl #
127.0.0.1 facebook.com #
127.0.0.1 pl-pl.facebook.com #