8 069 odsłony

Jak wyłączyć skanowanie przy włączenie systemu XP?

xpSka­no­wa­nie dys­ków przy włą­cze­niu kom­pu­te­ra w celu poszu­ki­wań błę­dów może być spo­wo­do­wa­ne pro­ble­ma­mi z dys­kiem. Poja­wia­ją się gdy np. nie­po­praw­nie zosta­nie zamknię­ty sys­tem. Ope­ra­cja wyeli­mi­no­wa­nia błę­dów jest koniecz­na, ale.. co jeśli poszu­ki­wa­nie błę­dów trwa w nie­skoń­czo­ność, lub mimo ich napra­wie­nia przy każ­dym kolej­nym włą­cze­niu ska­no­wa­nie się pona­wia?

Jeże­li poja­wia się u Cie­bie dokład­nie to samo co na scre­enie poni­żej to znaj­dziesz tu infor­ma­cję jak to wyłą­czyć. Oczy­wi­ście jeśli chcesz, bo komu­ni­kat bez przy­czy­ny się nie poja­wia. Ale tak jak pisa­łem wcze­śniej — cza­sem trze­ba to wyłą­czyć bo robi się wku­rza­ją­ce :)

scan

Aby anu­lo­wać ska­no­wa­nie trze­ba naci­snąć dowol­ny kla­wisz. Póź­niej już tyl­ko zalo­go­wać się do sys­te­mu. Z menu start wybie­ra­my Uru­chom.

menu

Wpi­su­je­my komen­dę wyłą­cza­ją­cą funk­cję ska­no­wa­nia dla dys­ku C: lub D: i E:

uruchom

chkntfs /x c: Wyłą­cza uru­cha­mia­nie chkdsk dla dys­ku C:

chkntfs /x d: e: Wyłą­cze­nie uru­cha­mia­nia chkdsk dla dys­ków D: i E:.

Zatwier­dza­my OK. Po restar­cie kom­pu­te­ra komu­ni­kat nie powi­nien się już poja­wiać.

By | 2016-11-26T10:07:58+00:00 Październik 26th, 2009|Categories: News, windows|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. artus2007 12/08/2010 w 14:35- Odpowiedz

    na jed­nym kom­pu­te­rze mia­łem z tym co czy­nie­nia i powiem Ci szcze­rze — nie wie­dzia­łem, jak to wyłą­czyć, ale tym porad­ni­kiem mi pomo­głes wiel­kie dzię­ki :)

    • slasho 12/08/2010 w 14:37- Odpowiedz

      Ja czę­sto mia­łem z tym pro­blem na wie­lu kom­pu­te­rach:)

Zostaw komentarz