1 398 odsłony

Jak wyłączyć kreator oczyszczania pulpitu w Win XP?

Kre­ator oczysz­cza­nia pul­pi­tu uak­tyw­nia się regu­lar­nie co 60 dni i pozwa­la nam oczy­ścić pul­pit Win­dows ze zbęd­nych ikon. Nie każ­dy użyt­kow­nik ma pul­pit zaśmie­co­ny iko­na­mi — powia­do­mie­nie oka­zu­je się więc dener­wu­ją­ce. Jeśli chcesz, możesz wyłą­czyć w bar­dzo pro­sty spo­sób ten iry­tu­ją­cy kre­ator.

1.) Kli­ka­my w dowol­nym (pustym oczy­wi­ście) miej­scu na pul­pi­cie PPM i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści:


2.) Przed nami okno z wła­ści­wo­ścia­mi nasze­go ekra­nu. Prze­cho­dzi­my kolej­no do zakład­ki Pul­pit, a następ­nie kli­ka­my na Dosto­suj pul­pit:


3.) Ujrzy­my okno Ele­men­ty pul­pi­tu — odha­cza­my pozy­cję Uru­cha­miaj kre­ator oczysz­cza­nia pul­pi­tu co 60 dni, naci­ska­my Ok i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter:


4.) Od tej pory Kre­ator oczysz­cza­nia pul­pi­tu nie poka­że się po upły­wie 60 dni.

PODSUMOWANIE

Ten pro­sty porad­nik poka­zu­je, jak bez pro­ble­mu wyłą­czyć nie­po­trzeb­ny kre­ator oczysz­cza­nia pul­pi­tu. Z pozo­ru może się wyda­wać, że sztucz­ka jest banal­na, ale nie każ­dy mógł ją znać. Pamię­taj­my więc, aby same­mu utrzy­my­wać pul­pit w nale­ży­tym porząd­ku.


By | 2016-11-26T10:07:31+00:00 Grudzień 29th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz