Jak wyłączyć kreator oczyszczania pulpitu w Win XP?

Kreator oczyszcza­nia pul­pitu uak­ty­w­nia się reg­u­larnie co 60 dni i pozwala nam oczyś­cić pul­pit Win­dows ze zbęd­nych ikon. Nie każdy użytkown­ik ma pul­pit zaśmiecony ikon­a­mi — powiadomie­nie okazu­je się więc den­er­wu­jące. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć w bard­zo prosty sposób ten iry­tu­ją­cy kreator.

1.) Klikamy w dowol­nym (pustym oczy­wiś­cie) miejs­cu na pulpicie PPM i wybier­amy Właś­ci­woś­ci:


2.) Przed nami okno z właś­ci­woś­ci­a­mi naszego ekranu. Prze­chodz­imy kole­jno do zakład­ki Pul­pit, a następ­nie klikamy na Dos­to­suj pul­pit:


3.) Ujrzymy okno Ele­men­ty pul­pitu — odhacza­my pozy­cję Uruchami­aj kreator oczyszcza­nia pul­pitu co 60 dni, naciskamy Ok i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er:


4.) Od tej pory Kreator oczyszcza­nia pul­pitu nie pokaże się po upły­wie 60 dni.

PODSUMOWANIE

Ten prosty porad­nik pokazu­je, jak bez prob­le­mu wyłączyć niepotrzeb­ny kreator oczyszcza­nia pul­pitu. Z pozoru może się wydawać, że sztucz­ka jest banal­na, ale nie każdy mógł ją znać. Pamię­ta­jmy więc, aby samemu utrzymy­wać pul­pit w należy­tym porząd­ku.


By |2016-11-26T10:07:31+00:00Grudzień 29th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.