3 339 odsłony

Jak usunąć z śledzika i osoby promowane z NK ? (Firefox)

Nasza-kla­sa to bar­dzo popu­lar­ny por­tal spo­łecz­no­ścio­wy w Pol­sce. Zbie­ra­ją się tutaj wszy­scy zna­jo­mi w celu odna­le­zie­nia przy­ja­ciół z daw­nych lat. Ser­wis wpro­wa­dził dużo nowo­ści na stro­nę m.in ŚLEDZIK (sta­now­czo mówi­my mu NIE!). Czy zosta­li­śmy już na nie­go ska­za­ni? Ależ oczy­wi­ście, że nie! Jest pro­sty spo­sób na to, żeby pozbyć się uciąż­li­we­go dodat­ku, któ­ry nie dość, że spo­wal­nia nam łącze i prze­glą­da­nie stro­ny, to jesz­cze nie jest wca­le potrzeb­ny. Kolej­nym dodat­kiem jest lista pro­mo­wa­nych zna­jo­mych na NK np Krzysz­tof Ibisz (poja­wia­ją się oni w naszych zna­jo­mych albo pod wpi­sa­mi, że ich śle­dzi­my).  Ich rów­nież może­my się pozbyć (o tym póź­niej).

Usu­wa­nie śle­dzi­ka (Fire­fox)

1.) Na począ­tek musi­my pobrać wtycz­kę do naszej prze­glą­dar­ki, dzię­ki któ­rej zablo­ku­je­my w.w dodat­ki. Wtycz­kę o nazwie Adblock Plus znaj­dzie­my tutaj.

2.) Insta­lu­je­my wtycz­kę, następ­nie po jej zain­sta­lo­wa­niu wcho­dzi­my z okna prze­glą­dar­ki w Narzę­dzia, następ­nie w  Adblock Plus usta­wie­nia…


3.) Poka­że nam się głów­ne okno fil­trów. Kli­ka­my teraz na Fil­try i na Dodaj Filtr…

4.) Teraz w pasek, któ­ry nam się poka­że wpi­su­je­my fra­zę: #div(sledzik_box)

5.) W ten spo­sób wła­śnie dez­ak­ty­wo­wa­li­śmy śle­dzi­ka.

Usu­wa­nie pro­mo­wa­nych osób (Fire­fox)

Ope­ra­cja jest taka sama, jak w przy­pad­ku usu­wa­nia śle­dzi­ka, z tym, że jako nowy filtr wpi­su­je­my fra­zę: #div(sledzik_promo)

Spo­so­by spraw­dzo­ne prze­ze mnie na prze­glą­dar­ce Mozil­la Fire­fox 3.6 i dzia­ła­ją bez zarzu­tów, wszyst­ko zosta­ło spraw­dzo­ne. W razie pro­ble­mów lub pytań pro­szę pisać w komen­ta­rzu.

By | 2016-11-26T10:07:55+00:00 Kwiecień 2nd, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |6 komentarzy

6 komentarzy

 1. Error 03/04/2010 w 11:20- Odpowiedz

  Bar­dzo Pomoc­ne, każ­de­mu się przy­da. Bo na nk to jest bar­dzo ucią­zli­we.

 2. Matrix 03/04/2010 w 11:22- Odpowiedz

  Bar­dzo przy­dat­ne!!!
  Dzia­ła w 100%!!!!!
  God­ne pole­ce­nia!!!!

 3. XxCzarnaLalaXx 03/04/2010 w 19:04- Odpowiedz

  Świet­ne !!!!

 4. XxCzarnaLalaXx 03/04/2010 w 19:05- Odpowiedz

  Pole­cam ! (:

 5. artus2007 25/08/2010 w 12:07- Odpowiedz

  no Kasień­ko ty zawsze wiesz, co dzia­ła, a co nie :)

 6. pitusmetallica 17/09/2011 w 11:36- Odpowiedz

  Spo­sób na śle­dzi­ka dzia­ła, ale na kon­ta pro­mo­wa­ne już nie mimo, że zro­bi­łem jak pisze. Ktoś wie dla­cze­go? Uży­wam naj­now­sze­go Fire­Fo­xa.

Zostaw komentarz