2 569 odsłony

Wirusy — usuwamy je przy pomocy skanera Live CD

Każ­dy z nas miał do czy­nie­nia z róż­ny­mi wiru­sa­mi, roba­ka­mi czy tro­ja­na­mi. Naj­trud­niej­szy sce­na­riusz przy­cho­dzi jed­nak wte­dy, gdy upar­te­go szkod­ni­ka nie może­my się pozbyć z sys­te­mu. Może się zda­rzyć taka sytu­acja, że wirus ulo­ku­je się w pamię­ci czy w auto­star­cie. Taki intruz sta­nie się prak­tycz­nie nie­wy­kry­wal­ny z pozio­mu uru­cho­mio­ne­go sys­te­mu, ale jeśli uda się go wykryć — może­my mieć pro­blem z jego usu­nię­ciem, ponie­waż pod­czas star­tu sys­te­mu znów się uak­tyw­ni. Dla­te­go w tym porad­ni­ku opi­szę, jak pozbyć się uciąż­li­wych wiru­sów przy pomo­cy anty­wi­ru­sa w wer­sji Live CD. Ozna­cza to, że sys­tem zosta­nie prze­ska­no­wa­ny zanim jesz­cze uru­cho­mio­ny zosta­nie sys­tem, a co za tym idzie — wiru­sy “miesz­ka­ją­ce” w pamię­ci nie uak­tyw­nią się. Wyko­rzy­sta­my dar­mo­wy ska­ner anty­wi­ru­so­wy Kasper­sky Rescue Disk 10.

POBIERAMY I NAGRYWAMY OBRAZ

1.) Kasper­sky Rescue Disk 10 może­my pobrać korzy­sta­jąc z tej stro­ny 

http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso

Pobra­ny plik jest w posta­ci obra­zu ISO. Korzy­sta­jąc z Win­dows 7 nagry­wa­my obraz na płyt­kę CD przy pomo­cy narzę­dzia do nagry­wa­nia obra­zów, któ­re wbu­do­wa­ne jest w sys­te­mie. Aby to zro­bić, kli­ka­my na pobra­ny obraz pra­wym przy­ci­skiem mysz­ki i wybie­ra­my pozy­cję Otwórz za pomo­cą, na następ­nie wybie­ra­my narzę­dzie do nagry­wa­nia obra­zów:

haslo nagraj

2.) Gdy pły­tę z anty­wi­ru­sem mamy już nagra­ną, przy­szedł czas na jej uru­cho­mie­nie. Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter i prze­cho­dzi­my do BIOS-u (naj­czę­ściej pod­czas uru­cha­mia­nia kom­pu­te­ra wystar­czy naci­skać kla­wisz F1, F2 lub DEL — infor­ma­cja, jaki kla­wisz naci­snąć powin­na być wyświe­tlo­na na dole ekra­nu pod­czas włą­cza­nia kom­pu­te­ra) i tam usta­wia­my booto­wa­nie z pły­ty CD. Jeśli nie wiesz, jak usta­wić booto­wa­nie w swo­im kom­pu­te­rze, odsy­łam do nasze­go arty­ku­łu, w któ­rym jest wszyst­ko omó­wio­ne.

URUCHAMIAMY SKANER Z PŁYTY CD

3.) Na ekra­nie powin­ni­śmy zoba­czyć ekran głów­ny, któ­ry zachę­ca nas, aby­śmy naci­snę­li jakiś kla­wisz, nim upły­nie czas na ekra­nie. Naci­ska­my więc dowol­ny kla­wisz, aby przejść dalej:

KRD10 1

4.) Na kolej­nym ekra­nie zosta­nie­my popro­sze­ni o wybór języ­ka. Nie­ste­ty ale na liście nie ma języ­ka pol­skie­go. Wybie­ra­my więc dowol­ny język, któ­ry naj­le­piej zro­zu­mie­my. Zakła­dam, że wybie­ra­cie angiel­ski, więc i ja wybie­ram ten oto język:

KRD10 2

5.) Zoba­czy­my teraz umo­wę licen­cyj­ną. Musi­my ją potwier­dzić, aby kon­ty­nu­ować ska­no­wa­nie. Naci­ska­my więc cyfrę 1 tak, jak to zazna­czo­ne jest na scre­enie, aby przejść do kro­ku następ­ne­go:

KRD10 3

6.) Po potwier­dze­niu umo­wy zoba­czy­my okno zawie­ra­ją­ce try­by uru­cho­mie­nia ska­ne­ra. Dla wygo­dy lepiej uru­cho­mić stan­dar­do­wy tryb gra­ficz­ny tak, jak to poka­za­ne jest na poniż­szym scre­enie:

KRD10 4

7.) Ska­ner roz­po­czy­na swo­je dzia­ła­nie. Musi­my więc spo­koj­nie pocze­kać, aż zosta­nie zała­do­wa­ny — infor­mu­je nas o tym bia­ły pasek postę­pu. Z regu­ły nie zaj­mu­je to wię­cej niż kil­ka minut:

KRD10 5

8.) Za chwi­lę sys­tem ska­ner Live zosta­nie zała­do­wa­ny. Musi­my jesz­cze pocze­kać, aż zosta­ną wykry­te dys­ki nasze­go kom­pu­te­ra. Z regu­ły nie trwa to zbyt dłu­go — zale­ży to od szyb­ko­ści zarów­no naszej maszy­ny, jak i napę­du, w któ­rym znaj­du­je się pły­ta:

KRD10 6

9.) Dys­ki zosta­ły wykry­te popraw­nie i cały sys­tem został popraw­nie wczy­ta­ny. Kli­ka­my więc na iko­nę ska­ne­ra aby roz­po­cząć. Naj­pierw jed­nak musi­my zak­tu­ali­zo­wać bazę wiru­sów — nie­zbęd­ne jest więc połą­cze­nie z inter­ne­tem:

KRD10 7

10.) W kolej­nym oknie może­my obser­wo­wać postęp aktu­ali­za­cji bazy wiru­sów. Z racji, iż całość odby­wa się z pły­ty CD, aktu­ali­za­cja może się zna­czą­co wydłu­żyć od kil­ku do nawet kil­ku­na­stu minut. U mnie pobie­ra­ła się z regu­ły oko­ło 5 – 7 minut, więc nie ma aż takiej tra­ge­dii:

KRD10 8

11.) Ostat­ni krok to zazna­cze­nie dys­ków, któ­re mają być prze­ska­no­wa­ne. Z reguł lepiej jest zazna­czyć wszyst­kie pozy­cje tak, jak na scre­enie poni­żej ja zazna­czy­łem. Dodat­ko­wo oprócz dys­ków prze­ska­no­wa­ny zosta­nie auto­start i pamięć. Kli­ka­my na Start Objects Scan i roz­po­czy­na­my ska­no­wa­nie:

KRD10 9

12.) Całą pro­ce­du­rę ska­no­wa­nia może­my obser­wo­wać w okien­ku. Gdy ska­ner coś wykry­je, zosta­nie­my o tym poin­for­mo­wa­ni . Z reguł zagro­że­nia powin­ny zostać usu­nię­te auto­ma­tycz­nie. Po zakoń­cze­niu ska­no­wa­nia opusz­cza­my ska­ner i wyj­mu­je­my pły­tę z napę­du:

KRD10 10

O usu­wa­niu inne­go typu wiru­sów publi­ko­wa­li­śmy już kil­ka arty­ku­łów np o usu­wa­niu root­ki­tów , a tak­że o wal­ce z wiru­sem Sali­ty . Pro­po­nu­ję i z tymi arty­ku­ła­mi się zapo­znać — mogą oka­zać się przy­dat­ne w usu­nię­ciu wiru­sa.

By | 2016-11-26T10:07:27+00:00 Wrzesień 8th, 2013|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz