12 493 odsłony

Jak usunąć wirusa Sality

Sali­ty to  wirus infe­ku­ją­cy m.in pli­ki .exe , nie­któ­re jego odmia­ny infe­ku­ją rów­nież pli­ki .dll. Sali­ty infe­ku­je więc pli­ki wyko­ny­wal­ne. Usu­wa­nie tego wiru­sa jest dosyć trud­ne i cza­so­chłon­ne. Przed­sta­wię w kil­ku pro­stych kro­kach, jak pozbyć się tego paskudz­twa. Nie­ste­ty, jeśli mamy na dys­ku jakie­kol­wiek dane w posta­ci rar, exe, jpeg itd Sali­ty je naj­praw­do­po­dob­niej zain­fe­ko­wał. Trze­ba będzie je usu­nąć. Obja­wa­mi tego wiru­sa jest m.i to, że nie moż­na otwie­rać stron pro­du­cen­tów anty­wi­ru­sów, może nie dzia­łać Mena­dżer Zadań i Rejestr.  Przejdź­my teraz do rze­czy…

1.)Paskudz­twa może­my pozbyć się na kil­ka spo­so­bów. Naj­lep­szą meto­dą w wypad­ku infek­cji jest for­mat wszyst­kich dys­ków i par­ty­cji bez oszczę­dza­nia jakich­kol­wiek pli­ków. Meto­da jest dobra dla osób nie mają­cych na dys­ku zbyt waż­nych danych. Ale co, jeśli mamy waż­ne dane i nie chce­my ich usu­nąć? Zrób­my ich kopię zapa­so­wą, jeśli może­my uru­cho­mić kom­pu­ter. Kopii nie zapi­suj­my na ŻADNEJ par­ty­cji ani dys­ku! Naj­le­piej na pen­dri­ve lub pły­tach.

-

uwa­żaj­my, co kopiu­je­my! Nie kopiu­je­my żad­nych .exe, rarów i apli­ka­cji! Ostroż­nie, żeby nie naro­bić sobie bała­ga­nu na nowo posta­wio­nym sys­te­mie.

2.)Kolej­nym spraw­dzo­nym spo­so­bem jest pobra­nie jakiej­kol­wiek booto­wal­nej dys­try­bu­cji anty­wi­ru­sa np z tej stro­ny. Nagry­wa­my pobra­ny przez nas pro­gram na płyt­kę. Do tego celu musi­my użyć jakie­go­kol­wiek zdro­we­go kom­pu­te­ra. Po wypa­le­niu płyt­ki odpa­la­my ją na zain­fe­ko­wa­nym kom­pu­te­rze (usta­wia­my naj­pierw odczyt z CD/DVD!).

3.)Naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest pobra­nie kil­ku dys­try­bu­cji i prze­ska­no­wa­nie nimi na zmia­nę kom­pu­te­ra. Ska­nu­je­my tak dłu­go, aż nie wykry­ją żad­ne­go wiru­sa. Wszyst­kie wykry­te pli­ki mają zostać usu­nię­te.

4.)Jeśli po ska­no­wa­niu nie może­my uru­cho­mić kom­pu­te­ra, musi­my go napra­wić z pozio­mu insta­la­to­ra XP (o tym chy­ba nie trze­ba pisać, wystar­czy wybrać opcję Napraw [tę dru­gą oczy­wi­ście]).

5.)Na sam koniec po prze­ska­no­wa­niu kom­pu­te­ra pobra­ny­mi anty­wi­ru­sa­mi, ska­nu­je­my jesz­cze kom­pu­terTYM NARZEDZIEM

6.)Gdy pro­gra­my nie znaj­dą już nic na naszym kom­pu­te­rze,  prze­ska­nuj­my go dla pew­no­ści jesz­cze jakimś anty­wi­ru­sem, któ­ry moż­na zain­sta­lo­wać, sprawdź­my popraw­ność dzia­ła­nia kom­pu­te­ra i prze­czy­ść­my go np dar­mo­wym Ad Awa­re.

By | 2014-10-23T19:46:23+00:00 Kwiecień 5th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |10 komentarzy

10 komentarzy

 1. Lord MadDogJin 17/05/2011 w 10:49- Odpowiedz

  Witaj. Jestem juz po calym ska­no­wa­niu i czysz­cze­niu tego syfu. Dzie­ki pomo­cy zna­jo­me­go infor­ma­ty­ka. Na te stro­ne tra­fi­lem szu­ka­jac odpo­wie­dzi na moje pyta­nie. Mia­no­wi­cie jak po tym wszyst­kim napra­wic pli­ki exe? Zamiast exe jest #xe i nie moge otwo­rzyc prak­tycz­nie zadnych pro­gra­mow ani gier, dodam, ze nie moge ich usu­nac ponie­waz kom­pu­ter pozy­czy­lem od bra­ta i nie mowi­lem mu o wiru­sie, kto­ry chy­ba sam spro­wa­dzi­lem… Potra­fisz mi pomoc? Pozdra­wiam

 2. Artus2007 17/05/2011 w 10:56- Odpowiedz

  Wyda­je mi się, że takich pli­ków nie da się już chy­ba napra­wić. Sali­ty zara­ża prak­tycz­nie wszyst­kie pli­ki exe i rar więc takie plik nada­ją się już tyl­ko do ska­so­wa­nia.

 3. WindowsKiller 28/05/2011 w 08:37- Odpowiedz

  Witaj,
  Czy ten spo­sób dzia­ła też na Win­dows 7?
  Pytam na wszel­ki wypa­dek jak­bym miał tego wiru­sa

 4. Artus2007 28/05/2011 w 12:07- Odpowiedz

  Wszyst­ko powin­no dzia­łać. Nie wiem nato­miast, jak to jest w przy­pad­ku Napra­wy z pozio­mu insta­la­to­ra (w Win­dows 7).

 5. QuarePL 10/06/2012 w 21:26- Odpowiedz

  Są jakieś inne spo­so­by żeby pli­ki ura­to­wać?
  Czy pro­gram com­bo­fix lub podob­ny może takie robacz­ki wykryć?
  Czy ten wirus obcią­ża kom­pu­ter? (wol­niej cho­dzi Mniej wol­ne­go miej­sca na dys­ku itp)

 6. Pan dziobak 10/06/2012 w 21:30- Odpowiedz

  Czy ten wiru­sik infe­ku­je zdję­cia pli­ku “RC2”? (lub CR2)

 7. Aneta 18/01/2015 w 14:08- Odpowiedz

  Sali­ty­Kil­les zała­twił całą spra­wę i odzy­ska­łam sys­tem bez potrze­by for­ma­tu

 8. nicram jakot 17/05/2016 w 11:16- Odpowiedz

  i tu się autor myli w 100% nie wie co pisze co dosa­li­ty -żaden for­mat czy par­ty­cje nowe po instal­ce nic nie dają — .oleś! zasta­nów się 1000,razy zanim coś napi­szesz .

  • nicram jakot 17/05/2016 w 11:18- Odpowiedz

   do sali­ty — byka zro­bi­łem .

 9. Artus2007 18/05/2016 w 12:29- Odpowiedz

  Kole­ga wyżej chy­ba sam nie wie, co mówi…w takim razie uwa­żasz, że zara­że­nie tym wiru­sem rów­na się z wywa­le­niem HDD do śmiet­ni­ka?

Zostaw komentarz