Sality to  wirus infe­ku­jący m.in pliki .exe , nie­które jego odmiany infe­kują rów­nież pliki .dll. Sality infe­kuje więc pliki wyko­ny­walne. Usu­wa­nie tego wirusa jest dosyć trudne i cza­so­chłonne. Przed­sta­wię w kilku pro­stych kro­kach, jak pozbyć się tego paskudz­twa. Nie­stety, jeśli mamy na dysku jakie­kol­wiek dane w postaci rar, exe, jpeg itd Sality je naj­praw­do­po­dob­niej zain­fe­ko­wał. Trzeba będzie je usu­nąć. Obja­wami tego wirusa jest m.i to, że nie można otwie­rać stron pro­du­cen­tów anty­wi­ru­sów, może nie dzia­łać Mena­dżer Zadań i Rejestr.  Przejdźmy teraz do rzeczy…

1.)Paskudz­twa możemy pozbyć się na kilka spo­so­bów. Naj­lep­szą metodą w wypadku infek­cji jest for­mat wszyst­kich dys­ków i par­ty­cji bez oszczę­dza­nia jakich­kol­wiek pli­ków. Metoda jest dobra dla osób nie mają­cych na dysku zbyt waż­nych danych. Ale co, jeśli mamy ważne dane i nie chcemy ich usu­nąć? Zróbmy ich kopię zapa­sową, jeśli możemy uru­cho­mić kom­pu­ter. Kopii nie zapi­sujmy na ŻADNEJ par­ty­cji ani dysku! Naj­le­piej na pen­drive lub płytach.

-

uwa­żajmy, co kopiu­jemy! Nie kopiu­jemy żad­nych .exe, rarów i apli­ka­cji! Ostroż­nie, żeby nie naro­bić sobie bała­ganu na nowo posta­wio­nym systemie.

2.)Kolej­nym spraw­dzo­nym spo­so­bem jest pobra­nie jakiej­kol­wiek booto­wal­nej dys­try­bu­cji anty­wi­rusa np z tej strony. Nagry­wamy pobrany przez nas pro­gram na płytkę. Do tego celu musimy użyć jakie­go­kol­wiek zdro­wego kom­pu­tera. Po wypa­le­niu płytki odpa­lamy ją na zain­fe­ko­wa­nym kom­pu­te­rze (usta­wiamy naj­pierw odczyt z CD/DVD!).

3.)Naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest pobra­nie kilku dys­try­bu­cji i prze­ska­no­wa­nie nimi na zmianę kom­pu­tera. Ska­nu­jemy tak długo, aż nie wykryją żad­nego wirusa. Wszyst­kie wykryte pliki mają zostać usunięte.

4.)Jeśli po ska­no­wa­niu nie możemy uru­cho­mić kom­pu­tera, musimy go napra­wić z poziomu insta­la­tora XP (o tym chyba nie trzeba pisać, wystar­czy wybrać opcję Napraw [tę drugą oczywiście]).

5.)Na sam koniec po prze­ska­no­wa­niu kom­pu­tera pobra­nymi anty­wi­ru­sami, ska­nu­jemy jesz­cze kom­pu­terTYM NARZEDZIEM

6.)Gdy pro­gramy nie znajdą już nic na naszym kom­pu­te­rze,  prze­ska­nujmy go dla pew­no­ści jesz­cze jakimś anty­wi­ru­sem, który można zain­sta­lo­wać, sprawdźmy popraw­ność dzia­ła­nia kom­pu­tera i prze­czy­śćmy go np dar­mo­wym Ad Aware.