2 718 odsłony

Jak usunąć hasło w systemie Windows?

Wie­lu z was mogła się zda­rzyć taka sytu­acja, iż zapo­mnie­li hasła do swo­je­go kom­pu­te­ra. Pierw­sze co nam może przyjść do gło­wy to…format dys­ku i nowa insta­la­cja sys­te­mu. Nie, nie nie — nie o tym jest ten porad­nik. Poka­żę wam tutaj, jak cał­kiem bez­piecz­nie usu­nąć sta­re, zapo­mnia­ne hasło z sys­te­mu przy pomo­cy booto­wal­nej płyt­ki z narzę­dzia­mi dia­gno­stycz­ny­mi. Do tego celu wyko­rzy­sta­my  zestaw  o nazwie ULTIMATE BOOT CD . Przy pomo­cy jed­ne­go z pro­gra­mów zawar­tych w tym zesta­wie usu­nie­my hasło i bez pro­ble­mu dosta­nie­my się do nasze­go kom­pu­te­ra. Sztucz­ka dzia­ła na pew­no na Win­dows XP, Vista i 7. Całość zapre­zen­tu­je na Win­dows XP. Nie testo­wa­łem usu­wa­nia hasła na Win­dows 8, więc nie wiem, czy tam pora­da się spraw­dzi. Zapra­szam do prze­czy­ta­nia porad­ni­ka.

1.) Pierw­szy krok to pobra­nie obra­zu z narzę­dzia­mi dia­gno­stycz­ny­mi. Może­my to zro­bić na dar­mo­wej stro­nie pro­du­cen­ta

 

Jeśli korzy­sta­my z Win­dows XP to obraz może­my nagrać dowol­nym pro­gra­mem do nagry­wa­nia obra­zów np Alco­hol 120%. Pro­ściej jest w Win­dows 7/Vista — wystar­czy, że pra­wym kla­wi­szem myszy klik­nie­my na obraz i z menu Otwórz za pomo­cą wybie­rze­my narzę­dzie do nagry­wa­nia obra­zów, któ­re wbu­do­wa­ne jest w sys­te­mie:
haslo nagraj

2.) Nagry­wa­my obraz. Płyt­ka ta od razu sta­nie się booto­wal­na, więc wystar­czy w BIOS usta­wić start z pły­ty. Jest o tym mowa na naszym blo­gu. U mnie efekt zapo­mnia­ne­go hasła wyglą­da tak, jak na scre­enie poni­żej. Wpi­su­je hasło i nic — dosta­ję info, że jest nie­po­praw­ne. Całość poka­za­na jest na maszy­nie vir­tu­al­nej!:

haslo 1

3.) Gdy booto­wa­nie z pły­ty mamy już usta­wio­ne, a pły­ta znaj­du­je się w napę­dzie, uka­że się nam okno z UBCD — prze­cho­dzi­my do dia­gno­sty­ki dys­ku więc wybie­ra­my HDD:

haslo 2

4.) Następ­nie prze­cho­dzi­my do pozy­cji Data Reco­ve­ry, by odszu­kać nasze opro­gra­mo­wa­nie:

haslo 3

5.) Teraz wybie­ra­my Offli­ne NT Pas­sword % Regi­stry Edi­tor i potwier­dza­my kla­wi­szem Enter. Ta apli­ka­cja pomo­że nam usu­nąć zapo­mnia­ne hasło. Po wybra­niu pozy­cji za chwil­kę uka­że się czar­ne okno z prze­la­tu­ją­cy­mi bia­ły­mi napi­sa­mi. Po chwi­li, gdy ekran się zatrzy­ma zoba­czy­my listę ist­nie­ją­cych par­ty­cji. Wybie­ra­my tą, na któ­rej mamy zain­sta­lo­wa­ny sys­tem — z regu­ły obok niej figu­ru­je napis BOOT. Wpi­su­je­my więc 1 i naci­ska­my Enter:

haslo 5

6.) Dru­gi krok infor­mu­je nas, aby­śmy wybra­li miej­sce, gdzie są pli­ki reje­stru. W XP powin­na być to ścież­ka Windows/system32/config   Jeśli mamy inny sys­tem to pro­gram powi­nien tą ścież­kę poka­zać. Wpi­su­je­my więc tą nazwę lub Y i naci­ska­my Enter. Pro­fi­lak­tycz­nie lepiej będzie, jak wpi­sze­my cała nazwę — przy skró­tach mogą wysy­pać się błę­dy:

haslo 6

7.)  Edy­tu­je­my kolej­ne pli­ki sys­te­mo­we, więc wpi­su­je­my ponow­nie 1 i naci­ska­my Enter:

haslo 7

8.) Teraz poda­je­my nazwę użyt­kow­ni­ka (w moim przy­pad­ku Admi­ni­stra­tor) i naci­ska­my Enter. Następ­nie w celu usu­nię­cia hasła wpi­su­je­my znów 1 i potwier­dza­my Ente­rem:

haslo 8

9.) Jesz­cze pozo­sta­ła nam opcja Pas­sword Reset więc i ją wybie­ra­my poda­jąc 1 i potwier­dza­jąc Ente­rem:

haslo 9

10.) Dosta­nie­my sto­sow­ne info, że hasło zosta­ło wyczysz­czo­ne:

haslo 10

11.) Nie pozo­sta­ło nam nic inne­go jak zapi­sa­nie zmian, czy­li:

* opusz­cza­my menu wpi­su­jąc wykrzyk­nik ! i potwier­dza­my kla­wi­szem Enter

* z menu, któ­re nam się uka­że wycho­dzi­my wpi­su­jąc liter­kę q i potwier­dza­my Ente­rem

*  zapi­su­je­my zmia­ny wpi­su­jąc liter­kę y i potwier­dza­my Ente­rem po raz kolej­ny

* PC powi­nien uru­cho­mić się sam — jeśli się tak nie sta­nie: wyj­mu­je­my pły­tę i uru­cha­mia­my ponow­nie bądź sto­su­je­my się do komu­ni­ka­tów na ekra­nie

***ISTOTNA UWAGA***

Jestem auto­rem tego porad­ni­ka, jest więc on moją wła­sno­ścią, jak i wła­sno­ścią ser­wi­su toin.plKopio­wa­nie w cało­ści, jak i w czę­ściach jest bez naszej zgo­dy zabro­nio­ne!

By | 2016-11-26T10:07:27+00:00 Wrzesień 1st, 2013|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz