2 460 odsłony

Jak ustawić dzień tygodnia — Windows 10

W systemie windows godzina oraz data wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. Lecz zaraz po instalacji windows 10 może nie pojawić się nazwa dnia tygodnia. Jak ustawić dolny pasek z godziną i datą aby również i dzień był wyświetlany? O to szybka porada.

Nazwa dnia tygodnia w pasku zadań.

Przede wszyst­kim upew­nij się, że pasek zadań jest odblo­ko­wa­ny. W tym celu klik­nij pra­wym przy­ci­skiem myszy i z menu kon­tek­sto­we­go odznacz opcję “zablo­kuj pasek zadań”. Wów­czas moż­na zwięk­szać jego wiel­kość. Posze­rzo­ny pasek poka­zu­je już dzień tygo­dnia zatem opcja ta jest domyśl­nie aktyw­na :)

data1

Jeśli nadal nie widzisz dnia tygo­dnia to wejdź we wła­ści­wo­ści paska zadań i w zakład­ce “pasek zadań” odznacz opcję “Użyj małych przy­ci­sków paska zadań”. Teraz pasek powi­nien być nor­mal­nej wiel­ko­ści. Dzię­ki temu wyświe­tla godzi­nę, datę oraz dzień tygo­dnia.

data2

By | 2016-11-26T10:07:13+00:00 Wrzesień 27th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. Artus2007 24/02/2016 w 12:20- Odpowiedz

    Hej, pora­da jest ok. Ale czy moż­na usta­wić wyświe­tla­nie dnia tygo­dnia w taki spo­sób, aby nie roz­sze­rzać paska zadań?

  2. Pfff 17/12/2016 w 22:03- Odpowiedz

    Pora­da o d…rozbić. Jasne po posze­rze­niu paska widać datę, ale musi być on potrój­ny, a nie podwój­ny lub poje­dyń­czy. Jak się wyłą­czy małe iko­ny zaj­mu­je ogrom miej­sca.

Zostaw komentarz