Kolej­ność uru­cha­mia­nych urzą­dzeń przed włą­cze­niem się sys­temu można usta­wić w bio­sie. Cza­sami zmiana kolej­ność przy­spie­sza zała­do­wa­nie się sys­temu, a cza­sami zmiana jest konieczna jeśli chcemy np zain­sta­lo­wać sys­tem z płyty cd/dvd. Opi­sze jak szybko i łatwo dostać się do opcji Boot Prio­rity przed­sta­wia­jąc naj­czę­ściej uży­wane sys­temy BIOS.

Czym jest BIOS ?

BIOS (akro­nim ang. Basic Input/Output Sys­tem – pod­sta­wowy sys­tem wejścia-wyjścia) to zapi­sany w pamięci sta­łej zestaw pod­sta­wo­wych pro­ce­dur pośred­ni­czą­cych pomię­dzy sys­te­mem ope­ra­cyj­nym a sprzę­tem. Jest to pro­gram zapi­sany w pamięci ROM (Read Only Memory – pamięć tylko do odczytu) płyty głów­nej oraz innych urzą­dzeń takich jak karta gra­ficzna. źró­dło: wikipedia

Naj­czę­ściej sto­so­wane BIOS-y:

Przy włą­cze­niu kom­pu­tera zoba­czysz logo firmy:

1. Ame­ri­can Mega­trends (AMI)

2. Pho­enix Tech­no­lo­gies (Pho­enix BIOS)

3. Award Software Inter­na­tio­nal (połą­czył się z Pho­enix w 1998 roku)

Usta­wie­nie boot-owania

1. Ame­ri­can Mega­trends (AMI)

Aby dostać się do usta­wień biosu wci­śnij DEL.

Ustaw dokład­nie tak jak na screenie:

2. Pho­enix Tech­no­lo­gies (Pho­enix BIOS)

3. Award Software International

Pamię­taj aby zapi­sać zmianę usta­wień: F10