151 643 odsłony

Jak ustawić bootowanie w biosie

Kolej­ność uru­cha­mia­nych urzą­dzeń przed włą­cze­niem się sys­te­mu moż­na usta­wić w bio­sie. Cza­sa­mi zmia­na kolej­ność przy­spie­sza zała­do­wa­nie się sys­te­mu, a cza­sa­mi zmia­na jest koniecz­na jeśli chce­my np zain­sta­lo­wać sys­tem z pły­ty cd/dvd. Opi­sze jak szyb­ko i łatwo dostać się do opcji Boot Prio­ri­ty przed­sta­wia­jąc naj­czę­ściej uży­wa­ne sys­te­my BIOS.

Czym jest BIOS ?

BIOS (akro­nim ang. Basic Input/Output Sys­tem – pod­sta­wo­wy sys­tem wej­ścia-wyj­ścia) to zapi­sa­ny w pamię­ci sta­łej zestaw pod­sta­wo­wych pro­ce­dur pośred­ni­czą­cych pomię­dzy sys­te­mem ope­ra­cyj­nym a sprzę­tem. Jest to pro­gram zapi­sa­ny w pamię­ci ROM (Read Only Memo­ry – pamięć tyl­ko do odczy­tu) pły­ty głów­nej oraz innych urzą­dzeń takich jak kar­ta gra­ficz­na. źró­dło: wiki­pe­dia

Naj­czę­ściej sto­so­wa­ne BIOS-y:

Przy włą­cze­niu kom­pu­te­ra zoba­czysz logo fir­my:

1. Ame­ri­can Mega­trends (AMI)

2. Pho­enix Tech­no­lo­gies (Pho­enix BIOS)

3. Award Softwa­re Inter­na­tio­nal (połą­czył się z Pho­enix w 1998 roku)

Usta­wie­nie boot-owa­nia

1. Ame­ri­can Mega­trends (AMI)

Aby dostać się do usta­wień bio­su wci­śnij DEL.

Ustaw dokład­nie tak jak na scre­enie:

2. Pho­enix Tech­no­lo­gies (Pho­enix BIOS)

3. Award Softwa­re Inter­na­tio­nal

Pamię­taj aby zapi­sać zmia­nę usta­wień: F10

By | 2016-11-26T10:07:56+00:00 Styczeń 11th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , , , |19 komentarzy

19 komentarzy

 1. […] wystar­czy już tyl­ko usta­wić w bio­sie aby USB star­tował jako pierw­szy (?), o ile ma taką opcję. Pozo­sta­łe kro­ki już są zna­ne, star­tuje zwy­kła instal­ka […]

 2. Artus2007 03/04/2010 w 19:06- Odpowiedz

  bar­dzo przy­dat­ne zwłasz­cza dla osób nie zna­ją­cych się na Bio­sie lub dla tych, któ­rzy nie­wie­dzą jak usta­wić booto­wa­nie w swo­im bio­sie.

 3. […] 1.)Pierw­szym kro­kiem, jakim nale­ży zro­bić, to usta­wić w bio­sie booto­wa­nie z CD/DVD (Jak usta­wic booto­wa­nie dowiesz sie z tego tema­tu). […]

 4. […] 1.)Zacznijmy od usta­wie­nia booto­wa­nia — prze­czytasz o tym TUTAJ. […]

 5. […] komen­ta­rza: Zobacz też: Jak usta­wić booto­wa­nie w bio­sie­Ko­lej­ność uru­cha­mia­nych urzą­dzeń przed włą­cze­niem się sys­te­mu moż­na usta­wić w bio­sie. […]

 6. […] 3.) Jak widać zło­śli­wy kod został wykry­ty, lecz nie został usu­nię­ty. Musi­my więc posia­dać płyt­kę z sys­temem XP. Uru­cha­mia­my więc ponow­nie kom­puter i prze­chodzimy do bio­su (Zazwy­czaj kla­wi­szem DEL lub F2 ; infor­macja jaki wci­snąć kla­wisz poja­wia się na samym począt­ku star­tu kom­putera). Teraz usta­wia­my booto­wa­nie z pły­ty o czym prze­czytamy TUTAJ. […]

 7. […] 2.) Po nagra­niu bootu­je­my z płyt­ki kom­puter. O tym, jak usta­wić booto­wa­nie dowiesz się Z TEGO TEMATU. […]

 8. […] Pierw­szym kro­kiem, jaki musi­my wyko­nać w tej kwe­stii to usta­wie­nie odczy­tu z pły­ty. Musi­my więc usta­wić Bios tak, aby na pierw­szym miej­scu odczy­ty­wał dane z pły­ty z sys­temem XP. O tym, jak to zro­bić opi­su­je­my szcze­gó­ło­wo W TYM TEMACIE. […]

 9. […] 4.) Kopiu­je­my pobra­ny pro­gram na dys­kietkę, uru­cha­mia­my ponow­nie kom­puter i prze­chodzimy do bio­su. Musi­my usta­wić odczyt z dys­kietki. O tym, jak to zro­bić prze­czytasz TUTAJ. […]

 10. Xaolos 18/08/2010 w 21:37- Odpowiedz

  Bar­dzo pomo­gło.

 11. […] do bio­su. Tam usta­wia­my sekwen­cję booto­wa­nia na CD/DVD (jak to zro­bić szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne jest TUTAJ). Wkła­da­my pły­tę z pro­gra­mem do napę­du i uru­cha­mia­my z niej […]

 12. WindowsKiller 29/05/2011 w 14:06- Odpowiedz

  […] Co do insta­la­cji systemu/uruchomienia z pły­ty to nie muszę zmie­niać usta­wień?

 13. Artus2007 08/06/2011 w 12:19- Odpowiedz

  Jeśli Twój bios jest auto­ma­tycz­nie usta­wio­ny na roz­ruch z pły­ty to nic nie musisz zmie­niać. Spraw­dzisz to wkła­da­jąc pły­tę do napę­du i uru­cha­mia­jąc z niej kom­pu­ter — jeśli wystar­tu­je to usta­wie­nia są popraw­ne.

 14. […] w BIOS-ie usta­wić start kom­putera z pły­ty CD. Jak to zro­bić, dowiesz się z tego arty­ku­łu KLIK […]

 15. Pawlo@@ 16/10/2011 w 10:44- Odpowiedz

  Jak na ten czas bar­dzo przy­dat­ne nadal w 100%

 16. […] Jak usta­wić booto­wa­nie w bio­sie […]

 17. […] Usta­wiamy booto­wa­nie w BIOS tak, aby kom­pu­ter został uru­cho­miony naj­pierw z pły­ty DVD, któ­ra zawie­ra sys­tem. Jeśli nie wiesz, jak zmie­nić kolej­ność booto­wa­nia zapra­szam do tego arty­kułu: http://toin.pl/1383/jak-ustawic-bootowanie-w-biosie/ […]

 18. […] Usta­wiamy booto­wa­nie w Bio­sie na start z pły­ty CD/DVD. Jeśli nie wiesz, jak to zro­bić odsy­łam do arty­kuły na naszym por­talu http://toin.pl/1383/jak-ustawic-bootowanie-w-biosie/ […]

 19. […] z pły­ty CD. Jeśli nie wiesz, jak usta­wić booto­wa­nie w swo­im kom­pu­te­rze, odsy­łam do nasze­go arty­kułu, w któ­rym jest wszyst­ko […]

Zostaw komentarz