2 569 odsłony

Jak ukryć swoje ip?

Cenisz sobie prywatność? Chciałbyś być anonimowy w sieci podczas przeglądania stron czy pobierania plików ? Nic nie stoi na przeszkodzie aby skorzystać z takich możliwości. Z pomocą przyjdzie nam program o nazwie Steganos Online Sheild, który w bardzo prosty sposób „zatuszuje” nasz dotychczasowy adres IP i zastąpi go „wirtualnym”.

1.)    Pro­gram Ste­ga­nos Onli­ne Shield może­my pobrać np. z dar­mo­wej witry­ny instal­ki
http://www.instalki.pl/programy/download/Windows/zabezpieczajace/Steganos_Online_Shield_VPN.html
2.)    Insta­lu­je­my pro­gram i od razu przy­stę­pu­je­my do dzia­ła­nia. W zasob­ni­ku sys­te­mo­wym zoba­czy­my czer­wo­ną ikon­kę co ozna­cza, że w tej chwi­li nie jeste­śmy w try­bie ano­ni­mo­wo­ści:
steganos
3.)    Na razie zostaw­my taki tryb i sprawdź­my, jaki rze­czy­wi­ście posia­da­my adres IP. Może­my sko­rzy­stać np. ze stro­ny www.adres-ip.pl i tam widzi­my nasz adres IP wraz z loka­li­za­cją na mapie. W moim przy­pad­ku jest to mia­sto Gnie­zno :

adres-ip
4.)    Włą­cza­my tryb ano­ni­mo­wy. W tym celu kli­ka­my PPM na ikon­kę pro­gra­mu w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym i wybie­ra­my pozy­cję Shield On. Od tej chwi­li ikon­ka z czer­wo­nej zmie­ni się w zie­lo­ną:
shield-on
5.)    Po chwi­li auto­ma­tycz­nie zosta­nie nam przy­zna­ny adres IP na potrze­by ukry­wa­nia się. W moim przy­pad­ku po przej­ściu ponow­nie na stro­nę spraw­dza­nia adre­su widać wyraź­nie, że IP ule­gło zmia­nie a moja loka­li­za­cja zosta­ła prze­nie­sio­na gdzieś w oko­li­cę Nie­miec. Ano­ni­mo­wość dzia­ła popraw­nie:
moje-ip
6.)    Jeśli chce­my usta­wić inny kraj jako loka­li­za­cję doce­lo­wą wystar­czy, że pra­wym kli­kiem otwo­rzy­my apli­ka­cję w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym i wybie­rze­my pozy­cję Shield loca­tion. Do wybo­ru mamy kil­ka róż­nych państw takich, jak Niem­cy, Japo­nia, Fran­cja czy Mek­syk. Po wybra­niu pań­stwa adres IP wraz z loka­li­za­cją na mapie od razu ule­ga zmia­nie:
shield-location
7.)    Jeśli chce­my w każ­dej chwi­li może­my wyłą­czyć ano­ni­mo­wość kli­ka­jąc na
shield-off

By | 2016-11-26T10:07:15+00:00 Kwiecień 23rd, 2015|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz