4 717 odsłony

Jak szybko pobierać z Wrzuty i YouTube

Aby pobie­rać pli­ki z popu­lar­nych ser­wi­sów, nie potrze­bu­je­my spe­cjal­nych pro­gra­mów. Moż­na to zro­bić szyb­ko i przy­jem­nie mody­fi­ku­jąc link, lub wcho­dząc na odpo­wied­nią stro­nę. Poni­żej przed­sta­wię spo­sób dla Wrzu­ty oraz YouTu­be-a.

Dla obu poniż­szych spo­so­bów wyma­ga­ne jest zain­sta­lo­wa­ne śro­do­wi­sko Java

Przy obu spo­so­bach może wyświe­tlić nam się poniż­szy komu­ni­kat. W takim wypad­ku zazna­cza­my pole wybo­ru i kli­ka­my Run

Pobie­ra­nie z Wrzu­ty:

1. Otwie­ra­my na stro­nie plik, któ­ry chce­my pobrać.

2. Teraz musi­my zmo­dy­fi­ko­wać link w prze­glą­dar­ce. Mia­no­wi­cie doda­je­my liter­kę “d” (bez cudzy­sło­wu) przed sło­wem wrzu­ta w adre­sie. Przy­kład:

Ory­gi­nal­ny link:

Zmo­dy­fi­ko­wa­ny:

http://w728.dwrzuta.pl/audio/5liSuw42BEz/a.k._1974_-_dolphins_in_my_bathroom

3. Naszym oczom uka­że się stro­na na któ­rej musi­my klik­nąć:

Jeśli plik nie został jesz­cze prze­two­rzo­ny w bazie danych dwrzu­ta, rów­nież kli­ka­my “pobierz plik”, a pobie­ra­nie roz­pocz­nie się, gdy pasek postę­pu zosta­nie zapeł­nio­ny.

Pobie­ra­nie z YouTu­be:

1. Wcho­dzi­my na tą stro­nę: http://www.keepvid.com/

2. W nie­bie­skie pole wkle­ja­my link do wideo z YouTu­be

3. Po chwi­li zosta­ną wyge­ne­ro­wa­ne lin­ki.

4. Moż­na rów­nież przy­śpie­szyć ten pro­ces prze­cią­ga­jąc przy­cisk znaj­du­ją­cy się koło loga na stro­nie:

na pasek zakła­dek. Gdy będzie­my znaj­do­wać się na YouTu­be wystar­czy klik­nąć na Keep It! na pasku.

Zapra­szam do komen­to­wa­nia

By | 2016-11-26T10:07:40+00:00 Wrzesień 10th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. slasho 11/09/2010 w 00:32- Odpowiedz

    Bar­dzo mi się przy­da Two­ja meto­da pobie­ra­nia, dzię­ki.

  2. artus2007 11/09/2010 w 17:18- Odpowiedz

    spo­so­by sta­re, ale popu­lar­ne :)

Zostaw komentarz