4 023 odsłony

Jak sprawdzić zajęty port?

Zajęty port może generować konflikty. Wówczas nie będziemy mogli zagrać w grę przez sieć lub nawet wysłać plik przez komunikator. Jak sprawdzić, który port jest wykorzystywany przez aplikacje? Jak go odblokować lub zamienić? O tym ten poradnik na przykładnie odświeżonej wersji gry Heroes of Might & Magic III — HD Edition.

Nie­któ­re apli­ka­cje korzy­sta­ją z por­tów, któ­re umoż­li­wia­ją np grę onli­ne. Chciał­bym poka­zać na przy­kła­dzie Hero­es of Might & Magic III — HD Edi­tion jak odblo­ko­wać moż­li­wość gry przez sieć.

Sprawdź­my, któ­re por­ty potrze­bu­ją “hiroł­si”.

heroes3-porty

Ten komu­ni­kat wyświe­tlił się po wci­śnię­ciu “Gra wie­lo­oso­bo­wa” w menu gry. W momen­cie pisa­nie tego porad­ni­ka gra jest w wer­sji v1.13. Czy­li po pierw­szym pat­chu. W poprzed­niej wer­sji (zaraz po wypusz­cze­niu przez ste­am) takie­go komu­ni­ka­tu nie było. Więc może­my liczyć na to, że gra (choć sta­ra) będzie się roz­wi­jać o nowe funk­cjo­nal­no­ści i uła­twie­nia.

1. Namierzamy, które porty są zajęte.

Naj­pierw musi­my uru­cho­mić wiersz pole­ceń. W tym celu wci­śnij kom­bi­na­cję zna­ków

Kombinacja dwóch klawiszy.

Kom­bi­na­cja dwóch kla­wi­szy.

Wpi­su­je­my CMD.

Następ­nie komen­dę, któ­ra poka­że nam por­ty, a tak­że apli­ka­cje z nich korzy­sta­ją­ce.

netstat -aon

Inte­re­su­je nas stan “Nasłu­chi­wa­nie”.  Wie­my już, któ­re por­ty wyko­rzy­stu­je nasza gra, więc wyszu­kaj­my je w tym zesta­wie­niu.

Kolo­rem czer­wo­nym (1) zazna­czy­łem nume­ry por­tów, któ­re obec­nie są wyko­rzy­sty­wa­ne w sys­te­mie.
Nato­miast nie­bie­ski (2) wska­zu­je apli­ka­cje, któ­re z tych por­tów korzy­sta­ją. Jest to kolum­na PID.
Zie­lo­ny (3) wska­zu­je port gry, któ­ry praw­do­po­dob­nie będzie zablo­ko­wa­ny. Zaraz się prze­ko­na­my czy tak jest. Cho­dzi o 27015. Jak zna­leźć apli­ka­cję, któ­ra go blo­ku­je?
Do tego wła­śnie jest potrzeb­ny iden­ty­fi­ka­tor PID.

2. Identyfikator PID aplikacji.

Wie­my już, że jeden z por­tów gry może być wyko­rzy­sta­ny. Czy na pew­no tak jest?
Uru­chom mana­ger zadań sys­te­mu i sprawdź.

Naj­ła­twiej będzie jak klik­niesz pra­wym przy­ci­skiem myszy w dol­ny pasek sys­te­mu i wybie­rzesz mana­ger. Choć kom­bi­na­cja zna­ków Ctrl+Alt+Delete też zadzia­ła.

start

Teraz naj­waż­niej­sze. W oknie mana­ge­ra zadań domyśl­nie kolum­na PID może nie być włą­czo­na. Dla­te­go wybierz “widok” następ­nie “wybierz kolum­ny…
Poja­wi się nastę­pu­ją­ce okno, gdzie możesz zazna­czyć kolum­nę PID.

manager

Teraz przejdź do zakład­ki “pro­ce­sy” i wyszu­kaj nr PID apli­ka­cji, któ­ra wyko­rzy­stu­je port 27015 gry.

W oknie pro­ce­sów inte­re­su­je nas PID 1864 czy­li ten, któ­ry zazna­czy­łem na scre­enie wier­sza pole­ceń na zie­lo­no.

procesy

Jak widać takie­go pro­ce­su nie ma. Więc nasz port w tej chwi­li nie jest blo­ko­wa­ny. Gra będzie dzia­łać gdy tyl­ko por­ty odblo­ku­je­my na route­rze (jeśli go posia­da­my). Zie­lo­na strzał­ka ozna­cza miej­sce gdzie pro­ces 1864 powi­nien się znaj­do­wać gdyż kolum­na PID usta­wio­na jest od naj­więk­szej liczy do naj­mniej­szej.

3. Jak odblokować porty gry na routerze?

Musi­my naj­pierw się zalo­go­wać na router. W tym celu sprawdź w instruk­cji obsłu­gi, któ­ry adres trze­ba wpi­sac w prze­glą­dar­kę aby wyświe­tlił się dostęp do pane­la admi­ni­stra­to­ra. Być może w Two­im mode­lu pod urzą­dze­niem jest naklej­ka, któ­ra infor­mu­je jaki jest adres urzą­dze­nia i hasło.
Na blo­gu opi­sy­wa­li­śmy już spo­so­by prze­kie­ro­wy­wa­nia por­tów na mode­lu dlink oraz netia­spot.

W moim przy­pad­ku to router Cisco Link­sys gdzie domyśl­nym adre­sem jest 192.168.1.1
Login i hasło: admin

Po zalo­go­wa­niu prze­cho­dzi­my do “apli­ka­cje i gry” lub “appli­ca­tions & gaming” w zależ­no­ści od języ­ka.
Następ­nie “Prze­kie­ro­wa­nie poje­dyn­cze­go por­tu”.
linksys

Na powyż­szym scre­enie zazna­czy­łem, któ­re por­ty nale­ży odblo­ko­wać aby zagrać w hero­es3.
W pierw­szej kolum­nie jest opis więc może­cie te regu­ły nazwać dowol­nie.

Adres ip trze­ba wpi­sać tego kom­pu­te­ra na któ­rym będzie gra uru­cho­mio­na. Moż­na to spraw­dzić adres ip swo­je­go kom­pu­te­ra w nastę­pu­ją­cy spo­sób.

W połą­cze­niach sie­cio­wych kli­ka­my pra­wym przy­ci­skiem myszy na nasze połą­cze­nie (iko­nę) i wybie­ra­my “stan”. Poja­wia się stan połą­cze­nia (okno pra­we), wci­ska­my “szcze­gó­ły…” i poja­wia się okno lewe.
adres-ip

Kolej­nym spo­so­bem jest uży­cie wier­sza pole­ceń wpi­su­jąc komen­dę

ipcon­fig /all

ipconfig

Jak widać mój adres ip wysy­ła­ny przez router to 192.168.1.104 i taki wła­śnie wpi­su­je w usta­wie­nia route­ra.

Po prze­kie­ro­wa­niu por­tów, uru­cha­mia­my grę. Wybie­ra­my “gra wie­lo­oso­bo­wa”.
Gdy już nastą­pi połą­cze­nie z innym gra­czem może poja­wić się jesz­cze komu­ni­kat zapo­ry sys­te­mu win­dows.

zapora

Oczy­wi­ście musi­my apli­ka­cji zezwo­lić na dostęp.

By | 2016-11-26T10:07:22+00:00 Luty 26th, 2015|Categories: internet, News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. artur 27/02/2015 w 18:06- Odpowiedz

    Bar­dzo przy­dat­ne. Nie każ­dy ma taki sam router więc war­to poprze­glą­dać nasze arty­ku­ły. Sytu­acja kon­fi­gu­ro­wa­nia wyglą­da wszę­dzie podob­nie, róż­nią się jedy­nie adre­sy IP i wygląd pane­lu.

Zostaw komentarz