3 823 odsłony

Jak sprawdzić mac adres oraz ip?

Ja korzy­stam w win­dows 7, na innym będzie bar­dzo podob­nie, gdyż uży­je­my skró­tu kla­wi­szo­we­go.

MAC adres to uni­ka­to­wy ciąg zna­ków kar­ty sie­cio­wej, radio­wej wifi lub route­ra, każ­da ma inny. Może Ci się przy­dać, aby skon­fi­gu­ro­wać router lub prze­ka­zać usłu­go­daw­cy inter­ne­to­we­mu na co ma wysy­łać neta (sygnał).

1. Jak sprawdzić mac adres na routerze?

Jeśli zaku­pi­łeś router to w więk­szo­ści przy­pad­ków adres mac jest na spo­dzie urzą­dze­nia. Więc jeśli chcesz zak­tu­ali­zo­wać swo­je dane u usłu­go­daw­cy inter­ne­to­we­go to wła­śnie ten adres powi­nie­neś podać. Cza­sem wid­nie­ją dwa adre­sy ozna­czo­ne jako WAN i LAN. Nas będzie inte­re­so­wał WAM gdyż to wła­śnie to por­tu wan będzie wpię­ty kabel inter­ne­to­wy.

mac

Często nr seryjny jest podobny do mac adresu.

Czę­sto nr seryj­ny jest podob­ny do mac adre­su.

Cza­sem bywa tak, że mac adres jest zani­żo­ny lub zawy­żo­ny (koń­ców­ka adre­su). Wów­czas trze­ba wejść w usta­wie­nia route­ra i w zakład­ce Network (zale­ży od pro­du­cen­ta route­ra). Lecz w więk­szo­ści urzą­dzeń się zga­dza z naklej­ką.

2. Jak sprawdzi mac adres na karcie sieciowej oraz bezprzewodowej?

Do tego będzie­my musie­li sko­rzy­stać z komen­dy w wier­szu pole­ceń CMD. Jest to naj­lep­szy spo­sób, gdyż każ­dy sys­tem Win­dows, mimo że jest podob­ny to trosz­kę ina­czej się odczy­tu­je adres mac uży­wa­jąc okie­nek. Naj­waż­niej­sza komen­da w tym przy­pad­ku to:

Kombinacja dwóch klawiszy.

Kom­bi­na­cja dwóch kla­wi­szy.

Poja­wi się okien­ko, w któ­rym wpi­su­je­my CMD.

cmdTeraz trze­ba wpi­sać komen­dę:

ipconfig /all

Po wci­śnię­ciu Enter poja­wi nam się wie­le róż­nych infor­ma­cji na temat połą­czeń prze­wo­do­wych jak i wifi. W tym przy­pad­ku szu­ka­my wifi.

mac_adres

 

Nato­miast w przy­pad­ku kar­ty sie­cio­wej (tej pod­łą­czo­nej po kablu) nasz adres będzie widocz­ny pod “Połą­cze­nie lokal­ne”.

mac_adres2

Ta meto­da pomo­że Ci odna­leźć adre­sy fizycz­ne urzą­dzeń, któ­re chcesz połą­czyć np z route­rem, gdyż korzy­stasz z fil­tra­cji po adre­sie mac w route­rze.

Pod­su­mo­wu­jąc. Mac adres (adres fizycz­ny) jest cią­giem zna­ków, któ­ry jest nie­po­wta­rzal­ny. Będzie­my musie­li go zna­leźć gdy:
1. Zaku­pi­my router i trze­ba go skon­fi­gu­ro­wać. Usłu­go­daw­ca inter­ne­to­wy tyl­ko na pod­sta­wie adre­su mac będzie mógł wysłać sygnał (inter­net).

2. W usta­wie­niach route­ra zabez­pie­czy­my dostęp do wifi przez fil­tra­cję adre­sów mac. Żeby wska­zać route­ro­wi jakie adre­sy mac ma wpusz­czać, a jakie nie.

By | 2016-11-26T10:07:24+00:00 Październik 17th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] jak zna­leźć adres mac? tutaj porad­nik. […]

Zostaw komentarz