26 704 odsłony

Jak sobie poradzić z zaschniętym tuszem?

Z pew­no­ścią każ­de­mu z nas zda­rza, że w dru­kar­ce zaschną tusze. Obja­wia się to głów­nie tym, że dru­kar­ka zbyt dłu­go pozo­sta­je nie­uży­wa­na. Dru­ku­jąc w ten spo­sób może­my jedy­nie zoba­czyć dziw­ne paski na papie­rze, brak wydru­ku bądź inne nie­do­god­no­ści. W tym celu musi­my wyczy­ścić dysze tak, aby nie pozo­stał w nich zaschnię­ty tusz. Z arty­ku­łu dowiesz się, jak wyczy­ścić dysze w dru­kar­kach, któ­re mają gło­wi­cę oddzie­la­ną od kar­ti­dży, jak i w takich, któ­re mają gło­wi­ce z nimi zin­te­gro­wa­ne.

Wła­sno­ręcz­ne czysz­cze­nie dyszy kar­tri­dży nie jest czymś skom­pli­ko­wa­nym. Musi­my zaopa­trzyć się w płyn do udraż­nia­nia gło­wic np Roc­ket lub Noz­zle. Takie pły­ny może­my kupić na alle­gro bądź w róż­nych skle­pach kom­pu­te­ro­wych. Przy­da nam się tak­że spodek (nakręt­ka) od sło­ika, pla­sti­ko­wa strzy­kaw­ka z igłą i gumo­wa rur­ka (np wen­tyl).

CZYSZCZENIE DYSZ DRUKAREK Z ODDZIELANYMI GŁOWICAMI

1.) W pierw­szym kro­ku nale­ży włą­czyć dru­kar­kę i pocze­kać, aż tusze usta­wią się w pozy­cji takiej, aby­śmy mogli je bez tru­du wycią­gnąć. W nie­któ­rych dru­kar­kach gło­wi­ca auto­ma­tycz­nie usta­wi się w takiej pozy­cji, aby moż­na było kar­dri­dże od razu wycią­gnąć. W innych przy­pad­kach musi­my w opcjach dru­kar­ki lub dru­ko­wa­nia przejść do kre­ato­ra wymia­ny pojem­ni­ków — wte­dy gło­wi­ca usta­wi się pozy­cji umoż­li­wia­ją­cej ich wycią­gnię­cie. Tego kro­ku nie da się zilu­stro­wać, ponie­waż w każ­dym mode­lu wyglą­da to ina­czej:

2.) Tak wycią­gnię­te pojem­ni­ki wkła­da­my na spodek, do któ­re­go wle­wa­my 3 – 4 mm pły­nu do udroż­nia­nia dysz (naj­le­piej każ­dy pojem­nik do osob­ne­go spodka). Pojem­ni­ki pozo­sta­wia­my w takiej pozy­cji przez oko­ło 12 godzin:

3.) Wyczysz­cze­niu pod­da­my też samą gło­wi­cę. Po wycią­gnię­ciu jej odkła­da­my ją na papie­ro­wą ście­recz­kę, aby nie nabru­dzić tuszem. W strzy­kaw­kę nabie­ra­my 5 – 7 ml pły­nu do udraż­nia­nia gło­wic, a na igłę nakła­da­my gumo­wą rór­kę, a następ­nie tak przy­go­to­wa­ną strzy­kaw­kę przy­kła­da­my do jed­ne­go króć­ca gło­wi­cy i wstrzy­ku­je­my płyn. Wstrzy­ku­je­my go, ąz zoba­czy­my, że wyla­tu­je sam płyn bez tuszu. Meto­dę powta­rza­my dla każ­de­go króć­ca:

4.) Po oko­ło 12 godzi­nach zamon­tuj gło­wi­cę wraz z pojem­ni­ka­mi w dru­kar­ce i sprawdź, czy wydru­ki są popraw­ne. W tym celu wydru­kuj prób­ny wydruk.

CZYSZCZENIE DYSZ DRUKAREK Z ZINTEGROWANYMI GŁOWICAMI

1.) Włą­cza­my dru­kar­kę i wyj­mu­je­my kar­tri­dże (postę­pu­je­my w ten sam spo­sób, jak w punk­cie 1 poprzed­niej czę­ści arty­ku­łu). Jeśli nasze pojem­ni­ki są drob­nie zanie­czysz­czo­ne, wle­wa­my do spodka tro­chę pły­nu do udroż­nia­nia gło­wic i wkła­da­my papie­ro­wy ręcz­nik. Na to kła­dzie­my pojem­nik, któ­ry jest zanie­czysz­czo­ny. Jeśli mamy kil­ka pojem­ni­ków, każ­dy wkła­da­my do osob­ne­go spodka:

2.) W takim sta­nie pozo­sta­wia­my tusze na oko­ło 2 godzi­ny. Następ­nie po upły­wie tego cza­su oko­li­ce dysz prze­cie­ra­my suchym ręcz­ni­kiem:

3.) Jeśli tusze są bar­dzo moc­no zaschnię­te, prze­cho­dzi­my do punk­tu 1 tej czę­ści arty­ku­łu z tym, że pojem­ni­ki wkła­da­my do same­go pły­nu bez uży­cia ście­re­czek. W takim ukła­dzie dysze zosta­ną zanu­rzo­ne cał­ko­wi­cie, a nie będą opie­ra­ne na ście­recz­kach. W takim sta­nie rów­nież pozo­sta­wia­my je na oko­ło 12 godzin, potem wycie­ra­my i wkła­da­my do dru­kar­ki.

4.) Jeśli po zasto­so­wa­niu się do powyż­szych metod nadal nie może­my dru­ko­wać popraw­nie, jedy­nym wyj­ściem (oprócz wymia­ny pojem­ni­ków) będzie prze­czysz­cze­nie ich w wan­nie ultra­dź­wię­ko­wej za pomo­cą fal ultra­dź­wię­ko­wych. W tym celu lepiej udać się do spe­cjal­ne­go ser­wi­su.

PODSUMOWANIE

Czysz­cze­nie i kon­ser­wa­cja dru­kar­ki powin­na być naszym obo­wiąz­kiem. Nikt z nas nie chce prze­cież kupo­wać nowe­go sprzę­tu. Dokła­daj­my więc wszel­kich sta­rań, aby sprzęt dzia­łał jak naj­le­piej. Użyt­kow­nik musi pamię­tać, że mimo tego, iż arty­kuł został opra­co­wa­ny bar­dzo dokład­nie, sam bie­rze odpo­wie­dzial­ność za wyko­ny­wa­ne czyn­no­ści.

By | 2016-11-26T10:07:33+00:00 Lipiec 31st, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Adam 08/02/2015 w 11:37- Odpowiedz

    wal­czę z zaschnię­tym 10-let­nim tusze HP 78, póki co idzie magen­ta ale się nie pod­da­ję.
    Płyn udraż­nia­ją­cy, para wod­na.. póki co na ten egzem­plarz to za mało

Zostaw komentarz