1 749 odsłony

Problem z wyłączaniem PC?

Czę­sto zda­rza nam się sytu­acja, kie­dy to wyłą­cza­my kom­pu­ter, a on na wyłą­cze­nie po pro­stu nie reagu­je. Po kil­ku sekun­dach lub minu­tach może wyświe­tlić się komu­ni­kat o koń­cze­niu jakie­go­kol­wiek pro­ce­su lub po pro­stu będzie­my nadal widzieć pul­pit sys­te­mu Win­dows. Z takim “upo­rczy­wym” zamy­ka­niem może­my sobie łatwo pora­dzić.

1.)Z regu­ły pod­czas wyłą­cza­nia PC może nam się uka­zać okien­ko doty­czą­ce zamy­ka­nia jakie­goś pro­ce­su. Wyglą­da to mniej wię­cej w ten spo­sób:

2.) Jed­nym ze spo­so­bów pozby­cia się uciąż­li­wych pro­gra­mów to ich samo­dziel­ne zamy­ka­nie. Z regu­ły jest to pomoc­ne wte­dy, gdy na ekra­nie nie wyświe­tli się żaden komu­ni­kat o zamy­ka­nym pro­gra­mie. Jeśli komu­ni­kat się uka­że (jak wyżej), wte­dy zamy­ka­nie innych nie ma sen­su. Wra­ca­jąc do sytu­acji, kie­dy żad­nych komu­ni­ka­tów nie ma, prze­cho­dzi­my do Mene­dże­ra zadań (ALT+CTRL+DEL):

3.) Teraz uważ­nie przy­glą­da­my się pro­ce­som, któ­re są przez nas uru­cho­mio­ne. W moim przy­pad­ku jest to Admi­ni­stra­tor. Teraz musi­my kolej­no zmy­kać te pro­ce­sy — jeśli aku­rat uda nam się zamknąć wadli­wy pro­ces jako pierw­szy , to sys­tem od razu roz­pocz­nie pro­ce­du­rę zamy­ka­nia.

4.) War­to też tak zmo­dy­fi­ko­wać rejestr sys­te­mu Win­dows, aby ten samo­dziel­nie zamy­kał pro­gra­my, któ­re nie są auto­ma­tycz­nie zamy­ka­ne. W tym celu prze­cho­dzi­my do edy­to­ra reje­stru (START – >Uru­chom – >wpi­su­je­my rege­dit):

5.) W edy­to­rze reje­stru roz­wi­ja­my nastę­pu­ją­cą gałąź:

HKEY_USERS\.DEFAULT\CONTROL PANEL\DESKTOP

I odnaj­du­je­my war­tość: Auto­End­Ta­sks  otwie­ra­my ją dwu­kli­kiem i zmie­nia­my jej war­tość z 0 (zero) na 1

6.) Od teraz gdy jakiś pro­gram napo­tka pro­blem pod­czas zamy­ka­nia, zosta­nie auto­ma­tycz­nie zamknię­ty, a kom­pu­ter zosta­nie wyłą­czo­ny.

PODSUMOWANIE

Pro­gra­my, któ­re nie zamy­ka­ją się auto­ma­tycz­nie spra­wia­ją wie­le kło­po­tów. Doko­nu­jąc mody­fi­ka­cji reje­stru wszyst­kie wadli­we pro­gra­my będą zamy­ka­ne auto­ma­tycz­nie.

By | 2016-11-26T10:07:29+00:00 Luty 2nd, 2012|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |3 komentarze

3 komentarze

  1. Ola 19/03/2012 w 19:43- Odpowiedz

    Artu­s2007, to są świet­ne pora­dy. Napraw­dę wiel­kie dzię­ki:)

  2. proargi 9 plus 30/11/2012 w 11:34- Odpowiedz

    Bar­dzo faj­na pora­da, wty­pró­bo­wa­łem i dzia­ła!

  3. Phytolife 12/02/2014 w 11:11- Odpowiedz

    Dobra rzecz, pole­cam.

Zostaw komentarz