1 168 odsłony

Jak przyśpieszyć kopiowanie plików?

Dostrzegłeś, że kopiowanie plików na twoim komputerze trwa zbyt długo? Prędkość kopiowanych plików nagle spadła, a duże pliki zapisują się wieczność? Wypróbuj darmowy program o nazwie ExtremeCopy. Ta prosta w obsłudze aplikacja zastąpi systemowe okno kopiowania i co najważniejsze – działa w systemie Windows 7 i przyspieszy kopiowanie plików.

1. W pierw­szej kolej­no­ści musi­my pobrać pro­gram Extre­me­Co­py np. z tego por­ta­lu http://www.programosy.pl/program,dvd-to-dvd-copy.html

Na stro­nie wybie­ra­my, jaką wer­sję pro­gra­mu chce­my pobrać: 32bi­ty czy 64 bity. Pobie­ra­my wer­sję odpo­wied­nią do nasze­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go:extremecopy2. Pobra­ny plik insta­lu­je­my. Kre­ator insta­la­cji jest bar­dzo pro­sty i nie trze­ba go przed­sta­wiać, ponie­waż opie­ra się tyl­ko na kil­ku klik­nię­ciach i potwier­dze­niu kolej­nych okien insta­la­to­ra.

3. Na począ­tek war­to włą­czyć kon­fi­gu­ra­cję pro­gra­mu. Wła­cza­my go korzy­sta­jąc z ikon­ki na pul­pi­cie. Widzi­my ostrze­że­nie, któ­re infor­mu­je nas, w jaki spo­sób korzy­stać z apli­ka­cji. Kli­ka­my na przy­cisk Kon­fi­gu­ra­cja:

wersja-pro4. Mając otwar­te okien­ko z kon­fi­gu­ra­cją widzi­my sze­reg dostęp­nych tutaj opcji. Może­my wybrać język, jakim mamy się posłu­gi­wać – po pobra­niu spo­lsz­cze­nia dostęp­na jest wer­sja pol­ska opro­gra­mo­wa­nia, co znacz­nie uła­twia pra­cę. Dodat­ko­wo może­my zazna­czyć, czy okno pro­gra­mu ma być wciąż na wierz­chu, czy ma być zamknię­te po skoń­cze­niu kopio­wa­nia, a tak­że, czy aktu­ali­za­cje mają być spraw­dza­ne auto­ma­tycz­nie – co oka­zu­je się bar­dzo przy­dat­ne. Dzię­ki temu będzie­my na bie­żą­co z naj­now­szą wer­sją Exre­me­Co­py.

konfiguracja5. War­to przyj­rzeć się wszyst­kim opcjom i usta­wić wszyst­ko zgod­nie z wła­snym uzna­niem i wła­sną wygo­dą. Kli­ka­jąc na przy­cisk Pozy­cja star­to­wa może­my okre­ślić, w jakim miej­scu na ekra­nie będzie wyświe­tla­ne okno kopio­wa­nia pli­ków:

startowa

6. Zamy­ka­my pro­gram kli­ka­jąc na przy­cisk OK. Od tej chwi­li nie musi­my już go uru­cha­miać. Gdy będzie­my chcie­li sko­pio­wać wybra­ny przez nas pli­ki wystar­czy, że z menu kon­tek­sto­we­go wybie­rze­my opcjęwklej

 

wklej-menu

7. Teraz zoba­czy­my, że okno kopio­wa­nia zmie­ni­ło się – stan­dar­do­we okien­ko Win­dows zosta­ło zastą­pio­ne tym od pro­gra­mu Extre­me­Co­py. Wszyst­kie infor­ma­cje widzi­my na ekra­nie tj. czas, jaki upły­nął, jaki pozo­stał, czy pręd­kość:

extremecopy28. Dodat­ko­wym atu­tem tej apli­ka­cji jest moż­li­wość wstrzy­ma­nia i wzna­wia­nia kopio­wa­ne­go pli­ku. Więc w każ­dej chwi­li może­my zatrzy­mać kopio­wa­nia i wzno­wić je póź­niej np. gdy kopiu­je­my bar­dzo duży fol­der.

9. Jeśli prze­rwie­my ope­ra­cję nie zosta­nie ona auto­ma­tycz­nie zakoń­czo­na, lecz wyświe­tli się ostrze­że­nie. Teraz może­my sami zade­cy­do­wać, co w tej chwi­li zro­bić:

anuluj-kopiowanie10. War­to wypró­bo­wać pro­gram i spraw­dzić, czy w naszym sys­te­mie kopio­wa­nie pli­ków znacz­nie się popra­wi dzię­ki zasto­so­wa­nej apli­ka­cji.

By | 2016-11-26T10:07:16+00:00 Kwiecień 2nd, 2015|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz