1 376 odsłony

Jak przygotować projekt dla videohive.net?

Jeśli pla­nu­jesz swój pro­jekt wysłać do vide­ohi­ve musisz prze­strze­gać kil­ka zasad. W tym arty­ku­le przed­sta­wie moje doświad­cze­nie, opi­su­jąc wszyst­ko na przy­kła­do­wym pro­jek­cie, któ­ry będzie moż­na pobrać. Do tego wpi­su dołą­czę rów­nież przy­dat­ne lin­ki aby jak naj­le­piej wyczer­pać temat. Załóż­my więc że mamy już pro­jekt goto­wy do uplo­adu…

Uplo­ad
Tyl­ko dla zalo­go­wa­nych użyt­kow­ni­ków zadzia­ła przy­cisk Uplo­ad.
Jeśli nie masz jesz­cze kon­ta to prze­kie­ru­je Cię na głów­ną stro­nę videohive.net
Uplo­ad

1. Tytuł oraz Opis.

Twój pro­dukt powi­nien być tak nazwa­ny, aby jak naj­le­piej opi­sy­wał to co się w nim znaj­du­je. Musi­my pamię­tać o ewen­tu­al­nych klien­tach, któ­rym nale­ży uła­twić poszu­ki­wa­nie dobie­ra­jąc pre­cy­zyj­nie tytuł ani­ma­cji oraz jej opis. Enva­to przy­go­to­wa­ło kil­ka wska­zó­wek, któ­re przed uplo­adem nale­ży brać pod uwa­gę. W prze­ciw­nym przy­pad­ku pro­jekt zosta­nie odrzu­co­ny. Cza­sem nawet bez poda­nia przy­czy­ny odsy­ła­jąc nas do “naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych powó­dów odrzu­ce­nia pro­jek­tu”.

videohive
 • This is the File Name” – Zwiększ pierw­szą lite­rę każ­de­go sło­wa. Małe lite­ry są dopusz­czal­ne w takich sło­wach jak “of” i “an”.
 • Tem­pla­te with CMS” – Zawsze uży­waj wiel­kich liter gdy chcesz wpi­sać skró­ty lub akro­ni­my np XML czy PSD.
 • Word­Press Tem­pla­te” – Pamię­taj o ogól­nie przy­ję­tym nazew­nic­twie. W tym przy­pad­ku nie­po­praw­nie było by “Word press”. Jeśli twór­cy wymy­śli­li sobie “P” z dużej lite­ry i tak też się przy­ję­ło, to trze­ba tej for­my uży­wać rów­nież na VH. Innym przy­kła­dem jest “jQu­ery” a “Jqu­ery
 • THIS IS NOT ACCEPTABLE” – nie uży­waj caps lock’a.
 • this is also not accep­ta­ble” – tytuł z małych liter.
 • Beau­ti­ful File” or “The Best Tem­pla­te” – nie uży­waj słów opi­su­ją­cy pro­jekt jako “naj­lep­szy”, “naj­ład­niej­szy”. To wyłącz­nie two­ja opi­nia.
 • Use­r9909 – File Name” – nie nale­ży dołą­czać do tytu­łu nazwy użyt­kow­nik lub innych nie istot­nych infor­ma­cji.
 • Apple-like Design” – nie opi­suj do cze­go pro­jekt jest podob­ny. Skup się wyłącz­nie na tym czym jest.

Opis musi zawierać wszystkie informacje na temat załączonego głównego pliku “main_file.zip”.

 • Nie­stan­dar­do­we czcion­ki” – jeśli uży­wasz w pro­jek­cie nie­ty­po­wych czcio­nek np z ser­wi­su dafont.com to musisz podać lin­ka.
 • Pre­ren­de­ry” – pro­jek­ty przy­go­to­wu­je­my w After Effects. Jeśli uży­je­my ren­de­rów z pro­gra­mów 3D to trze­ba to napi­sać, gdyż klient za pomo­cą AE nie zedy­tu­je poli­go­nów.
 • Lin­ki zewnętrz­ne” — nie możesz umiesz­czać lin­ków do kon­ku­ren­cyj­nych usług, a nawet do two­jej stro­ny w opi­sie sprze­da­wa­ne­go przed­mio­tu. Na stro­nie wła­sne­go pro­fi­lu możesz to zro­bić.
 • Stock Pho­tos” — wstaw lin­ki do wyko­rzy­sta­nych w pro­jek­cie zdjęć/video, któ­re moż­na zaku­pić np na photodune.net, doty­czy to rów­nież pli­ków na licen­cji Cre­ati­ve Com­mons.
 • Forum wspar­cia” — jeśli pla­nu­jesz poma­gać swo­im klien­tom na zarzą­dza­nym przez sie­bie forum to wstaw do nie­go link.
 • Face­bo­ok etc.” — kon­ta spo­łecz­no­ścio­we są mile widzia­ne więc jeśli posia­dasz wstaw link.
 • W polu opi­su możesz korzy­stać z HTML.
 • Możesz doda­wać zdję­cia i lin­ki innych pro­jek­tów, któ­re już sprze­da­jesz na VH.
 • Aktu­ali­za­cje.
 • Nie wol­no pro­mo­wać usług z poza mar­ke­tu enva­to.

Przykładowy opis:

You Can See HD Pre­view of this Tem­pla­te Here

Pro­ject Featu­res:
 — Video tuto­rial are inc­lu­ded
 — No plug-ins / No Pre­Ren­ders
 — After Effects CS6 pro­ject
 — Easy to custo­mi­ze
 — Con­trol­ler lay­er inc­lu­ded
 — 7 Seconds Ani­ma­tion
 — Music track are not inc­lu­ded, i’ve used Evo­lving Logo $6

If you need help custo­mi­zing the pro­ject file, ple­ase con­tact me via my pro­fi­le page.
Ple­ase rate if you buy :)

Kompatybilność

Pro­jekt będzie bar­dziej atrak­cyj­ny jeśli będzie dostęp­ny rów­nież na star­sze wer­sje After Effects. War­to więc zadbać, aby moż­na było go edy­to­wać na CS4, CS5, CS5.5, CS6 i CC. Gdyż stwo­rzo­ny pro­jekt w CS6 nie będzie dzia­łał na CS4. Nie każ­dy ma CS6 więc, żeby dotrzeć do więk­szej licz­by klien­tów war­to o tym pomy­śleć.

2. Miniaturka.

Teraz trze­ba przy­go­to­wać kil­ka pli­ków, któ­re są nie­zbęd­ne do wyko­na­nia uplo­adu. Poza głów­nym pli­kiem .zip będzie­my teraz potrze­bo­wać ikon­kę, pod­gląd pro­jek­tu w jpg oraz pod­gląd video. Opi­sze na przy­kła­do­wym pro­jek­cie, stwo­rzo­nym na potrze­by tego blo­ga.

thumb

Miniaturka — upewnij się, że miniaturka dokładnie odzwierciedla twój projekt.

 • Roz­miar” – dopusz­czal­ny roz­miar w px to 80x80.
 • For­mat” – JPG, GIF lub PNG.
 • Nie możesz użyć zna­ków towa­ro­wych, logo­ty­pów innych firm czy zdjęć gwiazd.

3. Główny plik ZIP.

Zapisz swo­je pli­ki do fol­de­ru zip, w tym wszyst­kie instruk­cje. Upew­nij się, że pli­ki są zor­ga­ni­zo­wa­ne w spo­sób przej­rzy­sty i upo­rząd­ko­wa­ny.

Oczy­wi­ście zale­ży od pro­jek­tu co umie­ścisz w archi­wum ZIP. Nale­ży pamię­tać, że do fol­de­ru „foota­ge” wrzu­ca­my np fil­my czy pre­ren­de­ry. Przy­kła­do­we logo­ty­py czy pli­ki jpg moż­na umie­ścić w fol­de­rze „assets„.

Cho­dzi o porzą­dek, a nazew­nic­two widzia­łem róż­ne np „Sce­ne ele­ments„, czy popro­stu „LOGO„.

thumb

4. Preview Image (podgląd projektu w jpg).

 • Roz­miar” – Koniecz­nie utwórz pod­gląd pro­jek­tu w posta­ci obra­zu JPG o roz­mia­rze 590x300 px. Upew­nij się, że dokład­nie odzwier­cie­dla twój pro­dukt.
 • Dodat­ko­wo możesz umie­ścić wię­cej infor­ma­cji takich jak roz­dziel­czość, ile wer­sji pro­jekt posia­da itp.
 • Nie możesz użyć zna­ków towa­ro­wych, logo­ty­pów innych firm czy zdjęć gwiazd.

Uwaga

Enva­to dopusz­cza JPG dowol­nych roz­mia­rów w Gra­phi­cRi­ver (gra­fi­ka) oraz 3DO­ce­an (pro­jek­ty 3d). Nato­miast w Audio­Jun­gle (pli­ki dźwię­ko­we) nie wyma­ga pod­glą­du. Acti­ve­Den (pro­jek­ty flash) dopusz­cza pod­gląd obra­zu oraz pod­gląd na żywo w posta­wi­ci swf.5. Video Preview — podgląd video w formacie MP4 lub FLV.

Plik video trze­ba przy­go­to­wać w jed­nym z poda­nych w tytu­le for­ma­tach w roz­dziel­czo­ści 960x540 lub 640x360.
Moż­na dołą­czyć czo­łów­kę pre­zen­tu­ją­cą swój logo­typ pro­fi­lu na enva­to oraz kil­ka ujęć jak edy­to­wać pro­jekt.
Czy ten plik umie­ścić razem z pozo­sta­ły­mi w pli­ku ZIP?
Nie zna­la­złem na ten temat kon­kret­nych infor­ma­cji. Dzia­ły pomo­cy są czę­sto aktu­ali­zo­wa­ne. Dotych­czas robi­łem tak, że nie umiesz­cza­łem plik preview.flv w pacz­ce zip. Tyl­ko raz zda­rzy­ło mi się, że revie­wer (oso­ba sprawdzająca/akceptująca pro­jekt) pro­si­ła o popraw­kę w posta­ci dołą­cze­nia pli­ku pre­view do pacz­ki zip.

Pamię­taj o zna­ku wod­nym. Pomo­że to zapo­biec naru­sze­niu praw autor­skich oraz nie­au­to­ry­zo­wa­ne­mu uży­ciu pli­ku.
Enva­to przy­go­to­wa­ło dwie wer­sje, 640x360 oraz 960x540. Wybierz odpo­wied­ni i dopa­suj do swo­je­go pro­jek­tu.
Możesz dopa­so­wać water­mark uży­wa­jąc try­bów mie­sza­nia. Nie uży­waj ska­lo­wa­nia oraz rota­cji.
Pozo­staw go w ory­gi­nal­nej wiel­ko­ści.
Znak wod­ny jest już wyma­ga­ny tyl­ko wte­dy gdy two­rzysz video typu back­gro­und. 

Pobierz
Możesz pobrać dwa pli­ki png przy­go­to­wa­ne dla vide­ohi­ve. Oczy­wi­ście każ­da stro­na ma inne zna­ki wod­ne. Na blo­gu sku­piam się tyl­ko na VH.
Pobierz

Jaki powinien być bitrate exportowanego pliku FLV z after effects?

Kon­kre­tów nie zna­la­złem (jesz­cze). Sam usta­wiam na mini­mum 5000 Kbps dzię­ki temu plik video mało waży, ale nie jest dobrej jako­ści…
Myślę że moż­na zwięk­szyć wedle uzna­nia, pamię­ta­jąc że im lep­sza jakość tym dłu­żej pod­gląd pro­jek­tu będzie się wczy­ty­wał.

6. Wybieramy kategorie oraz atrybuty.

 • Wybierz odpo­wied­nią kate­go­rię swo­je­go pro­jek­tu.
 • Zaznacz “Yes” jeśli pro­jekt wyma­ga plu­gi­na.
 • Oznacz na któ­rych wer­sjach AE pro­jekt będzie dzia­łał bez pro­ble­mów.
 • Reso­lu­tion — wpisz roz­dziel­czość pro­jek­tu.
 • Pre­view Reso­lu­tion — roz­dziel­czość pod­glą­du pro­jek­tu.
 • File Size — napisz ile zaj­mu­je np w mb plik ZIP.

7. Tagi — otaguj swój projekt.

Znacz­ni­ki to świet­ny spo­sób aby okre­śli swój pro­jekt bar­dziej pre­cy­zyj­nie. Jest waż­ne, gdyż na vide­ohi­ve znaj­dziesz mnó­stwo podob­nych pro­jek­tów, a dzię­ki tagom możesz swój wyróż­nić. O czym trze­ba pamię­tać tagu­jąc swój pro­dukt?

 • Pisa­ne mały­mi lite­ra­mi.
 • Oddzie­lo­ne prze­cin­ka­mi.
 • Napi­sa­ne popraw­nie przy uży­ciu Stan­dard English.
 • Powin­ny odno­sić się do do pro­jek­tu, jego spe­cy­fi­ka­cji, moż­li­wo­ści zasto­so­wań itp.
 • Mak­sy­mal­nie użyj 15 tagów.
 • Mogą zawie­rać wię­cej niż jed­no sło­wo.
 • Nie nale­ży sto­so­wać te same tagi do wszyst­kich wysta­wio­nych pro­jek­tów. Sta­raj się być ory­gi­nal­ny.

circles, colorful, disk, flower, birds, rays, abstract, intro, logo, shape, opener, reveal

Moje tagi do pro­jek­tu Pixel Birds

8. Wiadomość dla recenzenta.

Jeśli w pro­jek­cie uży­łeś obra­zy, na któ­rych są roz­po­zna­wal­ne twa­rze lub pry­wat­ne loka­li­za­cje. Umieść te infor­ma­cje korzy­sta­jąc z goto­wych wzo­rów tutaj.

By | 2016-11-26T10:07:15+00:00 Wrzesień 2nd, 2015|Categories: News|Tags: , , , |1 komentarz

1 komenarz

 1. Marcin 24/11/2015 w 15:24- Odpowiedz

  Dzię­ki za arty­kuł. Jed­nak nie ma naj­waż­niej­sze­go jak roz­li­czać się z takie­go docho­du z Urzę­dem skar­bo­wym? Nigdzie w necie nie ma tego wyja­śnio­ne­go. Potrzeb­na jest dzia­łal­ność gospo­dar­cza ?

Zostaw komentarz