1 833 odsłony

Jak przenieść blog na inny serwer?

 

Gdy zamierzasz przenieść blog WordPress na inny serwer to musisz się odpowiednio do tego przygotować. W tym poradniku przedstawię kilka kroków, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby operacja przebiegła pomyślnie.

1. Eksport Bazy Danych

Zaczy­na­my od zalo­go­wa­nia się do php­My­Ad­min. Hasło oraz login znaj­dziesz w pane­lu admi­ni­stra­to­ra obec­ne­go hostin­go­daw­cy. Pamię­taj, że zawsze możesz podej­rzeć nazwę obec­nej bazy danych w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym wordpress’a. Cho­dzi tutaj o wp-config.php gdzie w wer­sach od 19 do 28 możesz zna­leźć te infor­ma­cje. Plik znaj­dziesz w głów­nych kata­lo­gu word­pres­sa na obec­nym ser­we­rze.

Ustawienia bazy danych

Gdy już się zalo­gu­jesz czas klik­nąć Two­ją bazę danych. W moim przy­pad­ku to “ipho­n3g” (tak, tak bez “e”;). To tyl­ko nazwa więc może się nazy­wać jak chcesz. Następ­nie eks­por­tu­je­my naszą bazę do pli­ku .sql czy­li tak jak na fil­mi­ku poni­żej.

Czy bez­piecz­nie jest poda­wać publicz­nie nazwę bazy danych? Nie. Poda­łem tyl­ko przy­kład.

2. Jak założyć bazę danych?

Czas zalo­go­wać się do pane­la admi­ni­stra­cyj­ne­go nowe­go ser­we­ra. W moim przy­pad­ku to hekko.pl gdzie poka­że na krót­kim fil­mi­ku jak zało­żyć bazę danych.

3. Kopiowanie plików wordpress’a

Teraz czas aby zalo­go­wać się na swój obec­ny ser­wer, aby sko­pio­wać pli­ki blo­ga. Użyj do tego file­zil­la lub total com­man­der. Cały kata­log word­press prze­ko­piuj na dysk twar­dy kom­pu­te­ra.
Następ­nie zedy­tuj plik wp-config.php aby wsta­wić nowe dane bazy, któ­rą wcze­śniej zało­ży­li­śmy. Czy­li zmie­niasz nazwę bazy, nazwę użyt­kow­ni­ka oraz hasło. Zakła­da­jąc że nowa baza danych już nie będzie tak samo się nazy­wa­ła.

Jest to ten sam plik, któ­re­go edy­cję poka­za­łem na scre­enie pierw­szym tego wpi­su.

4. Przekieruj katalog bloga na domenę.

W zależ­no­ści z jakie­go hostin­gu korzy­stasz musisz w pane­lu admi­na usta­wić dome­nę, któ­ra będzie Two­je­go blo­ga wyświe­tla­ła. Obec­nie korzy­sta­łeś ze sta­re­go ser­we­ra więc pew­nie tam mia­łeś też dome­nę. Co możesz zro­bić?
Wyde­le­go­wać ją — prze­kie­ro­wać DNSy aby poja­wi­ła się na nowym ser­we­rze, lecz fak­tu­ry dalej będziesz pła­cił sta­re­mu hostin­go­daw­cy.
Możesz też dome­nę trans­fe­ro­wać do nowe­go hostin­gu lecz zaj­mie to nawet do 30h i musi być udo­ku­men­to­wa­ne odpo­wied­nim pro­to­ko­łem. Wię­cej info udzie­li już hostin­go­daw­ca.

5. Import bazy danych.

Gdy już masz dome­nę, któ­ra wska­zu­je na Twój kata­log word­press czas zaim­por­to­wać bazę danych. Wcze­śniej ją eks­por­to­wa­li­śmy więc teraz czas zała­do­wać do nowo utwo­rzo­nej.

6. Podsumowanie.

Jeśli każ­dy krok wyko­na­łeś popraw­nie to Twój blog powi­nien dzia­łać już na nowym ser­we­rze pod dome­ną, na któ­rej dzia­łał dotych­czas. Jeśli masz jakieś wąt­pli­wo­ści to pisz w komen­ta­rzach. Chęt­nie pomo­gę.

By | 2016-11-26T10:07:23+00:00 Styczeń 10th, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. Piotr 04/03/2015 w 13:19- Odpowiedz

  A jak prze­nieść tyl­ko nie­któ­re kata­lo­gi do nowe­go blo­ga?
  Z poznajpana.pl wyod­ręb­ni­łem jed­ne­go auto­ra do osob­ne­go blo­ga austin-sparks.pl
  Jak wygod­nie i bez­piecz­nie prze­nieść tyl­ko nie­któ­re kata­lo­gi… z jed­ne­go do dru­gie­go miej­sca?

  • slasho 04/03/2015 w 16:08- Odpowiedz

   To zale­ży, któ­re kata­lo­gi chcesz prze­nieść. Jeśli cho­dzi o wygo­dę to oso­bi­ście pre­fe­ru­ję fil­le­zil­la.

Zostaw komentarz