29 056 odsłony

Jak odzyskać zapomniane hasło do biosu

Jeśli masz kom­pu­ter z zablo­ko­wa­nym dostę­pem do bio­su poprzez hasło lub np usta­wi­łeś je przy­pad­ko­wo (nie zna­jąc się na rze­czy) to ten porad­nik jest wła­śnie dla Cie­bie.  Powiem Ci w kil­ku bar­dzo pro­stych kro­kach, jak to hasło odzy­skać. Jak dobrze wie­my, dostęp do bio­su jest nam potrzeb­ny np do zain­sta­lo­wa­nia sys­te­mu, a gdy mamy hasło i nie mamy usta­wio­ne­go star­tu z pły­ty to sys­te­mu nie zain­sta­lu­je­my. Zapra­szam do lek­tu­ry.

1.)Pierw­szym kro­kiem jest zaopa­trze­nie się w odpo­wied­ni pro­gram. Nosi on nazwę Cmo­sPwd. Znaj­dzie­my go np TUTAJ. Po pobra­niu pro­gra­mu roz­pa­ko­wu­je­my go np na pul­pit.

2.)Teraz uru­cha­mia­my wiersz pole­ceń (czy­li Uru­chom w menu Start) i wpi­su­je­my pole­ce­nie cmd (wiersz pole­ceń). Musi­my teraz za pomo­cą wier­sza pole­ceń przejść do nasze­go pro­gra­mu. Doko­na­my tego za pomo­cą komen­dy cd . W moim przy­kła­dzie apli­ka­cja zosta­ła wypa­ko­wa­na na dysk C do fol­de­ru Nowy. Czy­li ścież­ka w wier­szu pole­ceń wyglą­da nastę­pu­ją­co: cd C:\nowy\ (zamiast nowy podać nale­ży nazwę swo­je­go fol­de­ru).

3.)Następ­nie cią­gle będąc w wier­szu pole­ceń wpi­su­je­my pole­ce­nie ioperm -i i wci­ska­my Enter. Pro­gram przej­dzie do dzia­łań (nic nie zoba­czy­my, to usłu­ga w tle). Wpi­su­je­my jesz­cze komen­dę cmo­spwd_no­wy i wci­ska­my Enter.

4.)Apli­ka­cja przej­dzie do wyszu­ki­wa­nia hasła nasze­go bio­su. Jak widać w przy­kła­dzie na poniz­szym scre­enie nie zosta­ło wykry­te żad­ne hasło:

PODSUMOWANIE

Sztucz­ka oka­zu­je się przy­dat­na dla wszyst­kich posia­da­czy kom­pu­te­rów z zapo­mnia­nym hasłem lub dla tych, co kupi­li kom­pu­ter z zablo­ko­wa­nym bio­sem.

By | 2016-11-26T10:07:53+00:00 Kwiecień 28th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |22 komentarze

22 komentarze

 1. Daniel 15/07/2010 w 22:02- Odpowiedz

  Zakla­da­jac, ze jesli ktos zalo­zy haslo na BIOS i nie pamie­ta to raczej nie wla­czy sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go a tutaj musi­my sko­rzy­stac z kon­so­li w win­dow­sie. Czy­li i tak musi­my sie dostac do sys­te­mu. Nie wiem po co to komu, chy­ba dla ludzi, kto­rzy maja fizycz­ny dostep do kom­pa oso­by, kto­ra swo­je dane pru­bu­je w ten spo­sob chro­nic.

 2. Artus2007 18/07/2010 w 20:42- Odpowiedz

  Źle rozu­miesz. Bios możę być zablo­ko­wa­ny w ten spo­sób, że gdy do nie­go wej­dziesz, to nic nie zro­bisz. A kom­pu­ter odpa­lisz nor­mal­nie. Mylisz poję­cia mię­dzy blo­ka­dą bio­su a kom­pu­te­ra.

  • Grzegorz 02/08/2011 w 00:33- Odpowiedz

   no dobrze, a co z win 7, bo wyska­ku­je mi błąd SCMa­na­ger func­tion call failed?

 3. Bladefist 19/11/2010 w 14:11- Odpowiedz

  Dzie­ki szu­ka­lem odpo­wie­dzi przez 2 lata

  • adam. 09/11/2011 w 11:32- Odpowiedz

   Mam wła­śnie pro­blem z wej­ściem do bios ktoś zało­żył hasło. Zro­bi­łem wszyst­ko jak powy­żej i w tym polu gdzie powin­no poja­wić się hasło poka­zu­je mi tyl­ko [ ] [ ] [ ] [ ] nie wiem co dalej robić sie­dzę już na tym hasłem dru­gi dzień

 4. Tengu81 15/04/2012 w 18:04- Odpowiedz

  Dobra, a co jeśli komp się nie odpa­la, a dokład­nie nie ładu­je się win­dows a na bio­sie jest hasło? To wła­śnie to co napi­sał na górze Daniel. Ja mam taki pro­blem, mojej dziew­czy­nie nawa­lił sys­tem i nie chce się zała­do­wać, a prze­in­sta­lo­wać go nie mogę bo ma hasło na bio­sie któ­re­go nie pamię­ta. Pomo­cy, jak odzy­skać lub omi­nąć hasło bio­sa bez wier­sza pole­ceń win­dows?

  • slasho 15/04/2012 w 18:18- Odpowiedz

   Jesz­cze taka sytu­acja mnie nie spo­tka­ła, zawsze moż­na spró­bo­wać wycią­gnąć bate­rię z pły­ty głów­nej i bios powi­nien się zre­se­to­wać do usta­wień fabrycz­nych (data, godzi­na), nie mam pew­no­ści czy hasło też…

 5. Tengu81 15/04/2012 w 18:26- Odpowiedz

  Tak, pomo­gło, hasło zre­se­to­wa­ne. Dzię­ki za pomoc

 6. FiNBE 07/08/2012 w 16:01- Odpowiedz

  A kto mi pomo­że ? Nie dzia­ła mi komen­da IOPERM-I.
  POMOCY :D

 7. Damian 26/11/2012 w 10:49- Odpowiedz

  Gdy wpi­su­je komen­dy ioperm -i i cmo­spwd_fol­der. pisze mi : Nazwa “ioperm” nie jest roz­po­zna­wal­na jako pole­ce­nie wewnętrz­ne lub zewnetrz­ne, pro­gram wyko­ny­wal­ny lub plik wsa­do­wy.

  CO ROBIĆ ?!

 8. Piotr 23/12/2012 w 16:12- Odpowiedz

  Witam. Mam pro­blem z BIOS‘em. Mówiąc dokład­niej mam nało­żo­ne hasło, a chcę posta­wić sys­tem na nowo (to zosta­wiam na póź­niej). Pró­bo­wa­łem Pana pro­gra­mem, ale gdy wpi­su­ję komen­dę ioperm-i wyska­ku­je mi komu­ni­kat, że “nie jest roz­po­zna­wal­ny”. Pro­szę o pomoc, gdyż nawet nie potra­fię zro­bić for­ma­tu bez pły­ty. Lap­top Toshi­ba Satel­li­te Pro L650.

 9. Civil 20/01/2013 w 21:00- Odpowiedz

  w lap­to­pach: flash’uje bios i hasło zni­ka, ale żeby to zro­bić, to trze­ba wycią­gnąc bate­rię na 3 – 5 minut, póź­niej wło­żyć bate­rię, włą­czyć lap­ka i uru­cho­mić nowy bios z wcze­śniej przy­go­to­wa­niej pły­ty cd/dvd. jak coś, to pisz­cie z pro­ble­ma­mi :)

  • Robix Walicki 17/12/2013 w 02:59- Odpowiedz

   Witam!
   Cz znasz jakiś spo­sób zn zre­se­to­wa­nie hasła bios na Toshi­ba M400 ?
   Odłą­cze­nie bate­rii na całą noc nie pomo­gło :(

 10. Bodzio 01/11/2014 w 00:19- Odpowiedz

  U mnie tak samo jak u Damia­na.
  Czy­li autor coś nie do koń­ca wyka­zał.
  Uru­cha­miam pole­ce­nie cmd jako admin i resz­tę wpi­su­ję jak u auto­ra — i dupa bla­da.

 11. artur 02/11/2014 w 12:09- Odpowiedz

  Bodzio, jakie­go uży­wasz sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go ?

 12. sir_STARy 13/05/2015 w 15:04- Odpowiedz

  Bez sen­su ten tuto­rial, “jak odzy­skac zapo­mnia­ne hasło bios” cały opis spro­wa­dza się do kon­klu­zji, że hasło nie zosta­ło zna­le­zio­ne i ta “sztucz­ka” — {debil­ne okre­sle­nie dla tych wypo­cin} “Sztucz­ka oka­zuje się przy­datna dla wszyst­kich posia­da­czy kom­pu­te­rów z zapo­mnia­nym hasłem lub dla tych, co kupi­li kom­pu­ter z zablo­ko­wa­nym bio­sem” Jaka sztucz­ka? Mia­łeś poka­zać jak odzy­skać hasło a nie, że go nie zna­le­zio­no i że to sztucz­ka. Nigdy wię­cej nie pisz porad.

 13. Artus2007 13/05/2015 w 16:53- Odpowiedz

  sir_STA­Ry dla­cze­go uwa­żasz, że pora­da jest bez sen­su i od razu kry­ty­ku­jesz? Jakoś oso­by wyżej z niej sko­rzy­sta­ły i widać pozy­tyw­ne wyni­ki więc nadal nie rozu­miem two­jej opi­nii. Jeśli coś ci nie odpo­wia­da to napisz wyja­śni­my to. Jeśli masz zastrze­że­nie i widzisz błę­dy — poin­for­muj.
  A tak na mar­gi­ne­sie — to, czy będę pisać pora­dy, czy też nie — nie zale­ży to od Cie­bie w żad­nym stop­niu.

 14. Mateusz 18/08/2015 w 13:04- Odpowiedz

  Przy wpi­sy­wa­niu ioperm -i dosta­ję infor­ma­cje “Nazwa ‘ioperm’ nie jest roz­ozna­wa­na jako pole­ce­nie wewnętrz­ne lub zewnętrz­ne, pro­gram wyko­ny­wal­ny lub blik wsa­do­wy. Jak mogę odzy­skać hasło Bio­su w takim razie?

 15. Mario 18/10/2015 w 11:03- Odpowiedz

  Mam pro­blem. Lapek HP 620. Wyma­ga­na jest wymia­na sys­te­mu, nawa­lił i się nie uru­cha­mia. Rein­sta­la­cja wyma­ga dostę­pu do bio­su, ale poja­wia się sło­wo klucz“hasło”. Nic nie dzia­ła, wyję­cie bate­rii nawet na dobę też nie poma­ga. Co dalej?? :(

 16. Iza 02/11/2015 w 20:29- Odpowiedz

  witam, mam pro­blem z Toshi­ba Satel­li­te, przy włą­cza­niu poja­wia się “Enter Pas­sword” , prosz­zę o pomoc..

  • Dariusz 14/11/2015 w 16:16- Odpowiedz

   Hmm może spró­buj wycią­gnąć bate­rie lub zasto­so­wać się do obec­nych tu wska­zó­wek.

 17. sir_STARy 18/01/2016 w 00:58- Odpowiedz

  To może się przy­dać posia­da­czom lap­to­pów, pro­szę nie suge­ro­wać się tytu­łem, dzia­ła na więk­szo­ści lap­to­pów bez UEFI, wystar­czy w okien­ku “bios gene­ra­tor tool” wpi­sać ciąg zna­ków wyświe­tlo­nych po nie­uda­nym poda­niu hasła i naci­snąc “gene­ra­te” pro­gram wyge­ne­ru­je hasło, któ­re wpi­su­je­my w bio­sie.
  http://www.tech-faq.com/reset-ibm-thinkpad-bios-password.html

Zostaw komentarz