17 161 odsłony

Jak odczytać Blue Screen?

Każdego z nas spotkała pewnie nie miła sytuacja związana z tzw. Ekranem Śmierci, potocznie zwanym BSOD (Blue Screen Of Death). Prawie zawsze możemy poradzić sobie z takim problemem, odczytując kod z niebieskiego ekranu i przeszukując Internet znaleźć rozwiązanie. Co jednak, jeśli BSOD posiada „ubogie” informacje lub co gorsza nie chce się wyświetlić na ekranie? Z pomocą przychodzi nam program od Microsoft – Debugging Tools. Ten niewielki, ale za do darmowy program pomoże nam w rozwiązaniu naszych problemów z BSOD.

1. Na początek zobaczmy, w jakim katalogu system zapisuje zrzuty z błędami, czyli pliki .dmp

War­to też odha­czyć opcję auto­ma­tycz­ne­go uru­cha­mia­nia sys­te­mu w razie wystą­pie­nia błę­du – pomo­że nam to w dodat­ko­wej ana­li­zie pro­ble­mu. Przy­kład opar­ty jest na sys­te­mie Win­dows 7, lecz w sys­te­mie Win­dows XP oraz Win­dows 8 wyglą­da to nie­mal iden­tycz­nie. Prze­cho­dzi­my kolej­no do:

Panel Sterowania\System i zabezpieczenia\System i kli­ka­my na Zaawan­so­wa­ne usta­wie­nia sys­te­mupo lewej stro­nie okna. Teraz usta­wia­my wszyst­ko tak, jak na poniż­szym scre­enie –

Klik na zakład­kę Zaawan­so­wa­ne > Usta­wie­nia > Odha­cza­my Auto­ma­tycz­nie uru­chom ponow­nie > wybie­ra­my Mały zrzut pamię­ci. Ścież­ka doce­lo­wa, któ­ra poda­na jest niżej okre­śla nam miej­sce, gdzie sys­tem zapi­su­je zrzu­ty. U mnie jest to ścież­ka C:\Windows\Minidump

minidump

2. Gdy wszystkie właściwości są już przez nas ustawione (lub sprawdzone, jeśli wszystko się zgadzało) to przyszedł czas na pobranie właściwego programu. Narzędzie Debugging Tools możemy pobrać ze strony Microsoftu:

http://msdl.microsoft.com/download/symbols/debuggers/dbg_x86_6.11.1.402.msi

3. Instalacja jest bardzo prosta i opiera się tylko na potwierdzeniach komunikatów instalatora, więc opisywać jej nie trzeba. Nie musimy zmieniać nawet ścieżki instalacyjnej, więc lepiej wybrać instalacje automatyczną. Gdy program zostanie zainstalowany, jako ikona nie ukaże się na pulpicie. Otwieramy menu START i tam odnajdujemy plik:

minidump2

4. Uruchamiamy narzędzie. Widok nie powinien odstraszać nowego użytkownika, ponieważ okno jest zdecydowanie puste:

windbg

5. Skupmy się teraz na wczytaniu zapisanego błędu do programu.

W tym celu kli­ka­my kolej­no na File à Open Crash Dump

crashdump

Otwo­rzy się okno poma­ga­ją­ce odna­leźć pli­ki .dmp Uda­je­my się więc do kata­lo­gu, któ­ry mie­li­śmy okre­ślo­ny w zakład­ce Uru­cha­mia­nie i odzy­ski­wa­nie (patrz pkt.1 arty­ku­łu) i otwie­ra­my plik. Jego nazwa z regu­ły skła­da się z daty, cza­sem może zawie­rać godzi­nę (w now­szych sys­te­mach). Już wyja­śniam – dla przy­kła­du BSOD poja­wił się 3 mar­ca 2014 roku. Dla przy­kła­du plik będzie nosił nazwę: 030314-numer BSOD np. 1:

minidump4

Na pyta­nie zada­ne przez pro­gram odpo­wia­da­my sta­now­czo NIE (NO):

6. Wyświetlony log.

Teraz mamy dwa moż­li­we wyj­ścia z sytu­acji: może­my podać wyświe­tlo­ny log z pro­gra­mu na jakimś forum kom­pu­te­ro­wym, gdzie powin­ni nam pomóc lub poszu­kać roz­wią­za­nia na wła­sną rękę. Jeśli czu­je­my się na siłach, aby pro­blem roz­wią­zać same­mu, przyj­rzyj­my się wczy­ta­ne­mu pli­ko­wi:

dump

Nas inte­re­su­je tekst zazna­czo­ny na czer­wo­no znaj­du­ją­cy się po linij­ce Bug­check Ana­ly­sis.

Jest to kod Blue Scre­en, któ­re­go zna­cze­nie powin­ni­śmy poszu­kać w Inter­ne­cie. War­to prze­su­nąć jesz­cze suwa­kiem wynik rapor­tu na sam dół – tam znaj­du­je się nazwa pli­ku, któ­ry spo­wo­do­wał wystą­pie­nie wła­śnie tego błę­du:

Teraz, gdy posia­da­my już wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje powin­ni­śmy poczy­tać w Inter­ne­cie o wystą­pie­niu tych błę­dów, oraz o tym, jak sobie z nimi pora­dzić. Albo pora­dzić się oso­by, któ­ra zna się na rze­czy (wspo­mi­na­łem o tym wyżej).

By | 2016-11-26T10:07:25+00:00 Maj 5th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz