1 743 odsłony

Jak odblokować zablokowany Wiersz polecenia?

Wiersz pole­ce­nia może zostać zablo­ko­wa­ny przez admi­ni­stra­to­ra sie­ci, wirus kom­pu­te­ro­wy czy inną nie­po­żą­da­ną apli­ka­cję (oso­bę). Tak zablo­ko­wa­ny wiersz może­my w łatwy spo­sób odblo­ko­wać — może się oka­zać, że aku­rat będzie nam potrzeb­ny.

1.) Prze­cho­dzi­my do Edy­to­ra reje­stru (START – >Uru­chom – >rege­dit):

2.) Odnaj­du­je­my nastę­pu­ją­cy klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System.

3.) Teraz po pra­wej stro­nie edy­to­ra (bia­łe pole) odnaj­du­je­my war­tość Disa­bleCMD — kli­ka­my Edycja/Usuń, a następ­nie na Tak. Następ­nie odnaj­du­je­my kolej­ny klucz i powta­rza­my tą samą pro­ce­du­rę, co wyżej:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Poli­cy Objects\Nazwa kon­ta użytkownika\User\Software\Policies\Microsoft\Windows

4.) Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Od tej chwi­li Wiersz pole­ce­nia ponow­nie zacznie dzia­łać. Poniż­sze zdję­cie przed­sta­wia, jak wyglą­da zablo­ko­wa­ny Wiersz pole­ce­nia w Win­dows Vista:

Sztucz­ka dzia­ła popraw­nie w każ­dej wer­sji sys­te­mu Win­dows. Przy­kład opar­ty na sys­te­mie Win­dows Vista.

PODSUMOWANIE

Odblo­ko­wa­nie Wier­sza pole­ce­nia jest bar­dzo pro­ste. Nie musi­my uży­wać żad­nych pro­gra­mów do tego, aby go uak­tyw­nić. War­to też zabez­pie­czyć kom­pu­ter prze szkod­ni­ka­mi kom­pu­te­ro­wy­mi — jeśli jeste­śmy jedy­ny­mi użyt­kow­ni­ka­mi kom­pu­te­ra, nasz Wiersz moze zostać zablo­ko­wa­ny głów­nie przez wiru­sy kom­pu­te­ro­we.

By | 2016-11-26T10:07:30+00:00 Grudzień 29th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz