13 619 odsłony

Jak odblokować porty w routerze?

Z pew­no­ścią chcia­łeś kie­dyś stwo­rzyć swój wła­sny ser­wer dla gier sie­cio­wych. Jeśli nie posia­da­my route­ra to spra­wa jest pro­sta, ponie­waż prak­tycz­nie każ­dy ser­wer powi­nien być widocz­ny dla innych użyt­kow­ni­ków. Nato­miast posia­da­cze route­rów mają to tro­chę utrud­nio­ne, ponie­waż prze więk­szo­ści urzą­dzeń trze­ba odblo­ko­wać por­ty dla poszcze­gól­nych gier. Odblo­ko­wy­wa­nie por­tów nosi nazwę FORWARDING – może oka­zać się on przy­dat­ny tak­że dla nie­któ­rych pro­gra­mów np. dla asy­sten­tów obie­ra­nia (Bit­Co­met, Emu­le itd.).

 1. Aby odblo­ko­wać por­ty nie potrze­bu­je­my żad­ne­go spe­cjal­ne­go opro­gra­mo­wa­nia. Całość prze­pro­wa­dza­na jest w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej. W moim przy­pad­ku jest to Router D-Link DIR-615
 2. W pasku adre­so­wym prze­glą­dar­ki wpi­su­je­my adres IP nasze­go urzą­dze­nia. IP może­my zna­leźć w Inter­ne­cie lub w instruk­cji nasze­go sprzę­tu. W przy­pad­ku route­ra D-Link adres IP to 168.0.1d-link1
 3. Wpi­sa­ny adres zatwier­dza­my ente­rem – zoba­czy­my panel logo­wa­nia do usta­wień. Wpi­su­je­my hasło i login. Dane te zawar­te są w instruk­cji nasze­go route­ra (o ile nie zmie­nia­li­śmy je na swo­je wła­sne):admin
 4. Prze­cho­dzi­my kolej­no do zakład­ki Advan­ced, a następ­nie kli­ka­my kar­tę Port For­war­ding. Usta­wie­nia te mogą się nie­znacz­nie róż­nić w innych route­rach, acz­kol­wiek musi­my odszu­kać pozy­cje o nazwie Port For­war­ding:port-forwarding
 5. Wyświe­tli nam się teraz tabe­la, w któ­rej musi­my uzu­peł­nić nie­zbęd­ne dane:

NAME – nazwa gry/programu

Appli­ca­tion name – jeśli pro­gram znaj­du­je się na liście, może­my go wybrać (jeśli nie ma – wpi­su­je­my w pole tak, jak napi­sa­łem wyżej)

PORT – poda­je­my port gry, któ­rą chce­my odblo­ko­wać

Pro­to­col – pro­to­kół naj­le­piej usta­wić na BOTH, aby dzia­łał w obie stro­ny (wysy­ła­nie i odbie­ra­nie)

W miej­sce IP Address musi­my wpi­sać swój numer IP (nie IP route­ra!). Dodat­ko­wo pozy­cję, któ­rą wypeł­nia­my zazna­cza­my uprzed­nio ptasz­kiem:

list

 • W ten sam spo­sób uzu­peł­nia­my dane dla kolej­nych gier/programów, któ­re chce­my odblo­ko­wać. Po zapi­sa­niu zmian wystar­czy zamknąć prze­glą­dar­kę – por­ty zosta­ły odblo­ko­wa­ne.

 

Skąd mam wziąć por­ty gier i pro­gra­mów? Takich infor­ma­cji powin­ni­śmy poszu­kać w Inter­ne­cie na stro­nach z opro­gra­mo­wa­niem lub na forach z gra­mi kom­pu­te­ro­wy­mi.

 

By | 2016-11-26T10:07:24+00:00 Listopad 3rd, 2014|Categories: hardware, News|Tags: , , , |4 komentarze

4 komentarze

 1. […] Na blo­gu opi­sy­wa­li­śmy już spo­soby prze­kie­ro­wy­wa­nia por­tów na mode­lu dlink oraz […]

 2. ... 18/06/2015 w 19:01- Odpowiedz

  Gow­no nie dzia­la

 3. artur 22/06/2015 w 10:25- Odpowiedz

  Ale co ci nie dzia­ła? Nie ma polu­bie­nia, czy­li nie otwo­rzy­łeś pora­dy do koń­ca. I zapew­niam, że wszyst­ko dzia­ła bo sam odblo­ko­wy­wa­łem w ten spo­sób por­ty n do FIFA czy CS

 4. Jasiek 01/11/2015 w 20:50- Odpowiedz

  Jak wpi­su­je adres w inter­ne­cie wyska­ku­je że nie odna­le­zio­no stro­ny :(

Zostaw komentarz