7 787 odsłony

Jak naprawić uszkodzone archiwum rar?

Czy poja­wia Ci się cza­sem przy roz­pa­ko­wy­wa­niu pli­ków .rar błąd CRC? Jeśli tak to ten wpis powi­nien się przy­dać. Win­Rar to bar­dzo popu­lar­ny pro­gram do kom­pre­sji danych i więk­szość pli­ków jest wła­śnie pako­wa­na w tym for­ma­cie. Nie­ste­ty pod­czas pako­wa­nia lub umiesz­cza­nia paczek na ser­we­rze two­rzą się też błę­dy, widocz­ne dopie­ro przy roz­pa­ko­wy­wa­niu archi­wów. Pro­gram jest wypo­sa­żo­ny w funk­cje napra­wy uszko­dzo­nych par­tów ale czy to dzia­ła?

kliknijUda­ło mi się zna­leźć plik, a kon­kret­niej part, przy któ­rym całość nie chce się roz­pa­ko­wać, gdyż wła­śnie w tej czę­ści jest błąd. Pozo­sta­je nam tyl­ko sko­rzy­stać z opcji, któ­rą ofe­ru­je win­rar czy­li napraw archi­wum. Waż­ne jest aby całość posia­da­ła dane napraw­cze, to dzię­ki nim jest szan­sa, że uda się pro­blem wyeli­mi­no­wać. Więc kli­ka­my na nasz part i prze­cho­dzi­my do pro­gra­mu. Robi­my dokład­nie to co na scre­enie.

Pro­gram zapy­ta gdzie umieść napra­wio­ny part i roz­pocz­nie odzy­ski­wa­nie danych napraw­czych.

win1

Jeże­li wszyst­ko pój­dzie dobrze to każ­dy z uszko­dzo­nych sek­to­rów powi­nien być odzy­ska­ny. Nato­miast part goto­wy do roz­pa­ko­wa­nia.

Domy­ślam się, że spo­sób przed­sta­wio­ny w tym wpi­sie jest oczy­wi­sty i pew­nie więk­szość go zna, ale nie­ste­ty nie zawsze dzia­ła. Dla­te­go jeże­li macie jakieś inne spo­so­by na błę­dy CRC itp. to pisz­cie w komen­ta­rzach.

By | 2016-11-26T10:07:57+00:00 Listopad 1st, 2009|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz