2 073 odsłony

Jak naprawić pliki exe?

Masz pro­blem z pli­ka­mi .exe i nie otwie­ra­ją się one tak, jak powin­ny? Czę­sto przy róż­nych mani­pu­la­cjach w sys­te­mie Win­dows może się zda­rzyć tak, że pli­ki z roz­sze­rze­niem .exe będą się otwie­ra­ły np. w pro­gra­mie Word Pad, Notat­nik lub w ogó­le nie będą się otwie­ra­ły. Jeśli spra­wy z wiru­sa­mi mamy wyklu­czo­ne może się oka­zać, że pro­blem tkwi w reje­strze Win­dows.

1. Jeśli pod­czas pró­by otwar­cia dowol­nej apli­ka­cji ujrzysz jakiś komu­ni­kat, któ­ry unie­moż­li­wia jego otwar­cie lub wska­zu­je, aby wybrać pro­gram do jego otwar­cia powin­ni­śmy poszu­kać przy­czy­ny w reje­strze. Przy otwie­ra­niu pli­ku może­my napo­tkać takie okno:
nieznany-plik
2. Prze­cho­dzi­my do reje­stru sys­te­mu Win­dows. Wci­ska­my Logo Win­dows + R i okien­ku wpi­su­je­my rege­dit po czym wci­ska­my enter:
regedit

3. Gdy rejestr zosta­nie otwar­ty musi­my przejść do nastę­pu­ją­ce­go klu­cza:
HKEY_CLASSES_ROOT\.exe
Po pra­wej stro­nie zoba­czy­my war­to­ści. Tą o nazwie (Domyśl­na) edy­tu­je­my i zmie­nia­my jej war­tość z (Domyśl­na) na exe­fi­le:

exefile4. Potwier­dza­my okno i odnaj­du­je­my kolej­ny klucz:
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command

command

5. Po pra­wej stro­nie zoba­czy­my kolej­ne war­to­ści. Odnaj­du­je­my pono­wie tą o nazwie (Domyśl­ny) i edy­tu­je­my jej war­tość. Wpi­su­je­my taką war­tość: “%1” %*
Jeśli oka­że się, że war­tość taka jest już wpi­sa­na to po pro­stu ska­suj­my ją i wpisz­my ponow­nie. Może się oka­zać, że to brak nazwy war­to­ści exe­fi­le powo­do­wał błąd z otwie­ra­niem pli­ków wyko­ny­wal­nych.

edytowanie-ciagu6. Zamy­ka­my rejestr i uru­cha­mia­my kom­pu­ter ponow­nie. Sprawdź­my, czy pli­ki wyko­ny­wa­ne .exe uru­cha­mia­ją się popraw­nie. Wszyst­ko powin­no być już w porząd­ku.

By | 2016-11-26T10:07:15+00:00 Kwiecień 21st, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz