12 897 odsłony

Jak naprawić bufor wydruku?

Pod­czas czę­ste­go dru­ko­wa­nia doku­men­tów czy zdjęć pew­nie nie raz zda­rzy­ła Ci się taka sytu­acja, że doku­ment cze­kał w kolej­ce, a Ty nie mogłeś ani go usu­nąć, ani nic dalej wydru­ko­wać. W takiej sytu­acji jedy­nym wyj­ściem oka­zać się może restart kom­pu­te­ra. Ale co zro­bić, jeśli aku­rat nie może­my do restar­tu dopu­ścić, ponie­waż mamy w uży­ciu waż­ne dane? Z pomo­cą tego porad­ni­ka dowiesz się, jak wyczy­ścić bufor wydru­ku bez potrze­by restar­to­wa­nia kom­pu­te­ra.

NAPRAWA (CZYSZCZENIE) BUFORA WYDRUKU PRZY POMOCY services.msc

1.) Prze­cho­dzi­my do menu START – >Uru­chom – >wpi­su­je­my services.msc . Zobacz­my okien­ko Usług lokal­nych nasze­go sys­te­mu. Po pra­wej stro­nie odnaj­du­je­my Bufor wydru­ku, kli­ka­my na wpis PPM i wybie­ra­my Zatrzy­maj:

2.) Usłu­ga zosta­ła wyłą­czo­na (zre­star­to­wa­na). Teraz ponow­nie ją włą­cza­my — PPM i Uru­chom.

NAPRAWA (CZYSZCZENIE) BUFORA WYDRUKU POPRZEZ WIERSZ POLECEŃ

Ope­ra­cji może­my rów­nież doko­nać poprzez Wiersz pole­ceń. Meto­da ta jest szyb­sza, a rezul­ta­ty są takie same.

1.) Prze­cho­dzi­my do Wier­sza pole­ceń (Wszyst­kie pro­gra­my – >Akce­so­ria – >Wiersz pole­ce­nia).

2.) Wpi­su­je­my nastę­pu­ją­ce pole­ce­nie:

net stop spooler

net start spooler

Naj­pierw wpi­su­je­my pierw­sze pole­ce­nie, a następ­nie dru­gie w celu uru­cho­mie­nia zatrzy­ma­nej usłu­gi.

3.) Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Od tej chwi­li nie powin­no już być pro­ble­mów z dru­ko­wa­niem.

PODSUMOWANIE

Napra­wa bufo­ra wydru­ku jest bar­dzo dobrym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re dru­ku­ją bar­dzo dużo doku­men­tów. Z pew­no­ścią oso­by, któ­re mają czę­sto pro­ble­my z dru­ko­wa­niem rów­nież wyko­rzy­sta­ją przed­sta­wio­ną meto­dę.

By | 2016-11-26T10:07:37+00:00 Kwiecień 18th, 2011|Categories: News, Other|Tags: , , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. M 23/05/2016 w 08:56- Odpowiedz

    “Ale co zro­bić, jeśli aku­rat nie może­my do restar­tu dopu­ścić, ponie­waż mamy w uży­ciu waż­ne dane?”
    VS.
    “3.) Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter.”

    Czyż­by nie­kon­se­kwen­cja?

Zostaw komentarz