1 167 odsłony

Jak dodać program do autostart?

W artykule pokażę, jak uruchomić praktycznie dowolny program podczas startu systemu Windows wykorzystując do tego celu wbudowany w Windows 7 Harmonogram zadań. Jak dobrze wiemy, nie każdy program możemy uruchomić podczas startu systemu. A z pewnością są takie aplikacje, które użytkownik chciałby mieć uruchomione zaraz po zalogowaniu się do systemu.

1. Pora­dę moż­na wyko­rzy­stać dla pro­gra­mów, któ­re nie posia­da­ją w usta­wie­niach opcji doty­czą­cych uru­cha­mia­nia pod­czas star­tu sys­te­mu Win­dows. W innych przy­pad­kach korzy­sta­nie z Har­mo­no­gra­mu nie jest wyma­ga­ne, aby dodać pro­gram do auto­star­tu.
2. Dla potrzeb arty­ku­łu sko­rzy­sta­łem z pro­gra­mu do x360ce , któ­ry pozwa­la emu­lo­wać zwy­kłe­go pada od PC tak, aby ten zacho­wy­wał się jak taki z kon­so­li XBOX 360. Arty­kuł na ten temat opi­sy­wa­li­śmy już na naszym blo­gu. Pro­gram ten nie ma w opcjach auto­ma­tycz­ne­go uru­cha­mia­nia.
3. Prze­cho­dzi­my do Har­mo­no­gra­mu zadań sys­te­mu Win­dows 7. W tym celu uda­je­my się kolej­no do
Panel ste­ro­wa­nia \Sys­tem i zabez­pie­cze­nia \Narzę­dzia admi­ni­stra­cyj­ne

I na liście odnaj­du­je­my Har­mo­no­gram :
harmonogram
4. Musi­my utwo­rzyć nowe zada­nie. Kli­ka­my na AKCJA i wybie­ra­my pole­ce­nie UTWÓRZ ZADANIE…
W oknie, któ­re nam się otwo­rzy widzi­my sze­reg opcji. Usta­wia­my je tak, jak na poniż­szym scre­enie:

tworzenie-zadania
5. Teraz prze­cho­dzi­my do zakład­ki  AKCJE   i kli­ka­my przy­cisk   NOWA…   . Tutaj okre­śla­my, jaki pro­gram ma star­to­wać zgod­nie z har­mo­no­gra­mem. W moim przy­pad­ku jest to pro­gram do emu­la­cji więc odszu­ku­ję go:
nowa-akcja6. Gdy pro­gram mamy już wybra­ny prze­cho­dzi­my do zakład­ki WYZWALACZE i kli­ka­my na pozy­cję NOWY
7. Wybie­ra­my, kie­dy zada­nie ma się roz­po­cząć. W moim przy­pad­ku będzie to pod­czas logo­wa­nia tyl­ko na moje kon­to. Jeśli nie logu­je­my się hasłem na żad­ne kon­to, tyl­ko logo­wa­nie mamy usta­wio­ne na auto­ma­tycz­ne to z listy Roz­pocz­nij zada­nie może­my wybrać pozy­cję Przy uru­cha­mia­niu. Ja wybra­łem opcję pod­czas logo­wa­nia, ponie­waż logu­ję się do sys­te­mu poda­jąc hasło. Jeśli chce­my zmie­nić użyt­kow­ni­ka kli­ka­my na Zmień użyt­kow­ni­ka. Jeśli nato­miast zada­nie ma roz­po­cząć się auto­ma­tycz­nie dla wszyst­kich użyt­kow­ni­ków zazna­cza­my pozy­cję Dowol­ny użyt­kow­nik:
nowy-wyzwalacz
8. Zatwier­dza­my zmia­ny i zamy­ka­my Har­mo­no­gram zadań. To wszyst­ko. Teraz pod­czas uru­cha­mia­nia sys­te­mu wybra­ny prze­ze mnie pro­gram zosta­nie auto­ma­tycz­nie doda­ny do auto­star­tu i uru­cho­mio­ny.

By | 2016-11-26T10:07:16+00:00 Kwiecień 3rd, 2015|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz