1 426 odsłony

Instalacja Windows 10

Win­dows 10 w wer­sji Tech­ni­cal Pre­view, a więc w wer­sji testo­wej jest już ofi­cjal­nie dostę­py do pobra­nia z witry­ny Micro­soft. Dla wszyst­kich cie­ka­wych przed­sta­wiam w porad­ni­ku krok po kro­ku etap insta­la­cji nowe­go sys­te­mu. Nale­ży pamię­tać, że sys­tem wciąż pozo­sta­je w fazie testów – może posia­dać błę­dy i róż­ne nie­do­cią­gnię­cia. Dla­te­go zale­cam, aby sys­tem zain­sta­lo­wać na maszy­nie wir­tu­al­nej lub na nowej, dodat­ko­wej par­ty­cji. Nie zale­ca­ne jest insta­lo­wa­nie Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view jako pod­sta­wo­we­go sys­te­mu ze wzglę­du na to, że jest to tyl­ko i wyłącz­nie wer­sja beta.

 1. Pobie­ra­my sys­tem z witry­ny Micro­soft. Dostęp­ne wer­sje x86 lub x64: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/preview-download
 2. Do wybo­ru mamy kil­ka języ­ków. Nie­ste­ty tyl­ko kil­ka – stan­dar­do­wy to Angiel­ski (no chy­ba, że ktoś dobrze wła­da po chiń­sku ;) )
 3. Pobra­ny przez nas obraz sys­te­mu nagry­wa­my na pły­tę lub mon­tu­je­my w wir­tu­al­nym napę­dzie (dru­ga opcja zale­ca­na dla insta­la­cji sys­te­mu na wir­tu­al­nej maszy­nie).
 4. Usta­wia­my booto­wa­nie w Bio­sie na start z pły­ty CD/DVD. Jeśli nie wiesz, jak to zro­bić odsy­łam do arty­ku­ły na naszym por­ta­lu http://toin.pl/1383/jak-ustawic-bootowanie-w-biosie/
 5. Po chwi­li roz­pocz­nie się insta­la­cja. Zoba­czy­my pierw­sze okno z wybo­rem kra­ju, języ­ka i ukła­dem kla­wia­tu­ry. Zostań­my przy angiel­skim – pol­skie­go tam nie znaj­dzie­my:win-setup1
 6.  Po zatwier­dze­niu pierw­szych usta­wień nie pozo­sta­je nam nic inne­go, jak roz­po­cząć insta­la­cję. Zachę­ca nas do tego sto­sow­ny komu­ni­kat:win-setup2
 7. Przed nami umo­wa licen­cyj­na. Zatwier­dza­my umo­wę i prze­cho­dzi­my do następ­ne­go eta­pu insta­la­cji:win-setup3
 8. Wybie­ra­my par­ty­cję, na któ­rej chce­my zain­sta­lo­wać sys­tem. Ja dla testów stwo­rzy­łem sobie par­ty­cję 25 GB (to mini­mal­ny wymóg dla Win­dows 10 – pamię­taj­my o tym). Na tej wła­śnie par­ty­cji zain­sta­lu­ję sys­tem:win-setup4
 9. Widzi­my teraz okien­ko kopio­wa­nia pli­ków i usta­wień. Prak­tycz­nie nie róż­ni się one od sys­te­mu Win­dows Vista wzwyż. Ocze­ku­je­my cier­pli­wie na zakoń­cze­nie tego eta­pu:win-setup5
 10. Gdy powyż­szy etap insta­la­cji zosta­nie ukoń­czo­ny, kom­pu­ter uru­cho­mi się ponow­nie. Ponow­nie uru­cho­mie­nie kom­pu­te­ra może pod­czas insta­la­cji wystą­pić kil­ka razy – jest to natu­ral­ny pro­ces. Po chwi­li zoba­czy­my okno z wybo­rem usta­wień. Jeśli nie czu­je­my się na siłach, wybie­ra­my usta­wie­nia expre­so­we:win-setup6
 11. Insta­la­tor pro­si nas o zalo­go­wa­nie się na kot­no w Micro­soft. Jeśli kon­to posia­da­my – logu­je­my się. W prze­ciw­nym razie two­rzy­my nowe (Cre­ate a New acco­ut):win-setup7
 12. Poda­je­my dane dla nasze­go nowe­go kon­ta. Poda­łem dane wymy­ślo­ne dla testów. Nie poda­wa­łem praw­dzi­wych danych ze wzglę­du na to, że jest to wer­sja testo­wa i insta­lo­wa­na na potrze­by porad­ni­ka. Etap wery­fi­ka­cji danych moż­na pomi­nąć – więc dane są wymy­ślo­ne:win-setup8
 13. Kolej­ny krok to poda­nie dany uro­dzi­ny, tele­fo­nu i innych danych (te dane rów­nież są testo­we w moim przy­pad­ku):win-setup9
 14. Potwier­dza­my pre­fe­ren­cje zazna­cza­jąc ptasz­kiem obie pozy­cje i prze­pi­su­jąc pra­wi­dło­wo kod capt­cha:win-setup10
 15. Następ­ne okien­ko wery­fi­ka­cji – trosz­kę mozol­ne, jak dla mnie ale..nie wiem, po co je wymy­ślo­no. Po pro­stu musi­my zwe­ry­fi­ko­wać numer tele­fo­nu, któ­ry poda­li­śmy lub adres mailo­wy. Ja wybra­łem maila – sys­tem pro­si o wpi­sa­nie go w cało­ści. Dla uła­twie­nia poda­na jest koń­ców­ka adre­su, a począ­tek zakrop­ko­wa­ny:win-setup11
 16. Po popraw­nym wypeł­nie­niu for­mu­la­rza zobacz­my komu­ni­kat mówią­cy o tym, że usta­wie­nia nasze­go kon­ta są wła­śnie reali­zo­wa­ne:win-setup12
 17. Jesz­cze kil­ka minut ocze­ki­wa­nia i nasz sys­tem będzie goto­wy do użyt­ko­wa­nia. Sto­sow­ne komu­ni­ka­ty na kolo­ro­wym, zmie­nia­ją­cym się tle infor­mu­ją nas, aby nie wyłą­czać w tym cza­sie kom­pu­te­ra:win-setup13
 18. Gra­tu­la­cje! Nasz sys­tem został wła­śnie zain­sta­lo­wa­ny! Widzi­my wyraź­nie, że menu START jest już stan­dar­do­wo w sys­te­mie. Wygląd przy­po­mi­na Win­dows 8:win-setup14win-setup15

***KRÓTKIE ZAOŃCZNIE***

Zanim zacznie­my insta­la­cję sys­te­mu Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view war­to zaj­rzeć na stro­nę Micro­soft i prze­czy­tać infor­ma­cję odno­śnie tego, któ­re pro­gra­my i funk­cje mogą nie dzia­łać:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/preview-faq#faq=tab0

War­to też zapo­znać się z wyma­ga­nia­mi sys­te­mo­wy­mi:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/preview-faq#faq=tab1

 

By | 2016-11-26T10:07:24+00:00 Listopad 29th, 2014|Categories: windows|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz