7 260 odsłony

Instalacja windows 10 z pendrive

Nowy Windows 10 zbliża się coraz większymi krokami. Już teraz można pobrać go za darmo w wersji Technical Preview i używać w formie testów. W poradniku tym pokażę, jak zainstalować system z pamięci przenośnej – w moim wypadku będzie to pendrive. Sztuczka może okazać się przydana również wtedy, gdy oficjalnie zostanie wydany Windows 10.

1. Naj­pierw powin­ni­śmy zaopa­trzyć się w pen­dri­va (lub dowol­ną inną pamięć) o pojem­no­ści więk­szej niż 4 GB – obraz sys­te­mu może mieć róż­ne roz­mia­ry, dla­te­go zale­cam pamięć mini­mum 8 GB. W moim przy­pad­ku jest to pen­dri­ve Sony:8gb

2. Kolej­ny krok to pobra­nie pro­gra­mu o nazwie Rufus. Znaj­dzie­my go tutaj https://rufus.akeo.ie/?locale=pl_PL Ten mały ale bar­dzo sku­tecz­ny pro­gra­mik pomo­że nam stwo­rzyć booto­wal­ne­go pen­dri­va z sys­te­mem Win­dows 10. Pod­łą­cza­my pamięć do kom­pu­te­ra i apli­ka­cję uru­cha­mia­my. Widać wyra­zie, że moje urzą­dze­nie Sony zosta­ło popraw­nie wykry­te:

rufus

3. Kli­ka­my i zazna­cza­my pozy­cję Utwórz booto­wal­ny dysk uży­wa­jąc i wybie­ra­my Obraz ISO. Następ­nie kli­ka­my ikon­kę pły­ty CD by zna­leźć obraz sys­te­mu:

obraz-ISO

4. Odnaj­du­je­my obraz ISO z sys­te­mem. Skąd go pobrać? Dowie­cie się z moje­go wcze­śniej­sze­go arty­ku­łu, w któ­rym opi­su­ję insta­la­cję tego sys­te­mu bez­po­śred­nio z pły­ty DVD http://toin.pl/10892/instalacja-windows-10/

otwieranie

5. Gdy obraz już jest wczy­ta­ny widzi­my dokład­nie, że zmie­ni­ła się nazwa ety­kie­ty dla pen­dri­va – na taką, jak nazy­wa się obraz z sys­te­mem. Wszyst­kie pozo­sta­łe opcje pozo­sta­wia­my bez zmian i kli­ka­my na START:

nazwa-woluminu

6. Przed nami sto­sow­ny komu­ni­kat, a wła­ści­wie ostrze­że­nie – wszyst­kie dane z pamię­ci zosta­ną usu­nię­te. Zga­dza­my się i potwier­dza­my infor­ma­cję:

rufus-komunikat

 

7. Teraz pozo­sta­je nam tyl­ko cze­kać, aż pro­gram stwo­rzy booto­wal­ne­go pen­dri­va. Z regu­ły ta ope­ra­cja nie trwa dłu­go – ja oso­bi­ście cze­ka­łem oko­ło 10 minut. Wszyst­kie ope­ra­cje przed­sta­wio­ne są na ekra­nie, naj­le­piej w tym cza­sie nie robić nic na kom­pu­te­rze tyl­ko cier­pli­wie pocze­kać:

rufus-2

Opi­sy­wa­na tu meto­da prze­zna­czo­na jest dla kom­pu­te­rów, któ­re posia­da­ją BIOS. Jeśli posia­dasz UEFI to w kro­ku 2 w obsza­rze Sche­mat par­ty­cjo­no­wa­nia i typ sys­te­mu doce­lo­we­go wybie­ra­my sche­mat dla UEFI:

rufus-3

By | 2016-11-26T10:07:22+00:00 Marzec 8th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

 1. Michał 21/03/2016 w 23:35- Odpowiedz

  Cześć,

  mam pyta­nie, ponie­waż w podob­nym porad­ni­ku autor wspo­mi­na tak­że o for­ma­to­wa­niu NTFS, nato­miast w komen­ta­rzach do nie­go moż­na prze­czy­tać:

  ‘jed­na uwa­ga ! Pen­dri­ve to ma być sfor­ma­to­wa­ny w FAT32 (nawet tym pro­gra­mem Rufus) jak mamy kom­pu­ter już z dys­kiem skon­wer­to­wa­nym na GPT i z usta­wie­niem [UEFI only] — a nie fabrycz­ne [UEFI lega­cy]. Na dys­ku z GPT i UEFI taki pen­dri­ve w NTFS nie uru­cho­mi się wca­le’

  Może mi Pan powie­dzieć jak w koń­cu muszę sfor­ma­to­wać pen­dri­ve w Rufu­sie, aby mieć 100% pew­ność, że pro­ces zadzia­ła i pen­dri­ve zosta­nie wykry­ty?
  Insta­la­cji będę doko­ny­wał na cał­ko­wi­cie nowym kom­pu­te­rze i wte­dy nie będę miał już dostę­pu do dru­gie­go urzą­dze­nia, aby ewen­tu­al­nie zmie­nić for­ma­to­wa­nie.

  Podam pod­sta­wo­we pod­ze­spo­ły nowe­go kom­pu­te­ra na któ­rym będę insta­lo­wał Win­dows 10 z pendrive’a:
  Pro­ce­sor Intel i5-6500,
  Pły­ta głów­na MSI B150M PRO-VDH
  Dysk SSD Cru­cial MX200 250GB.

  Pro­szę o odpo­wiedź i pozdra­wiam.

Zostaw komentarz