5 193 odsłony

Instalacja systemu Windows Millenium (ME)

Win­dows Me (Mil­len­nium Edi­tion, Win­dows ME, nazwa kodo­wa sys­te­mu to Geo­r­gia). Jest to hybry­do­wy­16 lub 32-bito­wy sys­tem ope­ra­cyj­ny z gra­ficz­nym inter­fej­sem użyt­kow­ni­ka. Został wypro­du­ko­wa­ny przez fir­mę Micro­soft, a  pre­mie­ra tego sys­te­mu mia­ła miej­sce 14 wrze­śnia 2000 roku. Ogól­nie sys­tem już nie wspie­ra­ny, ale na star­sze maszy­ny moż­na go bez pro­ble­mów zain­sta­lo­wać (cho­ciaż­by dla spraw­dze­nia wydaj­no­ści nasze­go sta­rusz­ka). Z poniż­sze­go arty­ku­łu dowiesz się, jak ten sys­tem zain­sta­lo­wać bez żad­nych prze­szkód…

INSTALACJA WINDOWS MILLENIUM (ME)

1.)Zaczy­na­my od usta­wie­nia w bio­sie sekwen­cji CD/DVD na pierw­szym miej­scu celem popraw­ne­go odczy­ta­nia naszej płyt­ki (booto­wa­nie), następ­nie umiesz­cza­my płyt­kę z sys­te­mem w napę­dzie.

*ISTOTNA UWAGA — jeśli mamy w kom­pu­te­rze wię­cej niż jeden napęd, będzie­my musie­li usta­wić na pierw­szym miej­scu dodat­ko­wo nazwę napę­du, z któ­re­go insta­lu­je­my sys­tem. Nie zawsze tak się dzie­je, zale­ży od bio­su i mode­lu pły­ty głów­nej. Tak więc usta­wia­nie nazwy napę­dów nie jest zawsze istot­ne (zosta­wia­my to na koniec, gdy po wybra­niu CD/DVD na 1 miej­scu insta­la­tor nie wystar­tu­je). Uwa­ga tyczy się wszyst­kich insta­lo­wa­nych sys­te­mów.

2.)Po ponow­nym uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra uka­że się naszym oczom menu wybo­ru insta­la­cji.  Wybie­ra­my Uru­chom kom­pu­ter z obsłu­gą CD-ROM (tak jak przed­sta­wia scre­en):

3.)Jeśli nasz dysk (par­ty­cja) nie posia­da odpo­wied­nie­go sys­te­mu pli­ków (w wypad­ku sys­te­mu Mil­le­nium FAT lub FAT32), zosta­nie­my powia­do­mie­ni o tym sto­sow­nym komu­ni­ka­tem (jak na obraz­ku). Jeśli mamy sys­tem pli­ków któ­ryś z wymie­nio­nych, komu­ni­kat nie powi­nien nam się poka­zać:

4.)Po uka­za­niu się komu­ni­ka­tu, że insta­la­tor nie może utwo­rzyć na dys­ku par­ty­cji, wpi­su­je­my za zna­kiem zachę­ty fra­zę fdisk i wci­ska­my ENTER(jak widać, w tej czę­ści insta­la­cji został wykry­ty nasz napęd, z któ­re­go insta­lu­je­my sys­tem wraz z lite­rą

[u mnie D] ): 

5.)Jeśli nasz dysk twar­dy (HDD) ma pojem­ność więk­szą niż 512 MB, zosta­nie­my o tym powia­do­mie­ni sto­sow­nym komu­ni­ka­tem. W tym też przy­pad­ku zga­dza­my się na obsłu­gę dużych dys­ków:

6.)Czas na menu opcji fdisk. Wybie­ra­my pozy­cję 1 (Utwórz par­ty­cję DOS lub logicz­ny dysk DOS).

7.)Na pyta­nie o mak­sy­mal­ny roz­miar par­ty­cji DOS i uczy­nie­nie jej jako Aktyw­nej odpo­wia­da­my twier­dzą­co, wpi­su­jąc T.

8.)W kolej­nym oknie wpi­su­je­my for­mat c (WSZYSTKO Z MAŁEJ LITERY!!!), następ­nie o potwier­dze­nie for­ma­to­wa­nie wpi­su­je­my T .

9.)Po zakoń­czo­nym for­ma­to­wa­niu dys­ku (par­ty­cji) wpi­su­je­my zno­wu liter­kę nasze­go napę­du i wci­ska­my ENTER. Następ­nie wpi­su­je­my setup.exe i rów­nież Enter:

10.)Czas na kolej­ny etap insta­la­to­ra. Cze­ka­my, aż pro­gram Scan­Disk spraw­dzi nasz dysk C:

11.)Teraz okien­ko insta­la­to­ra. Kli­ka­my na Dalej:

12.)Akcep­tu­je­my Umo­wę Licen­cyj­ną:

13.)Cze­ka­my cier­pli­wie, aż insta­la­tor utwo­rzy nie­zbęd­ne kata­lo­gi:

14.)Teraz kre­ator opcji insta­la­cji sys­te­mu. Zale­cam zosta­wie­nie opcji Stan­dar­do­wa:

15.)Czas na uzu­peł­nie­nie infor­ma­cji o sobie:

16.)Skład­ni­ki sys­te­mu Win­dows — pozo­sta­wia­my tak jak na scre­enie:

17.)Cze­ka­my na utwo­rze­nie dys­ku star­to­we­go:

18.)Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter (insta­la­tor nas o tym powia­do­mi):

19.)Po ponow­nym uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra czas na wykry­wa­nie urzą­dzeń i sprzę­tu:

20.)Na koniec jesz­cze insta­la­cja ste­row­ni­ków i aktu­ali­za­cja usta­wień sys­te­mo­wych:

PODSUMOWANIE

Sys­tem nie nale­ży do aż tak wie­ko­wych, może zastą­pić XP, jeśli ma się w posia­da­niu star­szy kom­pu­ter o sła­bych para­me­trach. Na chwi­lę obec­ną moż­na go tak­że pole­cić kolek­cjo­ne­rom i oso­bom, któ­re inte­re­su­ją się histo­rią sys­te­mów Micro­soft.

2 komentarze

 1. […] DOSo­wy ekran pocho­dzi z instruk­cji insta­la­cji Win­dows Mile­nium z ser­wi­su Toin, a nie­bie­ski ekran for­ma­to­wa­nia z instruk­cji rein­sta­la­cji Win­dows XP z ser­wi­su […]

 2. ME 01/07/2016 w 20:03- Odpowiedz

  REAL DOS 8.00 capa­ble of star­ting from HDD *witho­ut* any modi­fi­ca­tions to its files (io.sys, msdos.sys, command.com) is pla­ced on Win­dows Me OEM
  CD insi­de X:\tools\nettools\fac\ltools.dta file, which is CAB file
  with chan­ged exten­sion, that can be extrac­ted by any CAB extrac­tor,
  inc­lu­ding Win­dows extract.exe. X is CD dri­ve let­ter. The­se three files are
  sli­gh­tly dif­fe­rent than other instan­ces of them­se­lves in Win­dows Me, but they
  works good as sup­ple­men­ta­ry REAL DOS to Win­dows Me and they can boot to DOS from sepa­ra­te pri­ma­ry HDD par­ti­tion. This REAL DOS works *as is* witho­ut any pat­ches, etc…

Zostaw komentarz