3 687 odsłony

Instalacja systemu Microsoft Windows XP

Micro­soft Win­dows XP (nazwa robo­cza Whi­stler) – wer­sja sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go Win­dows z rodzi­ny Micro­soft Win­dows NT (opar­ty na jądrze NT) fir­my Micro­soft, wyda­na ofi­cjal­nie 25 paź­dzier­ni­ka 2001r. Win­dows XP w wer­sji Home jest ofi­cjal­nym następ­cą sys­te­mu Win­dows Mil­le­nium, w wer­sji Pro­fes­sio­nal jest następ­cą Win­dows 2000.  (źró­dło — .

Insta­la­cja sys­te­mu jest bar­dzo pro­sta, nie wyma­ga żad­nych dys­kie­tek ani prak­tycz­nie żad­ne­go doświad­cze­nia. W kil­ku pro­stych kro­kach przed­sta­wię jak wyglą­da insta­la­cja…

1.)Zacznij­my od usta­wie­nia booto­wa­nia — prze­czy­tasz o tym TUTAJ.

2.)Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Po uru­cho­mie­niu po uka­za­niu się takie­go komu­ni­ka­tu  wci­ska­my dowol­ny kla­wisz. Następ­nie po uka­za­niu się kolej­ne­go komu­ni­ka­tu cze­ka­my cier­pli­wie na roz­po­czę­cie insta­la­cji .

3.)Przed nami pro­gram insta­la­cyj­ny. Wci­ska­my ENTER:

4.)Czas na umo­wę licen­cyj­ną, potwier­dza­my ja poprzez F8:

5.)Teraz wybie­ra­my par­ty­cję, na któ­rej chce­my zain­sta­lo­wać sys­tem. Jeśli chce­my usu­nąć par­ty­cje,  zazna­cza­my ją i wci­ska­my D, a jeśli chce­my utwo­rzyć nową, zazna­cza­my Obszar nie podzie­lo­ny na par­ty­cje i wci­ska­my C:6.)
Czas na for­ma­to­wa­nie par­ty­cji sys­te­mo­wej. Wybie­ra­my więc sys­tem pli­ków NTFS i nor­mal­ne for­ma­to­wa­nie (NIE SZYBKIE!):

7.)Tak wyglą­da prze­bieg for­ma­to­wa­nia:

8.)Gdy par­ty­cja zosta­nie sfor­ma­to­wa­na, insta­la­tor prze­ko­piu­je nie­zbęd­ne pli­ki:

9.)Po tej ope­ra­cji kom­pu­ter uru­cho­mi się ponow­nie.

Pamię­taj! Jeśli jesteś zaawan­so­wa­nym użyt­kow­ni­kiem kom­pu­te­ra to powi­nie­neś wie­dzieć, że gdy pierw­sza część insta­la­to­ra (przed­sta­wio­na wyżej) doj­dzie do koń­ca, to po ponow­nym roz­ru­chu kom­pu­te­ra NIE WCISKAMY ŻADNEGO KLAWISZA gdy poja­wi się komu­ni­kat infor­mu­ją­cy o tym! 

10.)Przy­szła pora na dłu­go ocze­ki­wa­nie wła­ści­we okno insta­la­to­ra:

11.)Opcje regio­nal­ne i języ­ko­we są już dosto­so­wa­ne pra­wi­dło­wo więc tyl­ko wci­ska­my Dalej:

12.)Teraz poda­je­my swo­je dane:

13.)W kolej­nym kro­ku wpi­su­je­my swój klucz pro­duk­tu:

14.)Usta­wia­my datę i godzi­nę i wci­ska­my śmia­ło Dalej:

15.)Usta­wie­nia sie­cio­we lepiej pozo­staw­my stan­dar­do­we, chy­ba że chce­my sobie pogrze­bać (wedle upodo­bań):

16.)Wpi­su­je­my nazwę gru­py robo­czej:

17.)I wybie­ra­my opcję doty­czą­cą aktu­ali­za­cji:

18.)I na tym koniec insta­la­cji sys­te­mu.

Pod­su­mo­wa­nie

XP mimo swo­je­go wie­ku nadal jest bar­dzo popu­lar­ny i jak nara­zie korzy­sta z nie­go naj­wię­cej użyt­kow­ni­ków. Myślę, że opi­sa­ny prze­ze mnie tuto­rial przy­da się komuś, kto chce się nauczyć insta­la­cji tego sys­te­mu.

By | 2016-11-26T10:07:54+00:00 Kwiecień 10th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |4 komentarze

4 komentarze

 1. Kasia 13/07/2010 w 10:51- Odpowiedz

  Jak już piszesz o rze­czy tak banal­nej jak ins XP to nale­ża­ło zacząć od spra­wy naj­waż­niej­szej — opcji star­to­wych insta­la­to­ra.…, szcze­gól­nie przy­dat­ne dla osób insta­lu­ją­cych XP w nowych kom­pu­te­rach.

 2. Artus2007 13/07/2010 w 11:09- Odpowiedz

  chy­ba nie czy­tasz uważ­nie arty­ku­ły, prze­cież na samej górze jak byk jest poda­ny odno­śnik do usta­wie­nia opcji star­to­wych insta­la­to­ra, czy­li booto­wa­nia. Jeśli coś się kry­ty­ku­je, to naj­pierw trze­ba uważ­nie czy­tać

 3. Aneciak ^^" 25/07/2010 w 16:49- Odpowiedz

  Świet­ne !
  Po zapo­zna­niu się z tym arty­ku­łem bez pro­ble­mu wgra­łam sys­tem :)
  Thx ;]

 4. Xaolos 18/08/2010 w 21:37- Odpowiedz

  Napraw­dę bar­dzo­ooo mi pomo­gło.

Zostaw komentarz