5 869 odsłony

Instalacja systemu Microsoft Windows 95

Win­dows 95 (nazwa robo­cza Chi­ca­go)  już daw­no nie jest sys­te­mem powszech­nie sto­so­wa­nym, choć jego wyda­nie było nie małą rewo­lu­cją w infor­ma­tycz­nym świe­cie. Insta­la­cja tego sys­te­mu nie jest aż tak skom­pli­ko­wa­na, acz­kol­wiek mogą być wyma­ga­ne dys­kiet­ki star­to­we (nie zawsze, zale­ży od wer­sji). Jeśli tako­we dys­kiet­ki oka­żą się potrzeb­ne, insta­la­tor o nie zapy­ta, następ­nie roz­pocz­nie się nor­mal­na pro­ce­du­ra insta­la­cyj­na. Prze­czy­taj jak to się kie­dyś insta­lo­wa­ło win­dow­sa 95…

Insta­la­cja Win­dows 95

1.) Wkła­da­my płyt­kę z sys­te­mem Win­dows 95 do napę­du (wcze­śniej usta­wia­my w bio­sie odczyt z napę­du CD/DVD).
2.) Po chwi­li powin­ni­śmy zoba­czyć okien­ko z tek­stem i zna­kiem zachę­ty insta­la­to­ra ( A:\> ). Wpi­su­je­my więc naj­pierw for­mat C następ­nie po wci­śnię­ciu Enter wpi­su­je­my pole­ce­nie setup.

3.)Poja­wi się okien­ko infor­mu­ją­ce, że po wci­śnię­ci Enter insta­la­tor  roz­pocz­nie pra­ce, po wci­śnię­ci ESC ją zakoń­czy. Śmia­ło wci­ska­my Enter.

4.)W kolej­nym kro­ku insta­la­tor spraw­dzi obsza­ry dys­ku C:

5.)Poka­że się okien­ko insta­la­to­ra sys­te­mu Win­dows 95. Wci­ska­my dalej.

6.)Insta­la­tor sko­piu­je nie­zbęd­ne pli­ki. Musi­my chwil­kę pocze­kać.

7.)Czas na Umo­wę licen­cyj­ną. potwier­dza­my ją.

8.)Kolej­ne okien­ko kre­ato­ra. Wci­ska­my Dalej.

9.)Insta­la­tor przy­go­tu­je nie­zbęd­ne kata­lo­gi potrzeb­ne do insta­la­cji.

10.)Czas na Opcje insta­la­to­ra. Zale­cam opcję Nie­stan­dar­do­wa, ponie­waż moż­na więk­szość ele­men­tów dodać wg wła­snych upodo­bań. Jeśli zale­ży Ci na cza­sie i nie lubisz grze­bać, wybierz Stan­dar­do­wą.

11.)W kolej­nym kro­ku poda­je­my nasz klucz pro­duk­tu (w moim przy­kła­dzie jest to wer­sje OEM).

12.)Po wpi­sa­niu klu­cza poda­je­my infor­ma­cje o Użyt­kow­ni­ku (wpisz­cie co uwa­ża­cie).

13.)Ana­li­za zaso­bów kom­pu­te­ra (sta­now­czo wybie­ra­my Tak).

14.)Jeśli wybra­li­śmy opcję nie­stan­dar­do­wą, trze­ba będzie wybrać ele­men­ty, któ­re nam będą potrzeb­ne, więc wybie­ra­my wg wła­sne­go gustu.

15.)Pod­czas zapy­ta­nia o dysk star­to­wy wybie­ra­my, że go nie chce­my (po co dys­kiet­ki, no chy­ba że ktoś woli).

16.)Insta­la­tor zacznie kopio­wa­nie nie­zbęd­nych pli­ków. Uzbrój­my się w cier­pli­wość to może potrwać w zależ­ność od tego, jaki mamy sprzęt.

17.)Koń­czy­my pra­cę insta­la­to­ra poprzez klik­nię­cie na Zakończ.


18.)Teraz wpi­su­je­my nazwę użyt­kow­ni­ka i jeśli chce­my to rów­nież hasło (wedle upodo­bań).

19.)Jeśli zda­rzy się, że insta­la­tor popro­si o pły­tę z sys­te­mem, wycią­ga­my ją i wkła­da­my ponow­nie. Po prze­ko­pio­wa­niu wszyst­kich pli­ków insta­la­cja się zakoń­czy.

Pod­su­mo­wa­nie

Na nowym sprzę­cie nie war­to insta­lo­wać takie­go sys­te­mu, choć z samej cie­ka­wo­ści wypa­da. Oczy­wi­ście jeśli wasz kom­pu­ter został wypo­sa­żo­ny w sta­cję dys­kie­tek, co już coraz rza­dziej się zda­rza… Nie wspo­mi­na­jąc już o lap­to­pach, w któ­rych takie sta­cje po pro­stu nie są insta­lo­wa­ne. Jed­nak dla star­szych użyt­kow­ni­ków do tego sys­te­mu jest chy­ba sen­ty­ment… praw­da?

By | 2016-11-26T10:07:55+00:00 Kwiecień 2nd, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |4 komentarze

4 komentarze

 1. nkp123 28/10/2010 w 13:23- Odpowiedz

  Win­dows ME? Badziew ;] I tak naj­lep­szy ze sta­rych sys­te­mów to Win 95 Win 3.11 :)

 2. win95 11/07/2015 w 17:04- Odpowiedz

  Kur­de. Win­dows 95 to faj­ny sys ale sam mam Win­dows ME na V
  c.

 3. MaCiuK 30/07/2015 w 13:45- Odpowiedz

  Kole­ga z porad­ni­ka się roz­pe­dzil :P Win 95 nie­ma dys­ku booto­wal­ne­go !!!! Mimo ze w bio­sie będzie usta­wio­ny czy­taj 1 CD to i tak wywa­li blad brak dys­ku :]
  Kolej­na spra­wa to naj­pierw nale­ży sfor­ma­to­wać dysk na Fat32 :] ;)
  I jesz­cze jed­na i wsu­mie naj­wa­zniej­sza :P Jak insta­lu­je­cie win95 naj­pierw sparwdz­cie czy na stro­nie pro­du­cen­ta wasze­go sprzę­tu sa ste­row­ni­ki dla win­dow­sa 95 ( jak nie­ma to Win­dows wam będzie dzia­lal w 16 kolo­rach)-> ni elicz­cie na pro­gra­my typu Slim­Dri­vers bo one na win 95 po pro­stu nie­dzia­la­ja :P

  Mor­do­wa­lem się wla­snie nad tym i wiem gdzie mia­łem pro­blem :) naj­le­piej zain­sta­lo­wać na 1 dys­ku win 95 a na 2 win xp !!! XP bez­pro­ble­mo­wo będzie miał dostep do ste­row­ni­kow i wej­sca USB w razie WWwww :]

 4. artur 06/08/2015 w 16:01- Odpowiedz

  W sumie masz tro­chę racji tro­chę się może roz­pę­dzi­łem ale i tak opi­sa­łem to, co mia­łem opi­sać :) dzię­ki za kon­kret­ną opi­nię, pozdra­wiam

Zostaw komentarz