8 599 odsłony

Instalacja Noah’s Classifieds 4.0.3 free

noahRewe­la­cyj­ny skrypt ogło­szeń, a do tego dar­mo­wy. Autor noahsclassifieds.org co praw­da ofe­ru­je zakup pro­duk­tu w wer­sji full, któ­ra nie jest okro­jo­na ale.. zapew­niam, że to co ofe­ru­je w wer­sji free na pew­no każ­de­go zain­te­re­so­wa­ne­go ucie­szy (bo  kto by chciał zapła­cić 249.95$ za full wer­sję). Przed­sta­wię Wam insta­la­cję tego skryp­tu, tak aby już nikt nie miał pro­ble­mów. Gdy­by nadal ktoś miał to.. na stro­nie auto­ra moż­na wyku­pić opcję… (Optio­nal) Instal­la­tion Servi­ce $35.00. Czy­li za zain­sta­lo­wa­nie skryp­tu nie­źle sobie liczą, poka­że jak zro­bić to za dar­mo. Ale naj­pierw:

Czym jest Noah’s Clas­si­fieds? Jak moż­na go wyko­rzy­stać?

Jest to sys­tem drob­nych ogło­szeń, z moż­li­wo­ścią two­rze­nia kate­go­rii i pod­ka­te­go­rii. Cało­ścią zarzą­dza panel admi­ni­stra­to­ra wypo­sa­żo­ny w dość boga­te funk­cje jak na bez­płat­ny pro­dukt. Użyt­kow­ni­cy mogą wysy­łać ogło­sze­nia, a tak­że je edy­to­wać. Widzia­łem już kil­ka stron, któ­re pró­bu­ją wyko­rzy­sty­wać wer­sje free na wła­sne potrze­by np psy , infor­ma­tor regio­nal­ny (cie­ka­wy motyw gra­ficz­ny), stra­ga­nik. Choć widać że na razie jest to w fazie edy­cji. Naj­le­piej sam sprawdź jak pre­zen­tu­je się skrypt w wer­sji demon­stra­cyj­nej:

Noah’s Clas­si­fieds wyko­rzy­stasz do pro­wa­dze­nia ser­wi­sów typu “szu­kam pra­cy” itp. Ale będąc bar­dziej kre­atyw­nym moż­na go użyć na wie­le innych spo­so­bów, tak jak np te lin­ki powy­żej.

Jeże­li chciał­byś wyko­rzy­stać ten skrypt to miał­byś nastę­pu­ją­ce funk­cje do wybo­ru:

Panel Admi­ni­stra­to­ra :

 • Defi­niu­je kate­go­rie i pod­ka­te­go­rie w nie­ogra­ni­czo­nej głę­bo­ko­ści
 • Okre­śla­nie domyśl­nych war­to­ści w polach
 • Moż­li­wość: włą­czyć lub wyłą­czyć pole
 • Two­rze­nie grup zmien­nych pól nie­stan­dar­do­wych okre­śla­jąc Sepa­ra­tor linii
 • Zgło­sze­nie zarzą­dza­nia: wszyst­kie e-maile wysy­ła­ne przez sys­tem są dosto­so­wy­wa­ne — admin może zmie­nić tekst lub wyłą­czyć je cał­ko­wi­cie
 • Ma peł­ną kon­tro­lę nad wie­lo­ma wła­sno­ścia­mi, takich jak ogło­sze­nia (upły­wu cza­su), roz­mia­ru i wymia­ru na uplo­ad zdjęć, minia­tu­ry i wie­le wię­cej.
 • Kon­tro­lu­je wygląd okre­śla­jąc nie­stan­dar­do­wy nagłó­wek i stop­ki sza­blo­nów, lub zmia­ny arku­sza.
 • Prze­glą­dać i zarzą­dzać listą użyt­kow­ni­ków
 • Wie­le innych

Cie­kaw­sze funk­cje:

 • Pozwól użyt­kow­ni­kom zmie­niać język — roz­wi­ja­na lista
 • Użyt­kow­nik ma pra­wo edy­to­wać swo­je ogło­sze­nia
 • Dodat­ko­wa zawar­tość sek­cji HEAD/BODY/FOOTER — moż­li­wość dopi­sy­wa­nia html
 • Na ile dni przed wyga­śnię­ciem waż­no­ści ogło­sze­nia użyt­kow­nik musi zostać poin­for­mo­wa­ny?
 • Ile razy użyt­kow­nik może prze­dłu­żyć waż­ność swo­je­go ogło­sze­nia?
 • Doin­sta­lo­wa­nie i wygod­na zmia­na moty­wów gra­ficz­nych — pozwa­la na zmia­nę rów­nież użyt­kow­ni­ko­wi
 • Zasto­suj gra­ficz­ną wery­fi­ka­cję użyt­kow­ni­ka (CAPTCHA) w for­mu­la­rzach

Moż­li­wo­ści Użyt­kow­ni­ka:

 • Zatwierdź, mody­fi­kuj i usuń ogło­sze­nie
 • Prze­ślij zdję­cia — minia­tu­ry będą gene­ro­wa­ne auto­ma­tycz­nie
 • Prze­glą­daj listę naj­now­szych lub naj­bar­dziej popu­lar­nych ogło­szeń
 • Mody­fi­kuj pro­fil użyt­kow­ni­ka
 • Zwiększ datę waż­no­ści ogło­sze­nia
 • Szu­kaj w ogło­sze­niach : wyszu­ki­wa­nie pro­ste i zaawan­so­wa­ne kon­kret­nych kate­go­rii
 • Odpo­wiedz na ogło­sze­nie, lub wyślij do zna­jo­me­go

I wie­le innych.

Z cze­go nie sko­rzy­sta­my w wer­sji free?

 1. Użyt­kow­ni­cy sys­te­mu mogą zgło­sić chęć otrzy­my­wa­nia auto­ma­tycz­nych powia­do­mień o nowo doda­nych ogło­sze­niach w danej kate­go­rii.
 2. Wyszu­kaj użyt­kow­ni­ka,
 3. Dodaj ogło­sze­nie do ulu­bio­nych,
 4. Upo­rząd­ko­wa­nie kate­go­rii w hie­rar­chii,
 5. Uplo­ad new logo ima­ge - z pane­lu admi­na nie­do­stęp­ne, trze­ba by w kodzie ręcz­nie inge­ro­wać,
 6. Uplo­ad new header back­gro­und ima­ge — tu rów­nież,
 7. Edy­cja kodu z pane­lu admi­na nie­ste­ty tyl­ko w wer­sji full - szko­da bo moż­na by było zmie­niać wszyst­ko tak łatwo jak np w wordpress’ie.

Insta­la­cja

Do pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia skryp­tu będziesz potrze­bo­wał:

PHP 3.0.9
MySQL – dostęp do jed­nej bazy danych (wer­sja co naj­mniej 3.22)

lub
Post­gre­SQL w wer­sji co naj­mniej 7.0.3.

Zaczy­na­my naj­pierw od ścią­gnię­cia skryp­tu i roz­pa­ko­wa­nia go:  down­lo­ad

Wszyst­kie pli­ki wrzu­ca­my na ser­wer i zabie­ra­my się do two­rze­nia bazy danych czy­li dokład­nie tak jak ja to zro­bi­łem w jak zain­sta­lo­wać phpBB by prze­mo. Fol­der na ser­we­rze nazy­wam “noah”. Po wgra­niu się wszyst­kie­go na ser­wer wpi­su­je­my adres w prze­glą­dar­ce:

http://www.Nazwa­Two­je­go­Ser­we­ra.pl/noah/install.php

Uru­cha­mia się pro­ces insta­la­cji gdzie trze­ba wypeł­nić poszcze­gól­ne pola.

noah1

Akcep­tu­je­my regu­la­min.

noah2

Kli­ka­my Install i prze­cho­dzi­my dalej. Po insta­la­cji ujrzy­my już stro­nę nasze­go ser­wi­su ogło­szeń tyl­ko trze­ba będzie jesz­cze wyko­nać kil­ka czyn­no­ści. Naj­pierw musi­my usu­nąć pli­ki insta­la­cyj­ne, ale nie trze­ba tego robić ręcz­nie (choć moż­na). Wygod­niej będzie klik­nąć na nie­bie­ski link Click here

noah3

Pozo­sta­je nam jesz­cze:

The default admin pas­sword is not chan­ged yet! Ple­ase chan­ge it clic­king on the ‘My pro­fi­le’ link on the menu bar!

Your sys­tem ema­il adress is not yet set. Ple­ase set it clic­king on the ‘Set­tings’ link on the menu­bar!

Więc zmie­nia­my domyśl­ne hasło, gdyż było takie jak login czy­li “admin”. Dodat­ko­wo trze­ba podać popraw­ny adres e-mail, dzię­ki cze­mu wie­le dodat­ko­wych opcji będzie dostęp­ne, jak np sys­tem e-mailo­wy. Po poda­niu wszyst­kich potrzeb­nych infor­ma­cji kli­ka­my:

noah4

Język pol­ski zmie­nia­my w Con­trol Panel»Settings.

Więk­szość skryp­tu jest prze­tłu­ma­czo­na więc nie powin­no być pro­ble­mów z edy­cją.

Ok to wszyst­ko. Powo­dze­nia!

By | 2016-11-26T10:07:59+00:00 Lipiec 22nd, 2009|Categories: internet, News|Tags: |24 komentarze

24 komentarze

 1. Maciej 02/09/2009 w 08:28- Odpowiedz

  Zapo­mnia­łeś o jed­nym “dro­bia­zgu”. W wer­sji free nie masz moż­li­wo­ści defi­ni­cji ani edy­cji pól w kate­go­riach… To taki “dro­biazg”, któ­ry ogra­ni­cza nas do zde­fi­nio­wa­nych kate­go­rii, czy­li skrypt free może posłu­żyć jedy­nie do testów a nie do swo­bod­nej adap­ta­cji…

  • slasho 02/09/2009 w 23:24- Odpowiedz

   za coś prze­cież trze­ba zapła­cić …

   • Emanuel 23/08/2010 w 23:15- Odpowiedz

    Cza­sem moż­na sobie pora­dzić bez pła­ce­nia :)

    DEz­ię­ki za ten temat!

 2. SIBO 10/09/2009 w 12:23- Odpowiedz

  Witam

  Skrypt jest napraw­dę nie­zły, nawet w wer­sji free, arty­kuł choć dość ogól­ny z pew­no­ścią może pomóc począt­ku­ją­cym użyt­kow­ni­kom.

  Nie dokoń­ca zgo­dził­bym sie z moim przed­mów­cą , gdyż dla każ­dej kate­go­rii moż­na zde­fi­nio­wać rózny zestaw pól oraz dostęp­ne są pola ogól­ne tzn widocz­ne w kry­te­riach wyszu­ki­wa­nie nie zale­znie od kate­go­rii.
  Choć moja przy­go­da z NOAH’s jest dość krót­ka uwa­żam że moż­li­wo­ści jakie daje są napraw­dę duże, mię­dzy inny­mi w swo­jej insta­la­cji doda­łem moż­li­wość przy­go­to­wy­wa­nia opi­su ogło­szeń z wyko­rzy­sta­niem edy­to­ra WYSIWYG oraz prze­glą­da­nie ofer­ta następny/poprzedni i wie­le innych.

 3. covalic 18/12/2009 w 21:38- Odpowiedz

  Widzę że zaczy­nasz już pisać o wszyst­kim ;) Gene­ral­nie to wpa­dłem tu z googla bo szu­kam jakie­goś cms-a aby zro­bić na nim bazę z ogło­sze­nia­mi z miesz­ka­nia­mi do wyna­ję­cia ;) Myślisz że TEN był­by do tego dobry? Mam go jak coś w ‘fan­ta­sti­co’ na ser­we­rze więc i insta­la­cja expre­so­wa, tyl­ko czy war­to?

  • admin 18/12/2009 w 22:47- Odpowiedz

   Dłu­go szu­ka­łem skryp­tu, któ­ry moż­na wyko­rzy­stać na ogło­sze­nia, z dar­mo­wych jest tego wie­le i chy­ba ten jest naj­lep­szy dla­te­go posta­no­wi­lem go opi­sac. Funk­cje dar­mo­we uzna­łem za wystar­cza­ja­ce dla moje­go uzyt­ku… Myśle ze war­to go spraw­dzic. Mam jesz­cze jeden w php pisa­ny jak­by co daj znac.

 4. marcin 05/01/2010 w 21:18- Odpowiedz

  witaj­cie!
  hmmm jest cos opi­sa­ne na stro­nie

  tyl­ko sla­bo u mnie z angiel­skim,
  napew­no mozna edy­to­wac te kate­go­rie w pli­kach tyl­ko gdzie.

  Admin mogl­bys cos wie­cej napi­sac

  dzie­ki z gory

 5. marcin 05/01/2010 w 21:49- Odpowiedz

  zna­la­zlem spo­sob edy­cja w bazie sql przez php­my­ad­min ale moze jest jakis inny spo­sob? czy zosta­je tyl­ko plat­na wer­sja?

 6. marcin 05/01/2010 w 23:16- Odpowiedz

  haha odpo­wiem se sam,mialem chy­ba jakas inna wer­sje lub cos nie tak zain­sta­lo­wa­lem z tej stro­ny i gita­ra wszyst­ko gra :D tyl­ko cos loga nie moge zmie­nic ale to chy­ba dla­te­go ze to wer­sja free

 7. x-men 08/02/2010 w 00:08- Odpowiedz

  autor- napisz wie­cej infor­ma­cji o kon­fi­gu­ra­cji bo czesc i tak jest po angiel­sku, to moze­byc dobry kolej­ny art

 8. ttt 10/02/2010 w 01:39- Odpowiedz

  jak zro­bic zeby na stro­nie bylo ostat­nich 10ogl

  • SIBO 22/03/2010 w 09:23- Odpowiedz

   W liście defi­nio­wal­nej usta­wiasz Limit na 10.
   Potem w pane­lu ste­ro­wa­nia usta­wiasz adres tej listy jako stro­nę star­to­wą i śmi­ga “Show this as the Home page” w pole obok wpi­su­jesz np“customlist/3″

   Pozdra­wiam
   W razie pytań pisz.

   • maciek 03/04/2011 w 16:10- Odpowiedz

    Hej Sibo , w dar­mo­wej wer­sji nie lata­ja te 3 badz 4 gify z kate­go­ria­mi na głow­nej stro­nie ? pro­sze luk­nij na to i podp czy da sie cos obskro­bac w php do tego

 9. ttt 10/02/2010 w 01:41- Odpowiedz

  jak zro­bic zeby obok listy glow­nej opglo­szen na dole bylo ostat­nich 10

 10. hgrthrht 04/03/2010 w 17:56- Odpowiedz

  slu­chaj­cie sie­dze z tym skryp­tem kolo 2 mies. i nie moge sku­mac za nic cze­mu wali tyl­ke ble­dow do fol­de­ru logs/error* zain­sta­lo­wa­lem na sto pro­cent dobrze i w orgi­na­le z tej stro­ny,

 11. blog_elimu_pl 13/06/2010 w 19:26- Odpowiedz

  Zmień lin­ka do stro­ny demo bo już jest inny!! Dzię­ki za wpis

  • slasho 13/06/2010 w 19:40- Odpowiedz

   Już zmie­nio­ne, dzię­ki

 12. tetra 09/11/2010 w 23:27- Odpowiedz

  Witam
  Mimo szcze­gó­ło­we­go wyja­śnie­nia pro­ce­su insta­la­cji mam pro­blem z zain­sta­lo­wa­niem tego cms .
  Pró­bo­wa­łem na 3 dar­mo­wych hostin­gach xorg ‚vixo oraz cba za każ­dym razem otrzy­my­wa­łem taki komu­ni­kat
  “Prze­pra­sza­my, błąd ser­we­ra. Praw­do­po­dob­nie w pli­ku .htac­cess uży­to błęd­nej opcji.”
  Wiec szu­kam przy­czy­ny tego pro­ble­mu .
  Napi­sał pan iz całość wgry­wa się do fol­de­ru (kata­lo­gu } “noah”.
  Fol­der na ser­we­rze nazwa­łem zgod­nie z zale­ce­niem “noah”.
  Czy nazwa kata­lo­gu “noah”. jest koniecz­na czy jedy­nie suge­ro­wa­na , oso­bi­ście wolał bym nazwać ogło­sze­nia czy cos w tym rodza­ju.
  Rów­nież co do bazy dokład­nie nie zro­zu­mia­łem na tych 3 hostin­gah któ­re wymie­ni­łem jest tyl­ko jed­na baza danych .
  a jeśli chce się wgrać kolej­ny cms two­rzy się jedy­nie tabe­le co uczy­ni­łem i nazwa­łem ja clas­si­fieds
  całość wyglą­da tak mysql.cba.pl moja done­na­_c0_pl pre­fiks tabe­li clas­si­fieds
  Rów­nież nie wyszcze­gól­nił pan któ­re fol­de­ry powin­ny mieć war­tość zapi­sy­wal­ną 777 ‚wiec cały kata­log usta­wi­łem na 777 ale nie sądzę aby poza bez­pie­czeń­stwem mogło to stwa­rzać jakieś zakłó­ce­nia.
  czy mógł by pan jesz­cze raz wyja­śnić pro­ces insta­la­cji w przy­pad­ku jed­ne­go z tych hostin­gów xorg ‚vixo lub cba

  • slasho 10/11/2010 w 10:19- Odpowiedz

   Nie uży­wam dar­mo­wych ser­we­rów więc nawet ich nie znam. Insta­la­cja odby­ła się na home.pl.
   Nazwa kata­lo­gu jest dowol­na, lecz pamię­taj że ścież­ka insta­la­cji będzie już inna.
   Co do błę­du… wyrzuć plik .htac­cess z ser­we­ra (jeśli jest taka moż­li­wość na hostin­gach free).
   Ewen­tu­al­nie zdradź jego zawar­tość.
   Co do bazy wyda­je się być ok.

   .htac­cess — wyko­naj kopię zapa­so­wą

 13. mlody 21/11/2010 w 13:12- Odpowiedz

  Witam.. Mam stro­ne napi­sa­na w html i to ma byc stro­na z drob­ny­mi oglo­sze­nia­mi.. Nada sie dla mnie ten skrypt?

 14. slasho 21/11/2010 w 13:33- Odpowiedz

  Musisz zde­cy­do­wać z cze­go chcesz korzy­stać. Jeśli chcesz połą­czyć swo­ją stro­nę z tym skryp­tem to raczej Ci nie pomo­gę…

 15. Tetra 24/11/2010 w 22:45- Odpowiedz

  Witam ponow­nie
  Naj­pierw napi­sze o tym skryp­cie Clas­si­fieds
  Jest to napraw­dę dobry CMS a być może był w wer­sji dar­mo­wej.
  Pierw­szy raz zain­sta­lo­wa­łem wer­sie 3 na dar­mo­wym hostin­gu i super dzia­ła .
  Ponie­waż poja­wi­ła się wer­sja classifieds-4.0.3-Free posta­no­wi­łem ja zain­sta­lo­wać ‚całe szczę­ście iz zro­bi­łem to na nowym kon­cie .
  Owszem insta­la­cja prze­bie­gła pomyśl­nie pro­gram dzia­ła ‚jedy­nie co nie dzia­ła to wysy­ła­nie e-mail do nowo zare­je­stro­wa­nych .
  Spraw­dzi­łem na innych ser­we­rach i to samo.
  Bar­dzo moż­li­we iz nowa wer­sja dar­mo­wa ma zablo­ko­wa­ną ta funk­cje.
  ps. widzia­łem tu spo­ro pytań
  Dam pew­no rade wszyst­ko da się usta­wić w tym sys­te­mie wszyst­ko to praw­dzi­wy kom­bajn jedy­nie cze­go nie robi to drze­wa nie dzia­bie tro­chę cier­pli­wo­ści .
  Praw­dę mówiąc sam jesz­cze nie zna­la­złem moż­li­wo­ści jak zmie­nić plik reje­stra­cji aby były np. woje­wódz­twa ‚czy pol­skie nazwy i jedy­nie to zmie­ni­łem w bazie danych .wszyst­kie pozo­sta­łe pola moż­na zmie­nić za pomo­cą pole­ce­nia List of custom fields

  • slasho 24/11/2010 w 23:18- Odpowiedz

   Raczej by poin­for­mo­wa­li o zablo­ko­wa­niu funk­cji wysy­ła­nia maili…
   Jak wyko­rzy­stasz ten skrypt gdzieś to pochwal się stron­ką ;)

 16. Tetra 29/11/2010 w 22:23- Odpowiedz

  Prze­pra­szam za wpro­wa­dza­nie zamę­tu z to funk­cją wysy­ła­nia maili.
  Przy­czy­ną tego było iż ja ten CMS zain­sta­lo­wa­łem na 3 róż­nych hostin­gah w tym jed­nym płat­nym.
  pro­blem pole­gał na usta­wie­niu w tym polu.
  Uży­waj bez­piecz­ne­go połą­cze­nia
  Ustaw poziom szy­fro­wa­nia do wyko­rzy­sta­nia na połą­cze­nia.

  Uwa­ga: PHP musi być skom­pi­lo­wa­ne z OpenSSL dla SSL i TLS do pra­cy.

  Uwa­ga: Nie­któ­re insta­la­cji PHP nie będzie wrap­per stru­mie­nia TLS.
  No
  TLS
  SSL
  Po zauwa­że­niu iz pocz­ta nie docie­ra zaczą­łem zmie­niać usta­wie­nia mając jed­no­cze­śnie otwar­to bazę danych.
  Praw­do­po­dob­nie wów­czas zmia­na usta­wień na stro­nie nie jest wpro­wa­dza­na do bazy danych ‚ale obec­nie wszyst­ko dzia­ła super.
  Co do strun­ki to mogę poda­ro­wać za dar­mo cały hosting w celach testo­wa­nia wraz z hasłem admi­na.
  Nazwa jest bez­sen­sow­na wiec nikt się nie poku­si na jakieś głu­po­ty .

  hasło admin
  loging admin
  wdzięcz­ny był bym gdy­by ktoś zade­mon­stro­wał jak wsta­wić mapę gogli

Zostaw komentarz